ТРУДОВА МІГРАЦІЯ – ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Олена Броніславівна Готра

Анотація


Проаналізовано історіографію проблеми трудової міграції. Порушені питання
позитивних та негативних її наслідків.


Ключові слова


трудова міграція; міграційні потоки; міграційна політика; міграційне законодавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Трудова міграція до зарубіжжя – остання межа для країни http://www.golos.com.ua/article/ 1216125368.

Трудова міграція в епоху глобалізації: інтеграція у світ чи втеча від бідності: монографія / Н. П. Тиндик. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 600 с.

Трудова міграція населення Тернопільської області: кількісний та географічний аспекти / Б. С. Довжук, С. С. Хаба, О. С. Левченко, С. С. Ваврикович, О. С. Чвалюк ; Терноп. обл. держ. адмін. ; Терноп. обл. центр зайнятості. – Т. : Лідер, 2002. – 52 с.

Хомра О. У., Ожеван М. А., Петрова Т. П., Нагорний В. І., Примак О. Г. Трудова міграція громадян України. Біла книга / Міжнародний фонд «Відродження» ; Інститут демократії та соціальних процесів / В. Я. Шибко (ред.). – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 201 с.

Україна крізь призму світової міграції / Г. І. Городецька // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Соціол. науки. – 2007. – Т. 70. – С. 60–65.

Проблеми безробіття і трудова міграція українців / О. В. Ульяницька // Актуал. пробл. економіки. – 2005. – № 8. – С. 167–172.

Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (за матеріалами західних областей України): Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.05.01 [електронний ресурс] / І. А. Лапшина ; Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 2002. – 20 с.

Міжнародна трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.05.01 [електронний ресурс] / М. О. Стасюк ; Укр. акад. зовніш. торгівлі. – К., 2004. – 23 с. – укp.

Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: Автореф. дис... канд. соціол. наук : 22.00.03 [електронний ресурс] / І. П. Майданік ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 19 с. – укp.

Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект (на матеріалах Тернопільської області): Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.07 [електронний ресурс] / П. Г. Шушпанов ; НАН України ; Ін-т демографії та соц. дослід. – К., 2009. – 20 с. – укp.

Циммер К. Як трудова міграція змінює Україну http://www.unian.net/ukr/news/news-181289.html.

Крупка Л. Трудова міграція як індикатор соціального, економічного та політичного життя країни // Наук. вісн. – 2008. – Bип. 1: Демократичне врядування.

Жаліло Я. А Тенденції трудової міграції з України до країн СНД http://www.niss.gov.ua/ Monitor/januar2009/11.htm/

Звіт з людського розвитку 2009 р. «Подолання перешкод: людська мобільність та розвиток» www.hdr.undp.org