ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Ярослав Петрович Цецик

Анотація


Проаналізовано земельні відносини на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Досліджено вплив німецької та чеської колонізації на їх розвиток у цьому регіоні.


Ключові слова


Волинь; земельні відносини; реформи; колонізація; селяни; поміщики

Повний текст:

PDF

Посилання


Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. – Т. VIII. Волынская губерния. – Спб., 1904. – 281 с.

Власюк І. М. Розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії (1900-1917 рр.) / І. М. Власюк // Сторінки історії:

Збірник наукових праць. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – Вип. 30. – С. 60-71.

Олешко П. С. Еволюція землеволодіння на Волині – друга половина ХІХ – початок ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук

/ П. С. Олешко / НАН України ; Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича. – Львів, 2001. – 17 с.

Шмид О. Німці на Волині у світлі аграрної колонізації губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Шмид // Актуальні

проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 14. – С. 93-99.

Памятная книжка Волынской губернии на 1914 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1913. – 549 с.

Шмид О. Чеська колонізація Волині у 60-70-х рр. ХІХ ст. / О. Шмид // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії:

Наукові записки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 15. – С. 88-93.

Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух

трудящих (1861-1939) / Р. Н. Оксенюк. – Львів : Каменяр, 1970. – 276 с.

Присяжнюк Ю. П. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні (друга половина ХІХ ст. – 1905 р.) / Ю. П. Присяжнюк,

Л. М. Горенко // Український історичний журнал. – К., 2000. – №5. – С. 88-97.

Державний архів Рівненської області (далі – Даржархів Рівненської обл.), ф. 16, оп. 1, спр. 2, арк. 50.

Держархів Рівненської обл., ф. 385, оп. 1, спр. 7, арк. 1 зв.-6, 10-13.

Держархів Рівненської обл., ф. 638, оп. 1, спр. 1, арк. 21-22.

Держархів Рівненської обл., ф. 638, оп. 1, спр. 2, арк. 46-47.