ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ КЛІО НА СТОРІНКАХ «KWARTALNIKA HISTORYCZNEGO» (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Віталій Васильович Тельвак

Анотація


Досліджено українську проблематику на сторінках львівського журналу «Kwartalnik
Historyczny» на зламі ХІХ-ХХ ст. Виявлено основні тенденції оцінки польськими
істориками української фахової літератури.


Ключові слова


«Kwartalnik Historyczny»; історіографія; позитивізм; історіографічний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевский М. Рец. на: Лингвистическо-исторические исследования о начатках города Львова…, написал

А. С. Петрушевич / М. Грушевский // Записки НТШ. – 1900. – Т. XXXVII. – С. 10–12.

Грушевський М. Рец. на: Партицкий О. Старинна істория Галичини. Львів, 1894 / М. Грушевський // Записки НТШ. – 1895. – Т.Т. V. – С. 3–5.

Грушевський М. Нові конструкції початків слов’янського і українсько-руського житя: Пайскерова теорія одвічного

слов’янського поневолення і викликана нею дискусія / М. Грушевський // ЗНТШ. – 1911. – Т. СІІІ. – С. 5–27.

Грушевський М. Рец. на: Косовський В. Історично-літературні заметки до «Слова» о полку Ігоревом. Львів, 1893 /

М. Грушевський // Записки НТШ. – 1895. – Т. V. – С. 10.

Грушевський М. Рец. на: Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI-XVII / М. Грушевський. – ЦДІАЛ,

ф.401, оп.1, спр.121. – Арк. 1.

Тельвак В. Теоретичні проблеми історії в творчій спадщині М. С. Грушевського-рецензента (1894-1914 рр.) / В. Тельвак //

Київська Старовина. – 2001. – № 5. – С. 157-166.

A.L.: Kaczała. Korotka istorya Rusy. (Ruska istoryczna biblioteka...) // KH. – 1887. – S. 120.

A.S. Petruszewicz. Swodnaja hałyczsko-russkaja litopys. Lwów, 1887 i 1889 // KH. – 1890. – S. 184-187.

Barwiński E. Towarzystwo Historyczne 1901-1914 // Kwartalnik Historyczny. – 1937. – S. 19-40.

Bostel F. Prof. Dr. Julian Celewicz. O Oleksie Dowbuszczuku…// KH. – 1887. – S. 682-684.

Brückner A. Dogmat normański // KH. – 1906. – S. 664-679.

Brückner A.: Franko J. Chmelnyszczyna 1648-9 rokiw suczasnych wirszach // KH. – 1899. – S. 582-592.

Bujak F. Przedmowa // Kwartalnik Historyczny. – 1937. – S. I-VII.

Czolowski A.: Gruszewski M. Jużnorusskije gospodarskije zamki w połowyni XVI wieka. Moskwa, 1890 // KH. – 1893. – S. 706.

Czołowski A. Rec. Petruszewycz A.S. Krytyko-istoryczeskija razsużdenja o naddistrjańskom horodi Hałyczi i jeho

dostopamiastnostiach // KH. – 1889. – S. 745-751.

Dziedzicki L. Istoria Skitu Maniawskoho... Napisaw i ułoźiw Dr. Julian Celewicz // KH. – 1887. – S. 621-627.

Galos A. Powstanie Towarzystwa Historycznego i jego organu naukowego // Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór

studiów i materiałów, red. S. K. Kuczyński. – Wrocław, 1990. – S. 85-95.

Gawlik M. Rec.: Герасимчук В. Виговщина і гадяцький трактат // KH. – 1912. – S. 353-354.

Godzawa M.: Kijewskaja Starina... // KH. – 1887. – S. 500-501.

Jablonowski A. Starostwo barskie (Hruszewskij M.: Barskoje Starostwo. Istoriczeskije oczerki. Kijew 1894) // KH. – 1894. – S.

-73.

Kalina A.: Franko I. Iwan Wyszenskij I jeho utwory // KH. – 1895. – S. 706-714.

Kocowski W.: Partycki O. Starynna istoryja Hałyczyny. Tom I // KH. – 1896. – S. 682-685.

Kolankowski L. Rec.: Грушевський М. Історія України-Руси // KH. – 1913. – S. 348-365.

Kondracki T. Ksawery Liske i początki Polskiego Towarzystwa Historycznego // Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986.

Zbiór studiów i materiałów, red. S. K. Kuczyński. – Wrocław, 1990. – S. 77-84.

Kondracki T. Między Lwowem a Warszawą. Z dziejów Polskiego Towarzystwa Historycznego (1886-1934) // Kronika Warszawy. –

– № 3-4. – S. 59-76.

Korzon T. Rec.: O Chmielnickim sądy pp. Kulisza i Karpowa // KH. – 1892. – S. 34-79.

Korzon T.: Herasymczuk W. Wyhowskij i Juryj Chmielnickij // KH. – 1908. – S. 640-657.

Korzon T.: Nowa książka o Koliszczyżnie... // KH. – 1892. – S. 527-540.

Krček F. Teorya Peiskera o niewoli prasłowiańskiej w świetle krytyki // KH. – 1908. – S. 640-657.

Kwiatkowski S.: Dr. Izydor Szaraniewicz. O rezultatach poszukiwań archeologicznych w okolicy Halicza w roku 1884 i 1885... //KH. – 1887. – S. 421-422.

Kwiatkowski S.: Jubilejnoe yzdanie w pamiat 300-lietniaho osnowanija lwowskoho stawropigijskoho bractwa, tom I, Lwow, 1886 //KH. – 1887. – S. 599-604.

Lewicki A.: Hruszewskij M. Wstupnyj wykład z dawnioji istoryi Rusy // KH. – 1895. – S. 565-567.

Lewicki A.: Ruska istoryczna biblioteka pid redakcyjeju Oleksandra Barwińskogo. Tom VI. Istorya Wełykoho kniaziwstwa

Lytowskoho..., W. Antonowycza i D. Iłowajskoho... ... // KH. – 1888. – S. 133-134.

Łepkowski T. Nowa seria «Kwartalnika Historycznego» (1953-1962) w świetle liczb // Kwartalnik Historyczny. – 1963. – S. 623-

Łoziński B.: Kreweckij I. Oboronna organizacija ruskich selian na hałycko-ruskim pohranyczu w 1848-1849 r. // KH. – 1906. – S.

-353.

Łoziński B.: Kreweckij I. Z wyborczoho ruchu w schidnyj Hałyczyni w 1848 r. // KH. – 1907. – S. 542-545.

Maternicki J. Geografia członkowska Polskiego Towarzystwa Historycznego w okresie międzywojennym // Szlakami przeszłości i

czasów współczesnych. Księga ofiarowana Profesorowi L. Mokrzeckiemu. – Gdańsk, 1996. – S. 145-153.

Maternicki J. Miejsce i rola „Kwartalnika Historycznego» w dziejach historiografii polskiej // Historia jako dialog. – Rzeszów, 1996. – S. 273-290.

Michnowiecki M.: Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii..., T. 2, Cz. V. // KH. – 1895. – S. 121-123.

Modelski T. E. Ze wspomnień i zapisek redaktora. 70 roczników Kwartalnika Historycznego // Kwartalnik Historyczny. –1963. –

S. 599-606.

Papėe F. Towarzystwo Historyczne 1886-1900 // Kwartalnik Historyczny. – 1937. – S. 1-18.

Perlbach M. Indeks do „Kwartalnika Historycznego» (1887-1896). – Lwów, 1898. – 313 s.

Prochaska A.: Barwińskij B. Zygimont Kiejstutowycz, wełykyj kniaź litowsko-ruskij // KH. – 1906. – S. 339-345.

P-ska A.: Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii..., T. 1, Cz. VII. // KH. – 1894. – S. 716-717.

P-ska A.: Hruszewskij M. Barskaja okolicznaja szliachta do końca XVIII w. // KH. – 1894. – S. 352-353.

Rutkowski M., Maleczyński K. Indeks do «Kwartalnika Historycznego» za lata 1887-1922. – Lwów, 1925. – 315 s.

Statut Towarzystwa Historycznego. – Lwów, 1886. – 9 s.

Szarlowski A.: Gruszewski M. Oczerk istorii Kijowskoj ziemli ot śmierti Jarosława do końca XIV wieku. Kijów, 1891; Gruszewski M.

Wołynskij wopros 1097-1102 // KH. – 1893. – S. 139-142.

Szarlowski A.: Serhienko M. Hromadskij ruch na Ukraini-Rusi w XIII wici... ... // KH. – 1894. – S. 338-340.

Śreniowska K. Uwagi o nauce historzcynej polskiej w latach 1887-1900 w świetle „Kwartalnika Historzcynego» // Zeszyty

Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. – Seria I. – Z. 15. – 1960. – S. 153-163.

Tretiak J. Historya literatury ruskiej Emila Ogonowskiego. Część II. // KH. – 1890. – S. 314-325.

Uł. Rec.: Juźnorusskije hospodarskije Zamki v połovinie XVI vieka, przez M. Hruszewskiego... // KH. – 1891 – S. 402-403.

Uł.: Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii..., T.VII // KH. – 1891. – S. 894-899.

Wołyniak Rec.: Charłampowicz K. Zapadnorusskija pravosłavnzja śkoły XVI i naćała XVII veka // Kwartalnik Historyczny. – 1902. – S.

-315