ПОСТАТЬ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ЗАРУБІЖНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Анна Іллівна Ткачук

Анотація


Постаті Богдана Хмельницького та подіям Української національно-визвольної революції приділено чимало уваги в українській та зарубіжній історіографії. Актуальності не втрачають студії присвячені осмисленню ролі Богдана Хмельницького для української історії ХVІІ ст. та значення його діяльності. Зацікавленість даною проблематикою проявляли і проявляють історики, які є представниками різних держав й відповідно оцінки, висновки, що вони роблять, значно різняться. Ю.Мицик наголошує, що події середини ХVІІ ст. привертають до себе зростаючу увагу зарубіжних дослідників Німеччини (А. Каппелер, Г. Кумке, Д. Злепко), Канади і США (Ф. Сисин, Ю. Гаєцький), Росії (Л. Заборовський, Г. Санін, Б. Флоря, Т. Яковлєва) і особливо Польщі (З. Вуйцік, Я. Качмарчик, Л. Підгорецький, М. Нагельський, Т. Хинчевська-Геннель, В. Серчик та ін.). Переглядає дослідник й питання політичної програми Б. Хмельницького, на його думку, Б. Хмельницький, коли розпочав повстання, вже прагнув до незалежності. Низка різноманітних праць про Богдана Хмельницького, його діяльність, різних за своєю значущістю виходила друком в зарубіжних англомовних виданнях. Тому, важливо розглянути як зображувався Б.Хмельницький, оцінювалася його діяльність в цих роботах. Зокрема, це ґрунтовна публікація присвячена дослідженню Переяславської угоди в англомовній історіографії належить Ф.Сисину. Аналізували діяльність Б.Хмельницького Іван Лисяк-Рудницький, Зенон Когут, П.Магочій та ін. Г.Вернадський, автор популярної біографії про Б.Хмельницького та його шанувальник, називав гетьмана «батьком модерної України». Орест Субтельний також відносить Б.Хмельницького до тих осіб, які за виразом дослідника, рідко так вирішально впливали на хід епохальних подій. Він називає Б.Хмельницького найвизначнішим військовим і політичним діячем України. Перри Морин аналізує діяльність Б.Хмельницького в контексті складних козацько-московських стосунків, на які також вплинули вимоги Москви видати самозванця Тимофія Анкудинова. Дослідник К.Анісімов розглядає проблеми розбудови козацько-гетьманської держави Б.Хмельницького в англомовній історіографії. Він зауважує, що події 1648-1654 рр. набули поширення в зарубіжній історичній науці, а особливо повного висвітлення знайшла у західній історіографії другої половини ХІХ-ХХ ст. Він ознайомлює із позицією авторів англомовних праць: англійських істориків Д.Белла, А.Дж.Тойнбі, канадських – О.Грегоровича, В.Боженського, американських В.Січинського, Б.Антоненко-Давидовича. Англомовні праці в яких викладена українська історії аналізуються у публікації С.Батуріної. Проблеми, що їх підіймають історики вивчаючи українське ХVІІ ст., аналізуючи діяльність Богдана Хмельницького є різноманітними, а також демонструють актуальність, потрібність та перспективність подальшого вивчення даної тематики. Неоднозначними є оцінки української революції ХVІІ ст., діяльності, мотивів Богдана Хмельницького й самої постаті гетьмана

Ключові слова


Богдан Хмельницький; українська історична наука; зарубіжна історіографія; польська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Анісімов К. В. Проблеми розбудови козацько-гетьманської держави Зіновія Богдана Хмельницького в

англо-американській історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного

університету. – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – Вип. V. – С. 68-69.

Батуріна С. С. Історія України в англомовних дослідженнях 30-40-х pp. XX ст. // Історіографічні

дослідження в Україні / Голова редколегії В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод. НАН України. Інститут історії України. – К. : Ін-т історії України, 2010. – Вип. 20. – 546 с.

Когут Зенон. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К. : Критика,

– 351 с.

Лисяк-Рудницький Іван. Історичні есе. У 2 т. Том 1. – К. : Основи, 1994. – 554 с.

Магочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів / Павло-Роберт Магочій. – Ужгород : Вид-во В. Падяка,

– 794 с.

Мисик Ю. До 350-річчя початку національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. (деякі

підсумки досліджень) // http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/confer/dni_nauki/arhiv/DS_1998/hum_sec /history/ mytsyk.htm

Морин Перри. Богдан Хмельницкий и вопрос о выдаче московскому правительству самозванца Тимофея

Анкудинова (1650 г.) http://www.history.org.ua/LiberUA/Book/litva1/8.pdf

Сисин Франк. Англомовна історіографія Переяславської угоди у ХХ ст. // Переяславська рада 1654 року

(історіографія та дослідження). – К. : Смолоскип, 2003. – С. 680-697.

Сисин Франк. Євреї та повстання Богдана Хмельницького // http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/sysyn-1.htm

Субтельний Орест. Україна: історія. – К. : Либідь, 1991. – 512 с.