МЕМУАРИ ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Ігор Дмитрович Фицик Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

Ключові слова:

мемуари, спогади, записки, польська шляхта, Правобережна Україна

Анотація

Мемуари – важливе джерело в дослідженні історичних подій крізь призму суб’єктивного сприйняття автора-очевидця, здатного спростувати чи підтвердити офіційну точку зору на певні факти, або ж показати ситуацію під абсолютно іншим кутом зору.
Ідеологічна заангажованість і суб’єктивність у ставленні до вивчення культури й історичних подій відходять у минуле.
У другій половині ХХ – початку ХХІ століття польські, а за ними й українські вчені все частіше звертаються до спадщини представників польської шляхти. Серед них Анонім Подолянин (Л. Цешковський), Т. Бобровський, Ю. Крашевський, В. Кребс, Н. Олізар, Я. Охоцький, А. Хжонщевський та інші.
У шляхетських спогадах, щоденниках, записках досліджуваного періоду міститься багато цікавої інформації про події та факти з історії Правобережної України, а саме: повстання 1768 р., міжконфесійні стосунки, листопадове повстання 1830 – 1831 рр., розвиток освіти в регіоні тощо.

Біографія автора

Ігор Дмитрович Фицик, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

к.ф.н., доцент

Посилання

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793-1830 рр. / Д. Бовуа ; пер. з фр. З. Борисик. – Львів : Кальварія, [2007]. – 295 с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831 – 1863) / Д. Бовуа; пер. з фр. З. Борисик. – К.: Інтел, 1996. – 415 с.

В. А. Записки Карла Хоецкого (1768-1776) // Киевская старина. – 1883. – №1,3,11,12.

4. Горболіс Л. Про щоденники, причетні до творення історії [Галич О.А. У вимірах non fiction: Щоденники українських письменників ХХ ст.] / Лариса Горболіс // Слово і час. – 2009. – №

– С. 115-119.

Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики,

культури / Ярослав Романович Дашкевич. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАНУ / Літературна агенція ―Піраміда», 2007. – 808 с.

Диба А. Незнищенний паросток золотого віку / А. Диба // СіЧ. – 1997. – № 11-12. – С. 104-107.

Єршов В. Духовний світ митця Г. П. Олізара / В. Єршов // Українська полоністика. – Вип. 2. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2005 / 2006. – 239 с. – С. 157-173.

Жегуц І. Візія України в нашій еміграційній мемуаристиці / І. Жегуц. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 2003. – 148 с.

Записки Михала Чайковского (Садык-паши) // Киевская старина. – 1891-1892.

Земський Ю. Польська, російськ та українська еліта в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. Хмельницький, 2011. – 350 с., іл.

Іващенко В. Ю. Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету XIX – початку XX століття: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / В.Ю. Іващенко; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпрпетровськ, 2004. – 17 с.

Колесник В. Відомі поляки в історії Вінниччини: біогр. Словник / Вікторія Колесник. – Вінниц. обл. краєзнав. музей; Вінниц. обл. універсал. б-ка ім. К.А.Тімірязєва; Краєзнав. т-во «Поділля». – Вінниця: ВМТО «Розвиток», 2007. – 1007 с.

Коробка Н.В. Щоденник як жанр мемуарної літератури / Н.В. Коробка // Документалістика на зламі тисячоліть: проблеми теорії та історії. – Матеріали міжнародної наукової конференції. – Луганськ: Знання, 2001. – С. 156-159.

Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі (герб «Пилява») в дзеркалі щоденників та мемуарів російської еліти / І. І. Кривошея // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип.25. – С.7-19.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром‘як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ ―Академія», 1997. – 752 с.

Любовець Н. І. Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми / Н. І. Любовець // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць / відп. ред.: В. С. Чишко, В. І. Попик; НАН України, Ін-т біографічних досліджень . – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1996. -Вип. 7. – 2010 . – С. 66-104.

Минц С. С. Мемуары и российское дворянство: Источниковедческий аспект историко-психологического исследования. – СПб.: Нестор, 1998. – 260 с.

Описание бедствия, постигшего Умань и всю Украину в 1768 г. // Киевская старина. – 1888. – №3. – С.520-529.

Отрывок из записок Анонима 1768 г. (казнь Гонты и усмирение «Колиивщины») // Киевская старина. – 1882. – №11. – С.349-353.

Польська українознавча мемуаристика // Український історик. – Рік ІІІ.– № 3-4 (11-12). – Нью-Йорк-Мюнхен, 1966. – С. 103-109.

Пультер С. Романтик з подвійною душею (польський письменник Міхал Чайковський: нащадок українського гетьманського роду – наш земляк). – Волинь–Житомирщина. – №

– 2009. – С. 23-31

Рассказ современника о приключениях с ним во время «Колиивщины» // Киевская старина. – 1887. – №11. – С.51-64.

Свербигуз В. Старосвітське панство / В. Свербигуз. – Варшава, 1999. – 249 с.

Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика: опыт источниковедческого изучения. – М.: Наука, 1980. – 312 с.

Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. – М., 1997. – 357 с.

Уманская резня. (Записки Вероники Кребс). – К., 1879. – 36 с.

Федунь М. Р. Українська мемуаристика в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття: жанрово-стильові особливості: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філолог. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / М. Р. Федунь; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 19 с.

Чайковский М. С. // Русская старина. – 1895 – 1898, 1900, 1904.

Щербак Н.О. Національне питання в політиці царизму на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): Монографія / Н. О. Щербак. – К.: ПЦ «Ризографіка», 2005. – 616 с.

Bobrowski T. Pamiętnik mojego zycia. — Warszawa, 1979. – T. 1. – 485 s.

Bobrowski T. Pamiętnik mojego zycia. — Warszawa, 1979. – T. 2. – 564 s.

Chrząszczewski A. Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna / oprac. J. Piechowski. – Wrocław-War-szawa-Kraków-Gdańsk 1976. – 240 s.

Cieński A. Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku / A. Cieński. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 220 s.

Cieński A. Pamiętniki i autobiografie światowe / A. Cieński. – Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – 204 s.

Cieński A. Z dziejów pamiętników w Polsce / A. Cieński. – Opole : UO, 2002. – 221 s.

Dubiecki M. Młodzież polska w Uniwersytecie Kijowskim przed rokiem 1863 / Dubiecki M. – Kijów, 1909. – 88 s.

Dubiecki M. Na kresach i za kresami / Dubiecki M. – Kijów, 1914. – 210 s.

Iwański August, 1832-1921. Pamiętniki: 1832=1876; Iwański, August, 1881-1939. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. – 573 s.

Jełowicki A. Moje wspomnienia. – Warszawa: PAX, 1970 – 439 s.

Kamionka-Straszkowa J. Literatura i obyczaj. «Choroba romantyczna» w pamiętnikach i dokumentach I połowy XIX w. / J. Kamionka-Straszkowa // Problemy socjologii literatury. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej / Pod red. J. Sławińskiego. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – 502 s. – S. 269-295.

Kraszewski J. I. Wspomnienia z Polesia, Wołynia i Litwy. – Wilno, 1840. – T.1-2.

Lubas-Bartoszyńska R. Style wypowiedzi pamiętnikarskiej / R. Lubas-Bartoszyńska. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1983. – 224 s.

Olizar G. Pamiętniki. 1798 – 1865. / Olizar G. – Lwów, 1892. – 88 с.

Pamiętnik Kijowski. – T. 1. – Londyn : Nakładem Koła Kijowian, 1959. – 240 s.

Pamiętnik Kijowski. – T. 2. – Londyn : Nakładem Koła Kijowian, 1963. – 272 s.

Pamiętnik Kijowski. – T. 3. – Londyn : Nakładem Koła Kijowian, 1966. – 271 s.

Pamiętnik Kijowski. – T. 4. – [Londyn, 1980]. – 240 s.

Pół wieku pamiętnikarstwa. – [Warszawa]: Ludowa spółdzielnia wydawnicza, [1971]. – 388 s.

Rolnik D. Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. – Katowice, 2009.

Różycki K. Powstanie na Wołyniu, czyli pamiętnik półku jazdy Wołyńskiey uformowanego w czasie woyny narodowey polskiey przeciw dyspotyzmowi tronu rossyiskiego 1831 roku / K. Różycki. – Bourges: Drukarnia P. Souchois, 1832. – 33 s.

Sajkowski A. Nad staropolskimi pamiętnikami / A. Sajkowski. – Poznań : UAM, 1964. – 147 s.

Z piśmiennictwa krajowego Różycki K. Pamiętnik pułku jazdy wołyńskiej 1831 r. / T. W. [T. Wodzicka] // Przegląd Powszechny. – T. 61. – Kraków, 1899. – S. 119-121.

Trzynadlowski J. Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie / J. Trzynadlowski. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – 527 s.

Wspomnenia. (1819 – 1823). Pamiętniki Franciszka Kowalskiego. – Kijów-Warszawa: Nakladem księgarni Leona Idzikowskiego, 1912.

Wyjątek z Opisu autentycznego rzezi Humańskiej // Z dziejów Hajdamaczyzny – Cześć 1. – Warszawa, 1905. – S. 87-103.

Zasztowt L. Kresy. 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach Litewskich i Ruskich dawnej Rzeczypospolitej / L. Zasztowt. – Warszawa, 1997. – 456 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ