УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ДОНБАСУ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ: СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Ольга Олександрівна Лаврут

Анотація


Розглянуто історіографічну базу проблеми становлення та розвитку української
школи Донбасу за радянський період. Авторка довела, що вона є досить широкою. Це
дозволило висвітлити різні аспекти питання і виокремити перспективи подальшого
дослідження.


Ключові слова


історіографія; дослідження; проблема; освіта; культура; русифікація; політика; процес; автор

Повний текст:

PDF

Посилання


Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – К., 1991. – 344 с.

Шаповал Ю. Людина і система (штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні) / Ю. Шаповал. – К., 1994. – 272 с.

Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ –ХХ ст. Історичні нариси / [відповід. ред. В. А. Смолій]. – К., 2002. – 952 с. та ін.

Васильчук Г. М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. XX ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Г. М. Васильчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 32 с.

Міхненко А. М. Історія Донбасу (1861-1945 рр.) : [навчальний посібник] / А. М. Міхненко. – Донецьк : Юго-Восток, 1999. – 464 с.

Сірук Н. М. Політика українізації 1920-х – початку 1930-х. Політичний контроль тоталітарної держави за культурно-науковою сферою України (друга половина 40-х – початок 50-х років XX ст.) : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Н. М. Сірук ; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Л., 2008. – 20 с.

Чернявська С. М. Впровадження української мови в систему освіти 1923-1932 рр. : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01. / С. М. Чернявська ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2003. – 20 с.

Єфименко Г. Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938) : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Г. Г. Єфименко ; НАН України. Ін-т історії України. – К., 2001. – 18 с.

Васильчук Г. М. Проблемно-теоретичні пріоритети сучасних дисертаційних досліджень з історії України 20-30-х рр. ХХ ст.: історіографічний дискурс / Г. М. Васильчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2006. – № 30. – С. 22-28.

Сергієнко С. Ю. Основні чинники специфіки процесу українізації в Донбасі у 20-30-ті рр. ХХ ст. / С. Ю. Сергієнко // Історичні і політологічні дослідження. – 2007. – № 3. – С. 23-28.

Трубникова Л. С. Культурные процессы в 20-30-е годы в Донбассе / Л. С. Трубникова // Новые страницы в истории Донбасса. – Донецк, 1992. – Кн. 2. – С. 70-89

Мартинчук І. І. Національно-культурне будівництво серед етнічних меншин Донеччини (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.) : дис … канд. іст. наук / І. І. Мартинчук. – Донецьк, 1998. – 199 с.

Обидьонова О. В. Національні меншини Донбасу в 1920-30-ті роки ХХ ст. : дис … канд. іст. наук / О. В. Обидьонова. – Донецьк, 2000. – 243 с.

Сучкова О. Ю. Євреї в Донбасі (20-30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук / О. Ю. Сучкова. – Донецьк, 2005. – 23 с.

Ситніков О. П. Освіта в Українській СРР (1920-ті роки): історіографія : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.06. / О. П. Ситніков; Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 15 с.

Борисов В. Л. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920-1933 рр. : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01. / В. Л. Борисов ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2003. – 20 с.

Антонюк Т. Д. Денаціоналізація системи відносин сім’ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті – початок 30-х років XX століття) : автореф. дис ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Т. Д. Антонюк ; Київ. нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 18 с.

Дояр Л. В Становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (1921-1925 рр.) : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Л. В. Дояр ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2006. – 20 с.

Ніколіна І. І. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01. / І. І. Ніколіна ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2008. – 20 с.

Іванцова Н. І. Розвиток професійної робітничої освіти без відриву від виробництва у 1921-1930 рр. в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Н. І. Іванцова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2008. – 16 с.

Романоф Н. О. Організація заочної педагогічної освіти у Донбасі в 20-30-ті роки ХХ століття хЕл. ресурс] цит. 2011, 26 липня]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npdntu/pps/2009_4/romanof.

Кліцаков І. О. Педагогічні кадри України (1917-1937 рр.) / Мін-во освіти України; Горлівський держ. пед. ін-ут іноземних мов ім. Н. К. Крупської. – Донецьк : Юго-восток, 1997. – 309 с.

Богінська І. В. Учительські кадри Донбасу на початку 20-х рр. / І. В. Богінська // Новые страницы в истории Донбасса. – Донецк, 1997. – Кн. 5. – С. 90-102.

Негода О. О. Українські школи Донбасу в 1920-1930-ті рр.: історіографічний аспект проблеми / О. О. Негода // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – 2009. – Т. 25. – Серія «Історія» / [Ел. ресурс : цит. 2011, 27 липня]. – Режим доступу : http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=40124.

Рябченко О. Л. Очерки из жизни украинского студенчества (1920-е годы) / О. Л. Рябченко // Епоха. Культура. Люди (история повседневности и культурная история Германии и советского Союза. 1920-1950-е годы). – Х., 2002. – С. 268-269

Лаврут О. О. Студентство радянської України в 20-ті роки ХХ ст. : дис. … канд. іст. наук / О. О. Лаврут. – Донецьк, 2004. – 191 с.

Кузьменко М. М. Науково-педагогічна інтелігенція УСРР 20-30-х рр. ХХ ст.: еволюція соціально-історичного типу : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01. / М. М. Кузьменко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – 25 с. – укp.

Н. М. Литвин Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920-1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Н. М. Литвин ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 19 с.

Бачинський Д. В. Інтелігенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х – початку 30-х років ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Д. В. Бачинський ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2004. – 20 с.

Осмоловська О. Ю. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920-1930-ті рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. Ю. Осмоловська ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2004. – 19 с.

Ліхолобова З. Г. Тоталітарний режим та політичні репресії в Україні у другій половині 1930-х рр. (переважно на матеріалах Донецького регіону) / З. Г. Ліхолобова. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – 280 с.

Никольский В. Н. Социальный состав работников просвещения Донбасса, репрессированных в 1937-1938 гг. / В. Н. Никольский // Правда через годы. – Вып. 2. – Донецьк, 1998. – С.149-151; Його ж. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.): історико-статистичне дослідження. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – 623 с.

Анпілогова Т. Ю. Гуманітарна інтелігенція Донбасу в період нової економічної політики (1921-1928 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук / Т. Ю. Анпілогова. – Луганськ, 2006. – 23 с.

Савойська С. В. Впровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті роки XX – поч. XXI ст.: історичний аспект (на матеріалах вищих навчальних закладів) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / С. В. Савойська ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.

Огієнко І. І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / І. І. Огієнко. – К., 2004. – 436 с.

Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи та правда про трьох братів зі «спільної колиски» / Г. П. Півторак. – К., 2004. – 180 с.

Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Ф. Курас. – К., 2004. – 736 с.

Погрібний А. Г. Світовий мовний досвід та українські реалії: Інститут відкритої політики / А. Г. Погрібний. – К., 2003. – 73 с.

Дзюба І. Донбас – край українського слова / І. Дзюба // Схід. – 2004. – Вересень. – Cпецвипуск – С. 3.

Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / Л. П. Нагорна. – К., 2005. – 315 с.

Корж А. В. Мовний чинник суспільної трансформації в Україні : автореф. дис ... канд. політ. наук : 23. 00. 02 / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / А. В. Корж. – Чернівці, 2004. – 20 с.

Скубашевська Т. С. Мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у Європейському просторі (соціально-філософський аналіз): автореф. дис ... канд. філософ. наук : 09.00.08 / Ін-т вищої освіти / Т. С. Скубашевська. – К., 2005. – 19 с.

Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М. В. Коваль. – К. : Видавничий Дім «Альтернатива», 1999. – 336 с.

Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб [Дробот І. І., Кучер В. І., Слюсаренко А. Г., Чернега П. М.] / В. Ф. Остафійчук. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Знання-Прес, 2006. – С. 292-309

Український народ у другій світовій війні: навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1998. − 238 с.

Добров П. В. Украина во второй мировой войне / П. В. Добров, В. С. Лещенко // Курс лекцій по истории Украины / Носков В. А. и др. – Донецк : ЕАИ-пресс, 1994.

Тарнавський І. С. Німецько-фашистський окупаційний режим в Донбасі (1941-1943 рр.) : автореф … канд. іст. наук / І. С. Тарнавський. – Донецьк, 1999 . – 20 c.

Бистра М. О. Система освіти в Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни. : автореф. дис. … к.і.н. : 07.00.01. / М. О. Бистра. – Донецьк, 2006. – 17 с.

Замлинська О. В. Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках : дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / О. В. Замлинська. – К., 1995. – 219 с.

Нариси історії української інтелігенції: (перша половина ХХ ст.): У 3 кн. – Кн. 3. / [Білокінь С. І., Бойко О. Д., Брега Г. С. та ін.]. – К. : Ін-т історії України, 1994. – 153 с.

Титаренко Д. М. Стан освіти на Донеччині в 1941-1943 рр. за матеріалами окупаційної періодичної преси / Д. М. Титаренко // Схід. – 2000. – № 1(32); Його ж. Окупаційна преса Донбасу як джерело з історії культури регіону // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – Харків : ХДАК, 2001. – Вип. 4. – С. 191-194.

Масальський В. І. Політика освітянського геноциду в період окупації Донбасу фашистською Німеччиною /В. І. Масальський, А. В. Савенко // Донбасс: прошлое, настоящее, будущее: тезисы докладов и сообщений III региональной науч.-практ. конф. (22 дек. 1994 года). – Донецк : РИП «Лебедь», 1995. – С. 109-110

Кравчук І. М. Вища освіта Донбасу в роки війни (1941-1945) / І. М. Кравчук // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 85. – С. 109-112.

Баран В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті роки): Видання «Україна крізь віки». В 15 т. − Т.13 / В. Баран, В. Даниленко. − К., 1999. − 302 с.

Саржан А. О. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945-1998 гг.) ; монография / А. О. Саржан. – Донецк : Сталкер, 1998. – 300 с.

Панчук Г. М. Зміни в складі населення Донецької області (1959-1989 рр.) : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Г. М. Панчук ; Донец. держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 17 с.

Брехунець Н. С. Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст. : історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. / Н. С. Брехунець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 19 с.

Красножон Н. Г. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Н. Г. Красножон ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 17 с.

Саржан А. О. Розвиток освіти і науки в Донбасі в 60-80-і роки ХХ ст. [Ел. ресурс : цит. 2011, 10 червня]. – Режим доступа : http://iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/13/articles/sec2/stat27.html.

Стяжкіна О. В. Культурні процеси в Донбасі у 1960-ті – на початку 90-х років : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Донецький держуніверситет / О. В. Стяжкіна. – Донецьк, 1996. – 18 с.

Стяжкина Е. В. Высшая школа в Донбассе (1960 – нач. 90-х гг.): проблемы и тенденции развития / Е. В. Стяжкина // Новые страницы в истории Донбасса. – Донецк : ДонГУ, 1998. – Кн. 5.

Бажан О. Г. Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950-х-1960-х рр. / О. Г. Бажан // Український історичний журнал. – 2008. – № 5.

Удод О. А. Історія повсякденності як провідний напрям української історіографії / О. А. Удод // Краєзнавство. – 2010. – № 3. −К. : Інститут історії України НАН України, 2004. − Т.2.

Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000 рр.) / Л. В. Ковпак. – К., 2003. – 249 с.

Прохоренко О. А. Повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенції України в другій половині 40-х – першій половині 50-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / О. А. Прохоренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 18 с.

Кравчук І. М. Розвиток вищої освіти в Донбасі у ХХ столітті : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / І. М. Кравчук. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – 19 с.