СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ярослав Петрович Цецик

Анотація


З’ясовано чинники, що впливали на ґенезу соціально-економічних відносин на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано особливості розвитку промисловості, визначено етнічну структуру торговців. Досліджено рівень життя різних верств населення краю.

Ключові слова


Волинь; економічний розвиток; рівень життя; промисловість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ігнатова Л.Р. Економічне становище українського селянства у складі Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії : Збірник наукових праць. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – Вип. 32. – С. 62-70.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. – Т. VІІІ. Волынская губерния. – Спб., 1904. – 281 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1914 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1913. – 549 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1895 год / Издание Волынского губернского статистического комитета. – Житомир : Типография губернского правления, 1895. – 474 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1899 год / Издание Волынского губернского статистического комитета. – Житомир : Волынская губернская типография, 1899. – 595 с.

Історія Волині: З найдавніших днів і до наших часів / О. Г. Михайлюк, Р. А. Арцишевський, Н. В. Бурчак та ін. – Львів : Вища школа, 1988. – 238 с.

Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861-1939 рр.) / Р. Н. Оксенюк. – Львів : Каменяр, 1970. – 276 с.

Гуменюк А. О. Соціальна і національна структура міського населення Правобережної України (друга половина ХІХ ст.) / А. О. Гуменюк // Український історичний журнал. – 1993. – № 10. – С. 77-85.

Держархів Волинської обл., ф. 3., оп. 1, спр. 443, арк. 68-79.

Там само, спр. 775, арк. 31-46.

Держархів Рівненської обл., ф. 359, оп. 1, спр. 10, арк. 184-190.

Там само, ф, 165, оп. 1, спр. 23, арк. 154.

Москалюк М. М. З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / М. М. Москалюк // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 75-85.

Держархів Рівненської обл., ф, 165, оп. 1, спр. 2, арк. 6.

Молчанов В. Життєвий рівень чиновників правоохоронних установ в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. / В. Молчанов. – К. : Інститут історії НАН України. – 113 с.