РОЛЬ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Вікторія Миколаївна Константінова

Анотація


Стаття присвячена аналізу соціальних конфліктів, суспільного руху, громадських
організацій як невід’ємної складової урбанізаційних процесів південноукраїнського
регіону 1861-1904 рр. Простежено, як активність і масштаби суспільного життя
відрізнялись як у населених пунктах Південної України із різним статусом (у місь-
ких і неміських поселеннях), так і в самих офіційних містах, що певною мірою ко-
релюється із їх адміністративним статусом, «економічними функціями», чисель-
ністю і співвідношенням соціальних страт населення.


Ключові слова


суспільне життя; урбанізаційні процеси; Південна Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Держархів Миколаївської обл., ф. 229, оп. 1, спр. 67: Клопотання голови розпорядчого комітету про влаштування

нічліжних будинків і дешевих їдалень в м. Миколаєві. – Арк. 1–3.

Держархів Одеської обл., ф. 2, оп. 1, спр. 2305: Звіти благодійних товариств 1897 р. – Арк. 52.

Bradley, Joseph. Subjects into Citizens: Societies, Civil Society, and Autocracy in Tsarist Russia // American Historical

Review. – October 2002. – Pp. 1094–1123.

Brower, Daniel R. The Russian City between Tradition and Modernity, 1850-1900. – Berkeley-Los Angeles-Oxford : University

of California Press.

Friedgut, Theodore H. Iuzovka and Revolution. Politics and

Revolution in Russia’s Donbass, 1869-1924: Volume II. —

Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1994. – ХХІ+521 p.

Вебер А. Рост городов в 19-м столетии / Перевод с английского А. Н. Котельникова. – СПб. : Изд. Е. Д. Кусковой,

– 265 с.

Векслер Н. Й. Херсон и его жители // Джерела з історії Південної України. Том 9 // Мемуари та щоденники. Части-

на 2 / Упорядники: А. Бойко, В. Мільчев. – Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2006.

ГузенкоЮ. І. Становлення і діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні України в другій половині ХІХ –

на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії): Монографія. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2006. – 232 с.

Історія міста Дніпропетровська / За наук. ред. А. Г. Болебруха. – Д. : Грані, 2006. – 596 с.

Кульчицька О. В. Громадські та політичні організації Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах

Херсонської губернії) : Автореф. дис… к.і.н. 07.00.01 / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – 20 с.

Куромія, Гіроакі. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки / Пер. з англ.

Г. Кьорян, В. Агєєв ; Передм. Г. Немирі. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 510 с.

Лях Д. З. Спогади про життя моє // Джерела з історії Південної України. Том 9 // Мемуари та щоденники. Частина

/ упорядники : А. Бойко, В. Мільчев. – Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2006.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.): В 2 т. – 3-е изд. испр., доп. –

Т. ІІ. – СПб. : «Дмитрий Буланин», 2003. – 583 с.

Першина З. В. Южная Украина в годы первой и второй революционных ситуаций (проблема центра и региона в

российском освободительном движении) : Автореф. дис… д.и.н. 07.00.02 / Киевский ордена Ленина государст-

венный университет им. Т. Г. Шевченко. – К., 1977. – 38 с.

Першина З. В. Очерки истории революционного движения на юге Украины (К 100-летию «Южнороссийского сою-

за рабочих») : [монография]. – Киев-Одесса : Вища школа, 1975. – 248 с.

Райнер Лінднер. Підприємці і місто в Україні, 1860-1914 рр. (Індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Ро-

сійської імперії) / [за ред. О. М. Доніка]. – Київ-Донецьк : ТОВ «ВПП «Промінь», 2008. – 496 с.

Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) : [монографія] / Інститут історії України НАН України. –

Київ, 2003. – 340 с.

Рындзюнский П. Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины ХІХ века (Взаимоотношение

города и деревни в социально-экономическом строе России). – М. : Наука, 1983. – 271 с.

Світленко С. І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках ХІХ століття : [монографія]. – Дніпропет-

ровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2006. – 268 с.

Світленко С. Суспільний рух в Україні кінця XVIII – початку ХХ століття: образи історичної дидактики // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / [голов. ред. В. Смолій ; відповід. ред. І. Колесник]. – Вип. 2. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – Ч. 1. – С. 307–316.

Сенявский А. С. Урбанизация России в ХХ веке: Роль в историческом процессе / А. С. Сенявский ; Ин-т рос. ис-

тории. – М. : Наука, 2003. – 286 с.

Тарасов А. В. Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України другої половини ХІХ ст. : Автореф.

дис… к.і.н. 07.00.01 / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2008. – 20 с.

Турченко Ф. Г., Турченко Г. Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ – 1921 р.): Іс-

торичні нариси. – К. : Ґенеза, 2003. – 304 с.

Шляхов О. Б. Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну: 90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р. : Монографія. –

Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – 366 с.