КРАХ ПОЛІТИКИ «НОВОЇ ЕРИ» ТА ЗАГОСТРЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ НА ПЕРЕЛОМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ

Алла Алимівна Кучеренко

Анотація


Друга половина ХІХ століття характеризується швидким розвитком капіталістичних відносин, що обумовлювало пожвавлення національно-визвольного руху. На теренах Галичини українці та поляки стали конкурентами у боротьбі за утвердження власних інтересів. Віденські політики активно використовували суперечності між двома народами, послуговуючись принципом «розділяй і володарюй». Тому, намагання частини польського і українського політичного сегменту знайти порозуміння наштовхувалося на безліч перепон. Однак, на початку 1890-х років таке, хоч і не тривале, порозуміння було знайдене. Нажаль, природна конкуренція у боротьбі за власну державність, взаємна недовіра, що накопичилася впродовж десятиліть, прояви екстремізму з двох боків, не дозволили закріпити успіх політики «нової ери».

Ключові слова


політика нової ери; українці; поляки

Повний текст:

PDF

Посилання


Борис В. Деякі питання українсько-польських відносин під час революції 1848 р. в Галичині // Українське

слов’янознавство. – 1972. – № 6. – С. 74-87.

Іщенко В. Селянський рух у Східній Галичині (1909-1907) // Український історичний журнал. – 1977. –

№ 1. – С. 97-102

Трусевич С. М. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50-70-х pp. ХІХ ст. – К., 1978. – 168 с.

Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 pp. – Львів, 1996, 174 с.

Аркуша О. Проблема консолідації національно-політичних сил українського галицького суспільства у

-х pp. XIX ст. // Молода нація: альманах. – 1996. – №3. – С. 198-212.

Чорновіл І. Польсько-українська угода 1890-1894 pp. – Львів, 2000. – 247 с.

Чорновіл І. Українська фракція Галицького крайового сейму 1861-1901 pp. (нарис з історії українського

парламентаризму). – Львів, 2002. – 288 с.

Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали міжнародної науково-практичної

конференції ( 21-22 листопада 1996 p. ) / Ред .кол. : П. Федорчак – відп. ред. та ін. – Івано-Франківськ,

– 452 с.

Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки в ХІХ ст. З передмови В. Янева. – Мюнхен, 1969. – 119 с.

Луців В. Українці і польське повстання 1863р. // Визвольний шлях. – 1959. – Кн. 9-10. – С. 63-87.

Трусевич С. М. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50-70-х pp. ХІХ ст. – К., 1978.

Bachmann K. Tło polityczne ekspansji prawosławia na terenie Galicji przed wybuchem I wojny światowej, [w:]

Biuletyn Południowo – Wschodniego Instytutu Naukowego. – nr 3. – Przemyśl. – 1997.

Krochmal A. Regulacje prawne między kościołem łacińskim a cerkwią greckokatolicką w metropolii lwowskiej w

okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Rocznik historyczno – archiwalny, – Tom X. – Przemyśl, 1995.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.) – Івано-

Франківськ, 1993.

Історія суспільної думки України / Друга половина ХІХ ст. Хрестоматія / Уклад.: A. Болебрух. – Дніпропетровськ, 1994.

Чорновіл І. Поляки і українці у політиці 80-х рр. ХІХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна

свідомість, державність. – Львів, 1995.

Bartoszewicz K. Dzieje Galicji. Jej stan przed wojną i „wyodrębnienie», Warszawa-Kraków 1917.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996.

Верига В. Нариси з історії України ( кінець XVII ст. – початок ХХ ст. ). – Львів, 1996.

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших дів. – Львів, 2002.

Moklak J. W walce o tożsamość ukraińców. Zagadnienie języka wykładowego w szkolach ludowych i średnich w

pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego. 1866-1892 / J. Moklak. – Kraków : Historia Jagellonica, 2004.

Rzemieniuk F. Walki polityczne greckokatolickiego duchowieństwa o niepodległość Ukrainy w okresie II

Rzeczypospolitej (1918-1939), Siedlce, 2003.

Stępień S. Stanowisko metropolity Szeptyckiego wobec zjawiska terroru politycznego, [w:] Metropolita Andrzej

Szeptycki Studia i materiały. – Kraków 1994.

Kulak T. Między austriacką lojalnością a polską narodowością, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, –Rzeszów, 1994. – t. I.