«ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ» Ф. К. ВОВКА ТА «ВІЛЬНА СПІЛКА»

Олег Сергійович Козирев

Анотація


Аналізуються щоденникові записи члена київської «Старої Громади» Федора Вовка (Волкова), у яких йде мова про роботу над програмою української партії. Робиться спроба з’ясувати ступінь ідентичності «Програми української партії» Ф. К. Вовка з чернеткою проекту «Програми діяльності і організації української соціально-революційної партії на федеративних началах». Розглядаеться можливість передачі «Програми української партії» замовникам в Україні народовольцем Олександром Астаф’євим. Не виключається думка, що вказаний документ за змістом мав соціально-політичний характер. Ставиться питання про визначення ідейно- політичної спрямованості іншої програми, переданої Федором Вовком у вересні 1883 р. до Києва за посередництвом Павла Чижевського.

Ключові слова


Ф. К. Вовк; М. П. Драгоманов; В. Г. Мальований; «Стара Громада»; російське народництво; українське народолюбство; «Вільна Спілка» – «Вольный Союз»

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Михайла Драгоманова. Листування Київської Старої громади з М. Драгомановим (1870-1895 рр.) /

під ред. проф. Романа Смаль-Стоцького. – Варшава : [б. в.], 1938. – Т. 1. – 427 с.

А[О]стафьев, Александр Алексеевич // Деятели революционного движения в России : био-

библиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма: [В 5 т.] / под ред.

Феликса Кона [и др.] ; Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Т. 2 :

Семидесятые годы / сост. А.А. Шиловым и М.Г. Карнауховой. – Вып. I: А–Е. – М. : Всесоюз. о-во полит.

каторжан и ссыльно-поселенцев, 1929. – XXIV c. – 406 стб. : фот.

Болдирєв О.В. Перша спроба організації української політичної партії / О.В. Болдирєв // Український

історичний журнал. – 1995. – № 6. – С. 47-55.

Вольный Союз – Вільна Спілка : Опыт украинской политико-социальной программы / Свод и

объяснения М. Драгоманова. – Женева : Типография «Громады», 1884. – 109 с.

ДАРФ, ф. 102, 3 діл-во (з розсипу), оп. 250, 1882-1885, спр. 154, 9 арк.

ДАРФ, ф. 102, о.в., 5 відд. секр. ч. 1883 р., оп. 265 перл., спр. 7.

Дмитриченко В. С. Соціалістичні погляди Ф.К. Вовка / В.С. Дмитриченко, М.П. Рудько // Проблеми

філософії. – 1972. – Вип. 25. – С. 23-37.

Катренко А. М. Український національний рух XIX століття : навчальний посібник для студ. іст. фак-тів.

Ч. 2. 60-90-ті роки XIX ст. / А.М. Катренко; М-во освіти України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. –

К. : [б. в.], 1999. – 189 с.

Козирев О. (Миколаїв). Спроби громадівців організувати нелегальний друк в Україні у 1878-1880 рр. /

Олег Козирев // Південна Україна: проблеми історичних досліджень : збірник наук. пр. : [У 2 ч.]. Ч. II. /

ред. кол. В.А. Смолій (голов. ред.) [та ін.]. – Миколаїв, 1998. – С. 27-33.

Козирев О. С. Володимир Мальований і «Вільна Спілка» / О.С. Козирев // Наукові праці: Науково-

методичний журнал. Вип. 2. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – С. 52-67.

Козирєв О. С. Політичні погляди та діяльність народника Івана Присецького / О.С. Козирєв // Проблеми

політичної історії України : зб. наук. праць ; ред. кол. : О.Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ :

[б. в.], 2006. – С. 85-97.

Козирев О. С. «Програма діяльності і організації української соціально-революційної партії на

федеративних началах» (1883 р.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 187. Т. 199.

Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 51-56.

Крилач К. Щоденники Федора Вовка / Катерина Крилач // Пам’ять століть. –1997. – № 1. – С. 43-60.

Науковий архів Інституту археології НАН України (НАІА НАН України), ф. В, спр. 339, 17 арк.

НАІА НАН України, ф. В, спр. 340, 47 арк.

НАІА НАН України, ф. В, спр. 3413, 1 арк.

НАІА НАН України, ф. В, спр. 3414, 2 арк.

НАІА НАН України, ф. В, спр. 3415, 1 арк.

Огієвська І. В. Подорож до Кролевця / І.В. Огієвська // Україна. Наука і культура. – К., 2008. – Вип. 34. –

С. 398-421 : 19 іл.

Російський державний історичний архів, м. Санкт-Петербург (РДІА), ф. 1405, оп. 83-84 (1883 р.), спр.

, 148 арк.

Світленко С. І. Народництво в Україні 60-80-х років XIX століття : теоретичні проблеми

джерелознавства та історії / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – 240 с.

[Франко О.] Федір Кіндратович Вовк (1847-1918) [Текст] : дослідження. Спогади. Бібліографія: До 150-

ліття з дня народження вченого / Оксана Франко; ред. Марк Антонович. – Нью-Йорк : [б.в.], 1997. – 381

с.: іл. – (Джерела до новітньої історії України / Українська вільна академія наук у США; т. 4).

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України), ф. 274, оп. 1, спр. 229, т. 1, 298 арк.