МІСЦЕ «КОЛИШНІХ ЛЮДЕЙ» УСРР НА РАДЯНСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ У ПІСЛЯРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

  • Альона Анатоліївна Устенко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

Ключові слова:

соціальна політика, процес адаптації, «колишні», «старорежимні спеціалісти», трудова повинність

Анотація

Досліджено окремі аспекти процесу становлення представників колишніх привілейованих верств українського суспільства на радянському ринку праці, їхні стратегії та форми виживання і дискримінаційна політика з боку радянської влади УСРР у післяреволюційний період. Критерії ідентифікації «колишніх» як особливого соціуму формувалися стихійно, вони були невизначеними і залежали від конкретно історичних ситуацій та від суб'єктивних факторів.

Посилання

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.): Колективна монографія / Відп. ред. С. В. Кульчицький : У 2 ч. – Ч. 1. – К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – 445 с.

Ковальський В. В., Кір‘ян Т. М. Праця та соціальна політика. З історії міністерства. – К. : Поліграф-Колегіум, 2002. – 280 с.

Кодекс законів про працю Української СРР // Збірник законів уряду УСРР. – 1922. – № 52. – Ст. 751.

Ленин В. И. Об очередных задачах советской власти // Полное собрание сочинений. Том 36. – Издание пятое. – М. : Политиздат, 1969. – C. 171-208.

Луначарский А. В. Интеллигенция в ее прошлом, настоящим и будущем. – М. : Политиздат, 1924. – 132 с.

Декреты советской власти: В 13 т. – М. : Госполитиздат, 1964. – Т. 3. – 664 с.

Орджоникидзе Г. К. Избранные статьи и речи 1911-1937. – М. : Политиздат, 1937. – 528 с.

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919 г. Управление делами Совнаркома СССР. – М., 1943. – 794 с.

Голицын К. Н. Записки князя Кирилла Николаевича Голицына / подгот. текста Б. П. Краевского. – М. : РДС, 1997. – 400 с.

Лопухин В. Б. После 25 Октября // Минувшее. Исторический альманах. – М., 1990. – Вып. 1. – С. 57-69.

Бойко Н. К. Рабочий класс Украины в период социалистического строительства (анализ массовых статистических источников 20-30-х годов) / Николай Корнеевич Бойко. – К. : Выща школа, 1990. – 155 с.

Кондурушкин И. С. Частный капитал перед советским судом. Пути и методы накопления по судебным и ревизионным делам 1918-1926 гг. / Кондурушкин И. С.; Предисл.: Курский Д. И. – М.-Л. : Госиздат, 1927. – 205 с.

Чикаленко Є. Х. Щоденник, 1919-1920 / Видавнича комісія УВАН: гол. Любомир Винар. – Київ – Нью-Йорк : Видавництво ім. Олени Теліги, 2005. – 604 с.

Пролетарская диктатура. – 1919. – 7 октября.

Касьянов Г. В., Даниленко В. М. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). – К. : Наук. думка, 1991. – 96 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ