ДО ПИТАННЯ ПРО ПОСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ на початку ХХ ст.

Ольга Станіславівна Морозова, Анастасія Олександрівна Хмель

Анотація


На основі аналізу архівних документів та наукових здобутків інших дослідників, зроблено висновки щодо того, в якій зі сфер послуговування українською мовою: освіта, побут, література, книговидання і т.д. було більше звершень і на якому рівні воно здійснювалося. А також дано відповідь на питання, чому виник і мав місце рух за впровадження української мови в освіту.

Ключові слова


українська мова; національний рух; освіта; книговидання; преса; Емський указ; Валуєвський циркуляр

Повний текст:

PDF

Посилання


Багговут. Секретный донос полтавского губернатора Багговута министру внутренних дел об украинском движении и мерах борьбы с ним. – Полтава : б. в., 1917. – С. 1-11

Гунчак Т. Україна п. п. ХХ ст. – Київ : Либідь, 1993. – 286 с.

Діяк Г. В. Українське відродження чи нова русифікація? – К. : Гранослав, 2000. – 304 с.

З секретним листуванням, 1908 р. – ЦДІАК, ф. 707 Управління попечителя Київського учбового округу, оп. 229, спр. 122, арк. 1-153.

За циркуляром Міністра внутрішніх справ від 22 листопада 1913 року про повідомлення даних про число тимчасових та не тимчасових видань, типографій та інше в Південно-Західному краї,

грудня 1913 р. – 21 березня 1914 р. – ЦДІАК, ф. 442 Канцелярия киевского, подольского и волынского генерал-губернатора, оп. 863, спр. 323, арк. 1-23.

Извлечение из Высочайше утверждѐнного, 21 февраля 1905 г., Особого Журнала Комитета Министров о порядке выполнения п. 8 Именного Высочайшего указа от 12 дек. 1904 г. // Справка к представлению Министра Народного Просвещения от 24 мая 1905 г. за № 10172. – С. 8.

Извлечение из общих распоряжений по средним учебным заведениям ведомства министерства народного просвещения, имеющих отношение к учительским институтам, семинариям и школам // Настольная книга по народному образованию: В ІІІ т. / Под ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского. – СПб., 1901. – Т. ІІ. – С. 1356.

Извлечение из Свода Основных государственных законов (Свод законов, т. І, часть І. Изд.1906 г.) // Чарнолуский В. Настольная книга по народному образованию. – СПб. : Б. в., 1911. – С. 1-4.

Извлечение из свода уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения // Чарнолуский В. Настольная книга по народному образованию. – СПб. : б. в., 1911. – С. 349.

Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів, 2002. – С. 395-419. [Електронний ресурс] // Українське книговидання XIX-XX століть. Режим доступу: http://litopys.org.ua/ isaevych/is33.htm.

К-ий М. Про народний університет (Лист із Харкова) // Рідний край. – 1906. – № 44. – С. 4-6.

Листи членів різних політичних партій, перехоплені Департаментом поліції та розшукувальним пунктом полтавського ГЖУ та про виявлення осіб, які згадуються у цих листах, 2 жовтня 1913 р. – 24 січня 1914 р. – ЦДІАК, ф. 321 Розшукувальний пункт при Полтавському ГЖУ, оп. 1, спр. 181, ч. 2, арк. 1-244.

Листування з департаментом поліції та помічником начальника Полтавського ГЖУ щодо осіб, які причетні до українських буржуазно-націоналістичних організацій «УСДРП» та інших буржуазних партій, 25 січня 1914 р. – 4 березня 1915 р. – ЦДІАК, ф. 320 Полтавське ГЖУ, оп. 1, спр. 1326, арк. 1-251.

Листування з Міністерством внутрішніх справ про введення викладання української та польської мов у середніх учбових закладах Київської, Подільської та Волинської губерній, закриття журналу «Літературно-Науковий вісник», який видається на українській мові у м. Києві професором Грушевським М. та по іншим питанням, 3 січня 1907 р. – 22 травня 1907 р. – ЦДІАК, ф. 442 Канцелярія київського, подільського та волинського генерал-губернаторства, оп. 857, спр. 43, арк. 1-19.

Магочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів [Текст] / Павло-Роберт Магочій; пер. з англ.: Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук; карти П.-Р. Магочій; покажчики Л. Ільченко; наук. ред. С. Біленький; ред. укр. вид. Л. Ільченко; відп. ред. В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 794 с.

Морозова О. С. Питання про україномовну освіту в Державній Думі Російської імперії (1906-1917 рр.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 33. Вип. 24. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – С. 24-25.

Нариси історії українського шкільництва (1905-1933): Навч. посіб. / За ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Заповіт, 1996. – 302 с.

Об инспекции в университетах, управляемых по общему уставу (Дело Департамента Народного Просвещения. 1880 г. – Ч. ІІІ. – № 40) // Сборник постановлений по министерству народного просвещения. – СПб. : Типография т-ва «Общественная польза», 1892. – С. 146.

Петровський В. Г. Про національне питання // Історія України. Хрестоматія: У 2 ч. – Вид. 2-ге. / Упор. С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін. – К. : ІЗМН, 1996. – Ч. 1. – С. 354.

Польські школи в Київщині // Рідний край. – 1906. – № 43. – С. 13.

Про незаміщенння посад вчителів та наставників в південно-західному краї та прибавка 50 % по Міністерству народної просвіти, 1864-1867 рр. – ЦДІАК, ф. 442 Канцелярія Київського, Подільського та Волинського генерал-губернаторства, оп. 178, спр. 500, арк. 1-113.

Процент грамотности народов, живущих в европейской России // Украинский вопрос в его прошлом и настоящем / Под ред. О. К. Волкова, М. С. Грушевского, М. М. Ковалевского, О. Е. Корша и др. – Пг. : Типография т-ва «Общественная польза», 1916. – Т. 2. –

С. 405.

Регіона льні мо ви Украї ни [Електронний ресурс] Матеріал з Вікіпедії: Режим доступу: http://uk.wikipedia. org/wiki.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – п. ХХ ст.): Нариси. – К. : Радянська школа, 1991. – 380 с.

Справа про пред’явлення подільського губернатора в комісії всепідданішого звіту про стан губерній за 1883 рік, 2 листопада 1884 р. – ЦДІАК, ф. 442 Канцелярія київського, подільського та волинського генерал-губернаторства, оп. 537, спр. 209, арк. 1-11.

Справка к представлению министра народного просвещения от

мая 1905 г. за № 10172. – Б.м. : Б.в., б.р. – С. 1.

Украинский вопрос. – М. : Б. в., 1915. – 512 с.

Н-ін Г. Сторінки з історії «українського питання» (Промова, виголошена Петровським на засіданні Державної Думи 20 травня 1913 року) // Червоний шлях. – 1930. – № 2. – С. 175-189.

Русский календарь на 1908 г. А. Суворина. – СПб. : Типография А. С. Суворина, 1908. – 660 с.

Українська мова в гімназіях // Рідний край. – 1906. – № 48. – С. 9

Українські книжки // Народне слово. – 1910. – 27 грудня. – С. 10.

Циркулярні розпорядження головного управління у справах друку, 5 червня 1876 р. – 31 липня 1898 р. – ЦДІАК, ф. 294 Київський цензурний комітет, оп. 1, спр. 4а, арк. 1-429.

Чавдаров С. Х., Грищенко М. М. Т. Г. Шевченко і народна освіта. – К. : Вид-во Київського університету, 1961. – 54 с.