ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (1989-2012 РР.)

Галина Вікторівна Висоцька

Анотація


Суспільно-політичні процеси, що відбулися в Польщі після 1989 року позитивно позначилися на становищі української національної меншини. Чи не вперше в межах польської держави українці отримали можливість безперешкодно вивчати рідну мову, створювати громадські об’єднання, активно включатися в політичне життя держави. Дружні двохсторонні відносини між Україною та Республікою Польща сприяють подальшому розгортанню культурно-освітньої діяльності українців. Двосторонні угоди, законодавство Європейського Союзу та закони Республіки Польща гарантують українцям рівні права з поляками та іншими національними меншинами.

Ключові слова


українська національна меншина; Республіка Польща; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильєва Л. Д. Українська діаспора у Польщі / Л. Васильєва // Український історичний журнал. – 1992. –

№ 10–11. – С. 54–62.

Кирилич В.П. Українці в Польщі: проблема збереження етнонаціональної ідентичності як чинник

українсько-польських відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 23.00.04 /

В.П. Кирилич : – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 20 с.

Макар Ю.І. Українці в Польщі: кількість і сучасне становище / Ю. І. Макар // Науковий вісник

Чернівецького університету. – Вип. 6-7 : Історія. – Чернівці : Рута, 1996. – С. 274-291.

Швидюк С.М. Інституційні процеси в етнонаціональній сфері Республіки Польща (на прикладі

української національної меншини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 23.00.02 /

С.М. Швидюк ; – Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 20 с.

Tracewicz Z. Oświata a proces asymilacyjny wśród mniejszości ukraińskiej / Zofia Tracewicz. – Toruń : Adam

Marszałek, 2000. – 227 s.

Кирилич В.П. Державна етнополітика Польщі та питання збереження самобутності української меншини.

-1998 рр. // Науковий Вісник Дипломатичної академії України. – 2000. – Вип. 4. – С. 82-87.

Janusz G., Bajda P. Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie. Wyd-wo «Stowarzyszenie

Wspólnota Polska». Warszawa. 2000.

Гук Б. Два відродження. Порівняльний аналіз українських відроджень 1956 і 1990 років / Б. Гук // Наше

слово. – 1999. – № 12-13.

http://search.ligazakon.ua›l_doc2.nsf/link1/MU92128U.html

Łodziński S. Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie

Mniejszości Narodowych. Materiały z Konferencji. Warszawa. 23-24.10.2000. Kancelaria Sejmu. – Warszawa,

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003. – Red. Nijakowski L., Łodziński S. –

Wydawnictwo Sejmowe. – Warszawa, 2003.

Adamczuk L. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku.

Wydawnictwo Naukowe Scholarship. – Warszawa, 2006.

Кирилич В.П. Рідна мова і шкільництво як важливі чинники збереження національної Ідентичності

українців у Польщі // Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка. – Серія «Міжнародні

відносини». – 2000. – Вип. 2. – С. 253-259.

Дрозд І. Стан, проблеми та перспективи розвитку українського шкільництва в Республіці Польща. //

«Освіта в українському зарубіжжі». Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Вид-во

«Український Світ». – К., 2001. – С. 128-129.