№ 2 (2010)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945-1950 рр.) PDF
Микола Іванович Бушин, Ірина В’ячеславівна Перехрест
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ: СУТНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Олег Ярославович Калакура
ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОРЕФОРМЕНОГО СЕЛА НАДДНІПРЯНЩИНИ ЯК ПРОБЛЕМА СЕЛЯНСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ PDF
Юрій Петрович Присяжнюк
ПЕРШЕ ПОКОЛІННЯ ПОТОЦЬКИХ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ PDF
Тетяна Дмитрівна Чубіна
ФАТАЛЬНА АМБІВАЛЕНТНІСТЬ (МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ У СВІТЛІ ДОКУМЕНТІВ ҐПУ) PDF
Юрій Іванович Шаповал

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖ- ВОЄННИЙ ПЕРІОД: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ, ЗМІСТ, РЕЗУЛЬТАТИ PDF
Олександр Никифорович Гаврилюк
ІНОЗЕМНІ КОЛОНІСТИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я КІНЦЯ XVIII – ХІХ ст.: АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВОСХОВИЩ PDF
Анна Володимирівна Гедьо
ВІД БУФЕРНОГО ДО ВНУТРІШНЬОГО РЕГІОНУ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVIII – першої половини XIX ст. PDF
Максим Едуардович Кавун, Валентин Васильович Іваненко
ШЛЯХОМ НЕПОРОЗУМІНЬ ТА КОМПРОМІСІВ: УЧЕНІ-АРХЕОЛОГИ І ТАВРІЙСЬКЕ ДУХІВНИЦТВО В СПРАВІ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК КРИМУ (кінець XIX – початок XX ст.) PDF
Володимир Віталійович Каліновський
РОЛЬ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ другої половини ХІХ – початку ХХ ст. PDF
Вікторія Миколаївна Константінова
КОЗАКИ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІ З ПОЛТАВЩИНИ НА КУБАНЬ: ПОБУТ ТА УСТРІЙ PDF
Лариса Іванівна Шаповал

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

МАЛОВІДОМА СТОРІНКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ІСТОРИКА ТА АРХІВІСТА ВАСИЛЯ ВЕРЕТЕННИКОВА PDF
Сергій Григорович Водотика, Людмила Андріївна Савенок
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Христина Олександрівна Гаврилюк(Синюта)
ВНЕСОК МОСКОВСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА У ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАМ’ЯТКОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Віталіївна Гаврилюк
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ – ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Олена Броніславівна Готра
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА І ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АНТОНА САМІЙЛОВИЧА ЧЕРЕВАНЯ У РОСІЇ PDF
Ганна Тимофіївна Капустян
ІСТОРИК ТА ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ: «РОЗЩЕПЛЕНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» PDF
Алла Миколаївна Киридон
СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ХVII-ХVIII ст. В ІСТОРИКО-ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ПРАЦЯХ (РАННЬОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ) PDF
Тетяна Федорівна Литвинова
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ КРИМУ У ТВОРЧОМУ НАРОБКУ В. Х. КОНДАРАКІ PDF
Євгенія Валентинівна Молочко
КОЗАЦЬКЕ ПОВСТАННЯ ПІД ПРОВОДОМ КРИШТОФА КОСИНСЬКОГО В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ кінця ХІХ – першої третини ХХ століття PDF
Оксана Василівна Руда

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ТОВАРИСТВА ДОПОМОГИ НУЖДЕННИМ УЧНЯМ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Антон Миколайович Савочка
ПРОПАГУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ЗНАНЬ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ (1921-1939 рр.) PDF
Іван Лук’янович Цимбалюк
ЛІКАРСЬКІ З’ЇЗДИ У СТРУКТУРІ ЗЕМСЬКОЇ МЕДИЦИНИ ПІВ- ДЕННОЇ УКРАЇНИ кінця XIX – початку XX століть PDF
Олександр Вікторович Черемісін, Микола Володимирович Герасименко

РЕЦЕНЗІЇ

ПОЛЬСЬКА ВІЗІЯ ІСТОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ: АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ КЛАСИЧНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Алла Миколаївна Киридон, Сергій Станіславович Троян
УКРАЇНСЬКИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ: «СЛОВ’ЯНСЬКА ІДЕЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ШАТАХ» PDF
Василь Петрович Кононенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО ІСТОРІЮ УКРАЇНЦІВ ПОЛЬЩІ PDF
Євген Григорович Сінкевич