УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ ЗА ЧАСІВ НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ В. КОРИТОВСЬКОГО

Автор(и)

  • Алла Алимівна Кучеренко Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

намісник, Галичина, В. Коритовський

Анотація

Окрім Галицького сейму в політичному візерунку Австро-угорської імперії важливе місце відводилося наміснику. Переважно намісниками провінції були поляки. Серед найбільш відомих особистостей, що посідали цю посаду відзначимо А. Голуховського, К. Бадені, А. Потоцького, М. Бобжинського. Їх діяльність знайшла відображення в українській та польській історіографії. Заслуговує на увагу й постать В. Коритовського, діяльність якого приходиться на початок Першої світової війни. Разом із тим, в силу різних обставин його персоні приділено недостатньо уваги в дослідженнях істориків обох країн. Дана стаття є намаганням усунути цей недолік. На підставі зібраного і опрацьованого джерельного матеріалу та наявних публікацій, ми намагалися відтворити ключові здобутки В. Коритовського на посаді намісника Галичини.

Біографія автора

Алла Алимівна Кучеренко, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

к.і.н., доцент

Посилання

Демкович-Добрянський М. Потоцький і Бобжинський. Цісарські намісники Галичини 1903-1913 / Михайло Демкович-Добрянський. - Рим: Український Католицький університет св. Климента Папи, 1987.

Плекан Ю. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Монографія / Юрій Плекан. - Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2008.

Gruchala J. Rzad austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukrainskiej (1890-1914) / Janusz Gruchala. – Katowice, 1988.

Grodziski St. Sejm krajowy galicyjski. 1861-1914 / Stanislaw Grodziski. – Warszawa: Wyd-wo Sejmowe, 1993.

Діло – 1913. – 28 серпня

Основи польсько-українського порозуміння // Діло. – 1911. – 7 серпня (25 липня).

Монолатій І. «Галицький» компроміс 1914 року: старт чи фініш українсько-польського примирення.

Кугутяк М., Вітенко М. Українська національна ідея в Галичині в контексті польсько-української боротьби за виборчу реформу 1900-1914 рр. / Микола Кугутяк, Микола Вітенко // Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. - Івано-Франківськ, 2009. – № 15-16.

Діло. – 1914. – 20 лютого. – С. 5 // Повний текст на сайті Львівської міської ради:http://city-adm.lviv.ua/lvivhistory/lviv-100-years-ago/139-20-liutoho-1914-roku

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. – Львів: Друк. Василіян, 1926.

Михальський Ю.В. Ставлення польських суспільно-політичних сил до українського питання в Галичині на початку ХХ століття (1902-1914) // Автореф… дис. канд. іст. наук. – Львів, 1998.

Мазур О.Я., Сухий О.М. Українське населення Галичини на початку першої світової війни : репресивні акції австрійської влади // 2000. – С. 73-78

ЦДІА України у Львові. – Ф.146. – Оп.4. – Спр.3090.

Талергофский альманах. – Львов, 1932. – Вып. IV. – Ч.11.

ЦДіА України. – Ф.361. – Оп.1. – Спр.220. – Арк.185.

Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії нової України. – Львів, 1991.

Діло. – 1914. – 4 серпня. – С. 7 // http://novosti.ternopil.ua/4 августа-1914-г-Львов-100-лет-тому

Вінник О. Чутки під час російської окупації Львова 1914-1915 років // Вісник Львів. ун-ту. – Серія іст. – 2009. – Вип.44. – С. 162-176.

За ред. Підкови І. З., Шуста Р. М. Довідник з історії України. — К: Генеза, 2001. — ISBN 966-504-439-7

Попередники намісника Коритовського // Дїло, 28.05.1913

Аркуша О. Г. Галицьке намісництво // Енциклопедія історії України. — Т. 2. — К.: Наукова думка, 2005., стор. 31

Grzybowski K. Galicja 1848–1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii. Kraków-Wrocław-Warszawa, 1959 (пол.)

Кульчицький В. С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX — на початку XX ст.). Львів, 1965

Grodziski S. Zarys ustroju politycznego Galicji. // в кн.: Galicja i jej dziedzictwo, t. 1. Rzeszów, 1994 (пол.)

Мудрий М. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849–1914) //«Вісник Львівського університету. Серія історична», 1998, вип. 33

Львівський обласний державний архів. – Ф. 350. – Оп.1

Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІА України у Львові). – Ф.146. – Оп.4. – Спр.5887. – Арк.1,105,107-108,110.

Прикарпатская Русь.1914. – 21 ноябр.Талергофский альманах. – Львов, 1924. – Вып.1. – С.43.Берест І. Р. Соціальне становище населення Східної Галичини і Західної Волині в роки Першої світової війни / Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Львів, 2009.Кучера І. В. Політика російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині у 1914-1917 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02. – Чернівці, 2005. – С.36.

Переговори – зірвані! // Діло. - 1912. – 10 лютого (28 січня). – С. 1-2

Польсько-українські переговори // Діло. – 1912. – 5 лютого (23 січня). – С. 1.

Rzad a sejmowa reforma // Czas. – 1912. – 4 lutego. – S. 1.

Польсько-українські переговори // Діло. – 1912. – 5 лютого (23 січня). – С. 1-2.

Tomczyk R. Radykalowie i socjaldemokraci. Miejsce i rola lewicy w ukrainskim obozie narodowym w Galicji 1890-1914 / Ryszard Tomczyk. – Szczecin: ZAPOL, 2007. – S. 532.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ