ІТАЛІЙСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я у ХІІІ – ХІV ст.

Оксана Валеріївна Господаренко

Анотація


Розглянуто проблему утворення італійських колоній в Причорномор’ї протягом ХІІІ ст. У другій половині ХІІІ ст. вихідці з Генуї та Венеції почали утверджуватися у кримських містах – Кафі, Солдайї та ін. Цей процес перебував у залежності від політики золотоординських ханів, яким тоді належав Крим, та у протистоянні Генуї, Венеції та Пізи.

Ключові слова


Генуя; Венеція; Піза; Кафа; Солдайя; Чембало; Воспоро (Чіпріко); Тана; капітанство Готія; Газарія

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонин, архимандрит. Заметки XII – XV века, относящиеся к крымскому городу Сугдее (Судаку), припи-санные на греческом синаскаре / Архимандрит Антонин // Записки Одесского общества истории и древно-стей. – Одесса, 1863. – Т. 5. – С. 595-628.

Артеменко О. Італійська колонія Воспоро (XIII – XV ст.) / Олена Артеменко // Сучасні проблеми дослі-дження, реставрації та збереження культурної спадщини. Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектуроз-навства і культурології / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), В. І. Тимофієнко, О. В. Сіткарьова та ін. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Вип. 3. – Ч. 1. До 180-річчя Керченського музею старожитностей. – С. 73-80.

Бертье-Делагард А. Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – Симферополь, 1920. – № 57. – С. 1-135.

Броневский М. Описание Крыма (Tartarie Descriptio) // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1863. – Т. 6. – С. 332-350.

Брун Ф. О поселениях итальянских в Газарии: Топографические и исторические заметки // Черноморье: Сборник исследований по исторической географии Южной России Ф. Бруна (1852-1877). – Одесса, 1879. – Ч. 1. – С. 189-240.

Веймарн Е. В. О двух неясных вопросах средневековья юго-западного Крыма / Е. В. Веймарн // Археологические исследования средневекового Крыма. – К. : Наук. думка, 1968. – С. 45-82.

Еманов А. Г. К вопросу о ранней итальянской колонизации Крыма / А. Г. Еманов // Античная древность и средние века. Вып.

Византия и ее провинции. – Свердловск, 1982. – С. 62-68.

Извлечение из сочинения Вильгельма Гейда: «История торговли в средние века». Перевод Л. П. Колли // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – Симферополь, 1915. – № 52. – С. 68-185.

Мурзакевич Н. История генуэзских поселений в Крыму. – Одесса, 1837. – 91 с.

Никифоров А. Р. Кримські міста ХІІІ – ХV ст. у вітчизняній історіографії: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06. «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Никифоров Андрій Рости-славович. – Дніпропетровськ, 1995. – 15 с.

Скржинская Е. Ч. История Таны (XIV – XV вв.) // Барбаро и Контарини о России: К истории итало-русских связей в XV веке / Вступ. ст., подг. текста, пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской. – Л., 1971. – С. 29-64.

Скржинская Е. Ч. [Заметки о Судаке] / Е. Ч.Скржинская // Судакская крепость. История – археология – эпиграфика. – Киев–Судак–С.-Петербург: «Академпериодика», 2006. – С. 37.

Старокадомская М. К. Русское торговое население генуэзской Каффы / М. К. Старокадомская // История и археология средневекового Крыма. – М., 1958. – С. 147-154.

Типаков В. А. Общины Готии и Капитанство Готии в Уставе Каффы 1449 г. / Типаков В. А. // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 6. – С. 218-224.

Типаков В. А. Политико-правовые отношения между Ордой и колонией Генуи в Крыму во второй поло-вине XIV в. / Типаков В. А. // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2002. – № 1. – С. 112-115.

Устав для генуэзских колоний в Черном море / Вступ. ст., пер. и комм. В. Н. Юргевича // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1863. – Т. 5. – С. 629-837.

Чиперис А. М. К истории ранней генуэзской колонизации Северного Причерноморья ІІ половина ХІІІ века / А. М. Чиперис // Ученые записки Туркменского государственного университета имени А. М. Горького. – 1964. – Сер. История. – Вып. ХХVІІ. – С. 30-48.