КОЗАЦЬКЕ ПОВСТАННЯ ПІД ПРОВОДОМ КРИШТОФА КОСИНСЬКОГО В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ кінця ХІХ – першої третини ХХ століття

Оксана Василівна Руда

Анотація


Проаналізовано висвітлення польською історіографією кінця ХІХ – першої
третини ХХ ст. козацького виступу під проводом Криштофа Косинського. Пред-
ставлено різні погляди польських учених на передумови козацького повстання
1591-1593 рр. Встановлено, що більшість з істориків наголошували на суспільно-
економічних причинах, натомість деякі заперечували соціальні чинники, а виводи-
ли цей виступ з характерологічних рис українців, їхньої схильності до сваволі й
анархії.


Ключові слова


козак; козацьке повстання; Криштоф Косинський; польська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні / Післямова М. Ф. Слабошпицького ; Комент. О. Д. Василюк, І. Б. Гирича. – Київ : Дніпро, 1991. – 238 с.

Доманицький В. Козаччина на переломі XVI і XVIІ в. (1591-1603) // Записки НТШ. – 1904. – Т. 60. – Кн. 4: [Наукові

статті]. – С. 1–32.

Зашкільняк Л. Польська історія та історіографія кінця ХІХ – початку ХХ ст. в оцінці галицьких українських істориків //

Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / Pod red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – T. 3. – S. 231–244.

Крип’якевич І. [Рец. на]: Rawita-Gawroński F. Bohdan Chmielnicki do elekcyi Jana Kazimierza. – T. 2. – Lwów, 1911. –

s. // Записки НТШ. – 1911. – Т. 104. – Кн. 4: Бібл. – С. 210–215.

Леп’явко С. Повстання К. Косинського (1591-1593 рр.) // УІЖ. – 1994. – № 4. – С. 120–132.

Леп’явко С. Повстання К. Косинського (1591-1593 рр.) // УІЖ. – 1994. – № 5. – С. 116–126.

Липинський В. Україна на переломі (1657-1659). Замітки до історії українського державного будівництва в ХVIІ-м

столітті // Липинський В. Твори. Архів. Студії / Заг. ред. Я. Пеленський. Т. 3 / За ред. Л. Р. Біласа, Я. Пеленського. –

Філадельфія : Східно-Європейський Дослідний Інститут ім. В. К. Липинського, 1991. – 346 с.

Матях В. М. Виділення козакознавства у спеціалізовану тематичну галузь історичних знань у другій половині ХІХ –

перших десятиліттях ХХ ст. // Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. –

Т. 2. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 505–518.

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / Україна крізь віки. –

Т. 7. – Київ : Альтернативи, 1999. – 352 с.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. Т. 2. / [пер. з рос. І. І. Сварника ; худож. Є. Е. Дацюк,

В. М. Дозорець]. – Львів : Світ, 1991. – 392 с.

Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 3-тє вид., перероб. і розшир. – Київ : Критика, 2006. – 584 с.

Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XVI ст. до середини

XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – Київ : Наук. думка, 1993. – 416 с.

Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни. – Київ : Основа, 1998. – 447 с.

Jabłonowski A. Historіa Rusi Południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. – Kraków : Nakładem Funduszu Nestora

Bucewicza, 1912. – 366 s.

Koko E. Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości. – Gdańsk : Wydawnictwo

Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. – 276 s.

Konopczyński W. Dzieje Polski nowoŜytnej: W 2 t. Wyd. 4 / Wstęp J. Maternickiego, posłowie J. Dzięgielewski ; oprac.

tekstu i przypisy J. Dzięgielewski, M. Nagielski. – Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2003. – 795 s.

Korzon T. [Рец. на]: Domanićkij W. Kozaczyzna na perełomi XV – XVII w. (1591-1603). – Lwów, 1905 // Kwartalnik

Historyczny. – 1908. – R. 22. – S. 446–456.

Korzon T. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce / Oprac. B. Gembarzewski: W 3 t. – Kraków : Nakładem Akademii

Umiejętności, 1912. – T. 2: Epoka przedrozbiorowa. – 528 s.

Korzon T. Historya Polski / Oprac. B. Bator. – Kijów : Wydawnictwo Rady Okręgowej, 1918. – 312 s.

Lewicki A. Dzieje narodu polskiego w zarysie. – Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, 1904. – 499 s.

Lewicki A. Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych. – Wyd. 5. – Kraków : Księgarnia Gebethnera, 1912. – 203 s.

Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569-1648. – Warszawa : Semper, 2000. – 224 s.

Litwin H. Równi do równych: kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009. – 193 s.

Mądzik M. Wojny kozackie w polskiej historiografii przełomu XІX i XX w. // Козацькі війни ХVІІ ст. в історичній свідомості польського та українського народів. Матеріали Другої польсько-української наукової зустрічі (Львів, 12-13 жовтня 1995) / За ред. Л. Зашкільняка. – Львів ; Люблін, 1996. – С. 213–224.

Rawita-Gawroński F. śydzi w poezyi ludowej i w historyi ruskiej Cz. 1 // Rzeczpospolita. – 1909. – Nr 18. –

października. – S. 227–228.

Serejski M. Naród a państwo w polskiej myśli historycznej. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 331 s.

Smoleński W. Dzieje narodu polskiego. – Warszawa : Nakład Gebethnera i Wolffa, 1904. – 499 s.

Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materiały do dziejów Kozaczyzny i Hajdamaczyzny / Wydał F. Rawita-Gawroński. – Lwów :

Drukarnia Jakubowskiego i Sp., 1914. – 218 s.

Stępnik A. Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego

-1918. – Lublin : UMCS, 1998. – 320 s.