ПОСТАТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЛЮДВІГА КУБАЛІ

Автор(и)

  • Анна Іллівна Ткачук Херсонський державний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

Б. Хмельницький, Л. Кубаля, історіографія

Анотація

Розкрито історіографічну спадщину Людвіга Кубалі стосовно постаті Богдана Хмельницького. Зазначено, що порівняно не багато українських і польських науковців у своїх працях здійснили аналіз доробку вченого. Історики зазначають, що на початковому етапі своєї кар’єри Л. Кубаля достатньо мало приділяв уваги науковій критиці джерел. Зрештою, цей недолік був характерним для тогочасної історіографічної традиції. В свою чергу, заслуговує на увагу фактичний матеріал представлений у працях вченого. У запропонованій статті автор також представив окремі епізоди біографії Л. Кубалі.

Біографія автора

Анна Іллівна Ткачук, Херсонський державний аграрний університет

к.і.н., доцент

Посилання

Замлинський В.О. Богдан Хмельницький / В.О. Замлинський. – М. : Молода гвардія, 1989. – 334 с.

Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. - К., 1993.

Брехуненко В. Богдан Хмельницький / В. Брехуненко. – К. : ПП Брехуненко Н., 2007. – 72 с.

Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / В. Брехуненко. – К. : ПП Брехуненко Н., 2009. – 64 с.

Будзинская Н. Богдан Хмельницкий (1595-1657) / Н. Будзинская // Купола. – 2005. – № 1. – С. 51-53. 6. Бравцев Д.А. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в сучасній російській історіографії: автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 2006.

Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI – середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі): Автореф. дис. … докт. iст. наук. – Львів, 2008.

Андреев А., Андреев М. Богдан Хмельницкий в поисках Переяславской рады. – Москва-Киев-Львов-Минск: б.и., 2013. 9. Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki. - Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk; Lodz, 1988.

Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницкий / Я. Качмарчик ; пер. з пол.: І.І. Сварник; наук. ред.: М.Р. Литвин, С. Стемпень; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Перемишль; Львів : Південно-східний наук. ін-т у Перемишлі, 1996 . – 327 с.

Kubiak A. Badania nad dziejami wojskowości w twórczości Ludwika Kubali, w: Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej / red. B. Miśkiewicz. – Poznań 1975. – Т. 1. – s. 101-115.

Srogosz T. Postacie Kozaków w historiografii Ludwika Kubali / T. Srogosz // Нові дослідження пам‘яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. – 2012. – Вип. 21, Ч. 2. – С. 88-92.

Ruda O. Ludwik Kubala jako badacz dziejów stosunków polsko-ukraińskich XVII wieku // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / red. J.Maternicki, L.Zaszkilniak. – Rzeszów, 2004. – Т. 2. – s. 209-217.

Kubala L. Szkice historyczne. – Т. 1. – Warszawa, 1901.

Topolski J. Jak się pisze i rozumie historię // Tajemnice narracji historycznej. – Warszawa, 1998. – s. 311-321.

Kubala L. Szkice historyczne. – Т. 3. – Warszawa-Kraków, 1910.

Srogosz T. Postacie Kozaków w historiografii Ludwika Kubali / T. Srogosz // Нові дослідження пам‘яток козацької доби в Україні: Зб. наук. ст. – 2012. – Вип. 21, Ч. 2.

Złota ksęga historiogafii lwowskiej XIX – XX wieku / pod red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka. – Rzeszów : Wyd. URz., 2007.

Spór o historyczna szkołę krakowską. W stulecie katedry historii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1869-1969 / pod red. C. Bobińskiej. – Kraków : Wyd. Literackie, 1969.

Pijaj S. Między Polskim patriotyzmem a Habsburskim lojalizmem. Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866-1871) / S. Pijaj. – Kraków : Historia Jagellonica, 2003.

Smolka S. Jozef Szujski – jego stanowisko w literaturze і w spoleczenstwie / S. Smolka. – Krakow: Odb. z «Czasu», 1883.

Kubala L. Oblężenie Lwowa w roku 1648. – Warszawa, 1930.

Gawroński-Rawita F. Obszar, zaludnienie i tworzenie się Kozaczyzny / F. Gawroński-Rawita. – Kraków : Świat Słowiański, 1914. – 70 s.

Руда О.В. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / О. Руда. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2010. – 416 с.

Kubala L. Oblężenie Lwowa / Ludwik Kubala // Kubala L. Studia historyczne. – Serya 1. – Warszawa; nakład Gebethnera i Wolffa, 1901. – S. 81-110.

Kubala L. Oblężenie Zbaraża / Ludwik Kubala // Kubala L. Studia historyczne. – Serya 1. – Warszawa; nakład Gebethnera i Wolffa, 1901. – S. 111-169.

Kubala L. Bitwa pod Beresteczkiem / Ludwik Kubala. // Kubala L. Studia historyczne. – Serya 1. – Warszawa; nakład Gebethnera i Wolffa, 1901. – S. 239-310.

Ярмошик І. Берестецька битва 1651 р. в наукових дослідженнях польських авторів / І. Ярмошик // Грані. – 2012. - №3. – С. 3-6.

Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження) / Редколегія П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К.: Смолоскип, 2003. – 890 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ