УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬНА СПІЛКА» В ОЦІНКАХ РОСІЙСЬКИХ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ

Олег Сергійович Козирев

Анотація


Зроблена спроба визначити ступінь достовірності оцінки російським революціонером Г. О. Лопатіним політичних поглядів організаторів українського товариства «Вільна Спілка» В. Г. Мальованого та І. М. Присецького у зв’язку із розробкою політико-соціальної програми українських соціалістів-федералістів. Проаналізовано ставлення «гуртка В. Мальованого» до індивідуального терору як методу боротьби із самодержавством за політичну свободу і встановлення конституційного правління в Росії. Обґрунтовано, що практична спроба соціалістів-федералістів створити українську політичну організацію була новим явищем в громадівському русі на фоні домінуючого на той час аполітичного культурництва.

Ключові слова


російське народництво; українське народолюбство; «Вільна Спілка»; народовольці; партія; програма; соціалісти-федералісти

Повний текст:

PDF

Посилання


Болдирєв О. В. Перша спроба організації української політичної партії // Український історичний журнал. –

– № 6. – С. 47-55.

Громова Л. П. Становление системы русской политической прессы XIX века в эмиграции [Электронный

ресурс] / Людмила Петровна Громова // Журналистика русского зарубежья XIX – XX веков : учебное пособие / под ред. Г. В. Жиркова. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 318 с. – Режим доступа :

http://evartist.narod.ru/text5/16.htm (30.11.13; 13:10); Название с экрана.

Дейч Л. У начала легенды // Современный мир. – 1913. – № 11. ноябрь. – С. 137-167.

Дейч Л. Письмо к И. Н. Присецкому // Группа «Освобождение труда». (Из архивов Г. В. Плеханова,

В. И. Засулич и Л. Г. Дейча) : ист.-револ. сб. ; под ред. Л. Г. Дейча. – М. : Л., 1926. – № 4. – С. 220-225.

Драгоманов М. Вольный Союз – Вільна Спілка: Опыт украинской политико-социальной программы / Свод

и объяснения М. Драгоманова. – Женева : Типография «Громады», 1884. – 109 с.

Драгоманов М. Переписка Михайла Драгоманова з д-ром Теофілем Окуневським (1883, 1885-1891, 1893-1895) / М. Драгоманов, Т. Окуневський ; зладив і видав М. Павлик. – Львів : Народова друк. Мансцких, 1905. – 280 с.

[Драгоманов М. П.]. Добавление к автобиографической заметке, писанное для г[осподина] leon Sichler в начале февраля 1889 [года] // Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: у 2 т. / М. П. Драгоманов ; упоряд. та прим. І. С. Романченка і В. В. Лисенко; ред. кол.: О. Є. Засенко (гол.) [та ін.]. – К. : Наукова думка, 1970. – Т. 1. – С. 69-79.

Заславский Д. М. П. Драгоманов и «Вольное Слово» // Былое : журнал, посвященный истории освободительного движения. – Петроград, 1924. – № 27-28. – С. 90-122.

Катренко А. М. У пошуках шляхів побудови справедливого суспільства. (Діяльність народовольців і

чорнопередільців в Україні у 80-х роках XIX ст.) / А. М. Катренко. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2001. –320 с.

Козирев О. С. Володимир Мальований і «Вільна Спілка» // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – Вип. 2. Історичні науки. – С. 52-67.

Козирев О. С. Політичні погляди та діяльність народника Івана Присецького // Проблеми політичної історії України: збірник наукових праць / ред. кол.: О. Б. Шляхов (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : [б.в.],2006. – С. 85-97.

Козирев О. С. Громадсько-політична діяльність українського народолюбця Володимира Мальованого на

початку 80-х рр. XIX ст. // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Вип. 75. Т. 88. Історичні науки. – С. 140-148.

Круглашов А. Конституційні ідеї М. Костомарова та М. Драгоманова // »Вільна Спілка» та сучасний український конституціоналізм: Драгоманівський збірник / за ред. Т. Андрусяка. – Львів : Світ, 1996. – С. 110-115.

Куценко Ю. Ю. Історіографічні образи М. П.Драгоманова в гуманітаристиці кін. XIX – поч. XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : [б.в.], 2012. – Вип. XXXIV. – С. 280-288.

Пелевин Ю. А. «Священная дружина» против народовольческой эмиграции // »Будущего нет и не может

быть без наук…» (Памяти профессора Московского университета Михаила Герасимовича Седова) / Юрий

Александрович Пелевин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2005. – С. 604-634.

Политическая программа общества «Земский союз». – [Женева : Ред. газ. «Вольное слово»], 1882. – 31 с.

Російський державний архів літератури та мистецтва, ф. 1329, оп. 2, спр. 7. – 86 арк.

Російський державний історичний архів, м. Санкт-Петербург, ф. 1405, оп. 83-84 (1883 р.), спр. 11250. –

арк.

Світленко С. І. Народництво в Наддніпрянській Україні 60-80-х років XIX століття: Теоретичні проблеми

джерелознавства та історії / С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – 240 с.

Світленко С. І. Народництво Наддніпрянської України 60–80-х рр. XIX ст. у фондах особистого походження центральних російських архівів // Вісник Дніпропетровського університету : історія та археологія. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – Вип. 11. – С. 143-156.

Сухомлин В. И. Из эпохи упадка партии «Народная Воля» // Каторга и ссылка. – 1926. – № 4. – С. 29-45.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 274, оп. 1, спр. 229, т. 1. – 298 арк.