УСПІХИ ТА ТРУДНОЩІ НА ШЛЯХУ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПОВОЄННОГО ЗАКАРПАТТЯ

Лариса Іванівна Капітан

Анотація


Висвітлено основні напрями політики радянської влади в галузі перебудови освіти
повоєнного Закарпаття, проаналізовано підходи та шляхи реалізації можливості
навчання рідною мовою в краї, який щодо етнічного складу населення відзначався
надзвичайною строкатістю.


Ключові слова


радянська освіта; навчання рідною мовою; повоєнне Закарпаття

Повний текст:

PDF

Посилання


Баран В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980 рр.) / Володимир Баран, Віктор Даниленко // Україна крізь віки. В 15 т. –Київ : Альтернатива. – Т. 13.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз (у 2 кн.) /

Іван Григорович Білас. – Київ : Либідь – Військо України, 1994. – Кн. 1 – 432 с.; Кн. 2 – 688 с.

Великий Жовтень і розквіт возз’єднаного Закарпаття: матеріали наук. сесії, присвяч. 50-річчю Великої Жовтневої

соціалістичної революції (Ужгород, 29 червня – 2 липня 1967 р.). – Ужгород : Карпати, 1970. – 605 с.

Гомоннай В. В. Народна освіта Радянського Закарпаття / В. В. Гомоннай. – Київ-Ужгород, 1988. – 218 с.

Державний архів Закарпатської області.

Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 682 с.

Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура (україномовний варіант українсько-угорського видання) / [під ред.

М. Вегеша, Ч. Фединець] ; [редкол.: Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар, С. Черничко ; відп. за вип.

М. Токар]. – Ужгород : Поліграф центр «Ліра», 2010. – 270 с.

Красножон Н. Г. Шкільна освіта національних меншин України (1944-1953) / Н. Г. Красножон // Наукові записки ІПіЕНД. – К., 2000. – Вип. 14. – С. 131–143.

Культури нашої надбання. – Ужгород : Карпати, 1982. – 162 с.

Марусин Т. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40-50-ті рр. XX ст.) / Тамара

Володимирівна Марусик. – Чернівці : Рута, 2002. – 463 с.

Нариси історії Закарпаття. Т. ІІІ (1946-1991). – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у

справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

Дворак С. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) / Степан Сворак. – К. :

Правда Ярославичів, 1998. – 240 с.

Соціалістичні перетворення на Закарпатті за 25 років Радянської влади : матеріали респ. наукової конф., присвяч. 25-

річчю возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною (1945-1970). – Ужгород : Карпати, 1970. – 218 с.

Тарабан О. І. Масово-політична робота серед населення молдавської і угорської національностей Чернівецької і

Закарпатської областей (1945-1958 рр.) / О. І. Тарабан // Український історичний журнал. – 1973. – № 3. – С. 33–36.

Шляхом Жовтня. Нарис історії Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 1973. – 288 с.

Яремчук В. Д. Становлення та розвиток радянської освітньої політики на західноукраїнських землях у 1939-1940 рр. /

В. Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3. – С. 3–12.

Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях: 30-50-ті роки ХХ ст. (історико-політологічний аспект) /

Б. О. Ярош. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 176 с.