ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОРЕФОРМЕНОГО СЕЛА НАДДНІПРЯНЩИНИ ЯК ПРОБЛЕМА СЕЛЯНСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Юрій Петрович Присяжнюк

Анотація


У статті обґрунтовано ідею ширшого використання системного (синтезую-
чого) підходу в історичних дослідженнях й на цій основі проаналізовано ставлення
селян до інноваційних змін в умовах активізації соціально-економічної модернізації.
Автор робить висновок, що інновації, котрі «осідали» в картині світу селян, спи-
ралися на лише почасти переосмислену й оновлену традицію.


Ключові слова


системний підхід; селянство; модернізація; інновація

Повний текст:

PDF

Посилання


Арнольд В. Опыт изучения крестьянских расходов по данным 50 описаний крестьянских хозяйств Херсонского

уезда / В. Арнольд. – Херсон : Изд. ХГЗ, 1899. – 130 с.

Архів Російського географічного товариства у м. Санкт-Петербурзі, ф. 8, оп. 1, спр. 11. – 174 арк.

Афанасьев-Чужбинский А. Быт малорусского крестьянина (Преимущественно в Полтавской губернии) /

А. Афанасьев-Чужбинский // Этнографический сборник. – Вып. 3. – 1858. – С. 129–156.

Афанасьев-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию / А. Афанасьев-Чужбинский. – Ч. 1. Очерки Днепра. –

Санкт-Петербург : Тип. Морского министерства, 1861. – С. 29–33.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. ХV – ХVІІІ ст.: у 3 т. – Т. 2. Ігри обміну / Ф. Бродель ;

пер. з фр. Г. Філіпчук. – К. : Основи, 1997. – 585 с.

Вжозек В. Ментальность: макрокосм в микрокосме? / В. Вжозек // Споры о главном: Дискуссии о настоящем и бу-

дущем исторической науки вокруг французской школы «Анналов». – Москва : Наука, 1993. – С. 44–45.

Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы «Новой исторической науки» / В. Вжозек // Одиссей. Чело-

век в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. – Москва : Наука, 1991. – С. 60-74.

Вжозек В. Человек в социальной системе Фернана Броделя / В. Вжозек // Споры о главном… – С. 149-156.

Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського у м. Києві, ф. 8,

оп. к. 2, спр. 14. – 181 арк.

Высокова В. В., Сосновский М. А. Универсальная история в современной историографии / В. В. Высокова,

М. А. Сосновский // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2007. –

Вып. 18. – 400 с.

Див.: Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов» / А. Я. Гуревич [РАН. Ин-т всеобщей истории]. –

Москва : Индрик, 1993. – 327 с.

Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Є. Маланюк // Український тиждень. – 2010. – № 10. – С. 50–51.

Результаты исследования экономического значения грунтовых дорог // Сборник Херсонского земства. – 1897. –

№ 4. – С. 1–58.

Tellenbach G. Mentalität // Ideologie und Herrschaft im Mittelalter / G. Tellenbach; Hrsg. von Kerner M. – Darmstadt,