ТОВАРИСТВА ДОПОМОГИ НУЖДЕННИМ УЧНЯМ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Антон Миколайович Савочка

Анотація


Проаналізовано роль товариств допомоги нужденним учням Таврійської губер- нії в системі громадської благодійності регіону. Визначені основні напрями діяль- ності та особливості функціонування цих спілок. Висвітлено історію Євпаторій- ських, Керченських, Севастопольських, Сімферопольських, Ялтинських това- риств, що підтримували незаможних учнів наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіч- чя. Встановлено, що представники місцевої інтелігенції брали активну участь в роботі цих доброчинних об’єднань.

Ключові слова


благодійність; товариства допомоги нужденним учням; Таврійська губернія; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Нарадько А. В. Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) : автореф.

дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / А. В. Нарадько. – Запоріжжя, 2002. – 20 с.

Корнієнко В. М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. М. Корнієнко. – Харків, 2005. – 19 с.

Сейко Н. А. Доброчинність у сфері освіти (ХІХ - поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ: Моногр. / Н. А. Сейко. – Жи-

томир : Вид-во Житомирського держ. ун-та ім. І. Франка, 2006. – 447 с.

Сейко Н. А. Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ / Н. А. Сейко. – Житомир : Полісся, 2007. – 320 с.

Гребцова И. С. Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина ХІХ –

начало ХХ ст.) : Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете : библиографический ука-

затель / И. С. Гребцова. – Одесса : Астропринт, 2009. – 504 с.

Круль Г. Л. Благотворительно-просветительская деятельность семьи Романовых в Крыму во второй половине

ХIХ – начале ХХ столетия : дис. канд. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка і історія педагогіки» / Г. Л. Круль. – Ялта, 2008. – 231 с.

Бабенко Г. А. Таврическая губерния. История в очерках / Г. А. Бабенко, В. П. Дюличев. – Симферополь : Таврия,

– 580 с., илл.

Устав Симферопольского общества вспомоществования ученикам Симферопольской гимназии. – Симферополь,

– 15 с.

Благотворительные учреждения Российской империи / Собств. Е.И.В. канцелярия учреждений императрицы Марии. – СПб., 1900. – Т. 2. – 986 с.

Російський державний історичний архів (далі – РДІА), ф.1287, оп.19, спр.198, 13 арк.

Устав Таврического общества пособия бедным учащимся. – Симферополь, 1882. – 12 с.

Устав Общества вспомоществования недостаточным ученикам коммерческого училища Симферопольского купеческого общества. – б. м. – б. г. – 8 с.

Устав Общества для доставления средств бесплатному женскому профессиональному Еврейскому училищу, учрежденному А. М. Коган. – Симферополь, 1898. – 16 с.

Устав Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Симферопольского императора Николая II

реального училища. – Симферополь, 1900. – 27 с.

Бракенгеймер П. Отчет по спектаклю в пользу нуждающихся воспитанников симферопольского Императора Николая ІІ реального училища 9-го ноября 1902 года / П. Бракенгеймер // Крым. – 1902. – 20 нояб.

Устав общества пособия недостаточным ученикам и ученицам Ялтинской мужской и женской прогимназий. –

Одесса, 1880. – 9 с.

Отчет общества для пособия недостаточным ученикам и ученицам Ялтинской мужской и женской гимназий за

г. – Ялта, б/г. – 6 с.

Отчет общества для пособия недостаточным ученикам и ученицам Ялтинской мужской и женской гимназий за

г. – Ялта, б/г. – 6 с.

Отчет общества для пособия недостаточным ученикам и ученицам Ялтинской мужской и женской гимназий за

г. – Ялта, б/г. – 6 с.

Отчет общества для пособия недостаточным ученикам и ученицам Ялтинской мужской и женской гимназий за

г. – Ялта, б/г. – 6 с.

Отчет общества для пособия недостаточным ученикам и ученицам Ялтинской мужской и женской гимназий за

г. – Ялта, б/г. – 4 с.

Отчет правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся Ялтинского городского 4-х классного Гоголевского училища за первый отчетный год. – Ялта, 1904. – 16 с.

Отчет правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся Ялтинского городского 4-х классного Гоголевского училища за третий отчетный год. – Ялта, 1906. – 15 с.

Федотов П. М. Пятидесятилетие Керченской Александровской мужской гимназии (1863-1913) / П. М. Федотов. – Керчь, 1914. – 167 с.

Отчет о деятельности общества вспомоществования нуждающимся учащимся начальных училищ Керчь-

Еникальского градоначальства за 1914 г. – Керчь, 1915. – 10 с.

Отчет Попечительства о недостаточных учащихся казенных учебных заведений г. Евпатории за 1910 г. – Евпатория, 1911. – 12 с.

Отчет о приходе и расходе сумм вспомоществования нуждающимся учащимся в караимских училищах

г. Евпатории. – Евпатория, 1911. – 11 с.

РДІА, ф. 1287, оп. 19, спр. 118, 7 арк.

Державний архів міста Севастополя (далі – ДАМС), ф.164, оп. 5, спр. 2., 7 арк.

ДАМС, ф. 164, оп. 2, спр. 3, 131 арк.

ДАМС, ф. 164, оп. 1, спр. 1б, 32 арк.

ДАМС, ф. 164, оп. 1, спр. 1в, 121 арк.

РДІА, ф. 1287, оп. 19, спр. 282, 10 арк.

РДІА, ф. 1287, оп. 19, спр. 382, 21 арк.

Отчет правления общества для пособия недостаточным учащимся Мелитопольского реального училища и не-

достаточным ученицам Мелитопольской женской гимназии за 1912 г. – Мелитополь, 1913. – 11 с.