УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Христина Олександрівна Гаврилюк(Синюта)

Анотація


Проаналізовані публікації з використання Україною європейського досвіду
організації та функціонування органів державної влади. Відзначено, що наявні
дослідження охоплюють наступні теми: європейський вибір України, правові заса-
ди запозичення нею досвіду країн Європейського Союзу, проблема реформи
публічної влади у світлі конституційних змін 2004 року.


Ключові слова


історіографія; державна влада; Україна; інтеграція; Європейський Союз; реформа

Повний текст:

PDF

Посилання


Баймуратов М. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: політико-правовий аналіз / М. Баймуратов,

С. Максименко // Право України. – 2001. – № 10. – С. 101–104.

Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Фран-

ция, Германия. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Василенко. – К. : Издат. корпорация «Логос», 2000. – 200 с.

Веніславський Ф. Проблеми української моделі організації державної влади / Ф. Веніславський [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1080227064.

Гальчинський А. С. Курс на європейську інтеграцію / А. С. Гальчинський, О. О. Чалий // Політика і час. – 2002. –

№ 11. – С. 3–10.

Грицяк І. А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. / І. А. Грицяк. – К. : Вид-во

«К. І. С.», 2006. – 398 с.

Грицяк І. А. Розвиток європейського управління у контексті впливу на державне управління в Україні / І. А. Грицяк

// Державне управління: теорія та практика. Електронне наукове фахове видання. – 2005. – № 2 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ e%2Djournals/Dutp/2005–2.

Державне управління в Україні : [навч. посіб]. / [за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Б. Авер’янова]. – К. : ТОВ

«СОМИ», 2009. – 266 с.

Древаль Ю. Д. Публічна сфера і держава: деякі методологічні питання / Ю. Д. Древаль // Державне будівництво.

Електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2009-1/doc/1/01.pdf.

Древаль Ю. Формування та функціонування парламентської більшості (досвід європейських країн) / Ю. Древаль

// Демократичне врядування. Науковий вісник. – 2009. – Вип. 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2009_3/fail/+Dreval.pdf.

Желих Н. М. Закордонний досвід взаємодії гілок державної влади / Н. М. Желих // Державне управління: теорія та

практика. Електронне наукове фахове видання. – 2008. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2008-2/doc_pdf/zhelyh. pdf33.

Касьян В. І. Зовнішня політика України – важливий фактор розбудови української держави : [навч. посіб]. /

В. І. Касьян. – Рівне : РДТУ, 1999. – 177 с.

Кіндратець О. Такий далекий і важкий шлях до Європи: Україна і ЄС / О. Кіндратець // Політика і час. – 2004. –

№ 4. – С. 63–69.

Ковальова О. О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України / О. О. Ковальова ; Ін-т політ.

і етнонац. досліджень НАН України. – К., 2003. – 340 с.

Колісніченко Н. М. Європейська державна служба між традицією та реформуванням / Н. М. Колісніченко // Дер-

жавне будівництво. Електронне наукове фахове видання. – 2007. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/3/02.pdf.

Кудряченко А. І. Геополітичні дилеми сучасної України. / А. І. Кудряченко // Україна дипломатична. – 2006. –

Вип. 7. – С. 497–514.

Мінаєва І. М. Складові поняття «публічна влада» / І. М. Мінаєва // Державне будівництво. Електронне наукове

фахове видання. – 2008. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/

DeBu/2008-1/doc/4/10.pdf.

Олуйко В. М. Особливості формування інститутів державної влади / В. М. Олуйко // Університетські наукові запи-

ски. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 345–350.

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Моногр. / За заг. ред. д. іст. н.,

проф. А. І. Кудряченка. – К. : НІСД, 2007. – 396 с.

Розумний М. Яка політреформа потрібна українцям? / М. Розумний [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.varianty.org.ua/Expertyza/2007/Rozumny1.htm.

Романюк А. Україна після виборів – перспективи відповідності демократичним стандартам / А. Романюк // Неза-

лежний культурологічний часопис «Ї». – 2007. – № 50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ji.lviv.ua/n50texts/romanyuk.htm.

Сало І. С. Механізми стримувань та противаг у політичних системах країн ЄС та в Україні / І. С. Сало //

Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2 (11) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.niss.gov.ua/book/StrPryor/11_2009/10.pdf.

Соболєв Є. Що змінить політреформа? / Є. Соболєв // День. – 2006. – 20 лютого [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.day.kiev.ua/41469/.