№ 4 (2011)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ВПЛИВ І. Г. ХАРИТОНЕНКА НА РОЗВИТОК ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ Р. ДМОВСЬКОГО ЩОДО ВИРІШЕННЯ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ» PDF
Максим Вікторович Зелінський
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО (1908-1913 рр.) PDF
Алла Алимівна Кучеренко
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК І ПОЛІТИКА PDF
Ярослав Мокляк
МІСЦЕ І РОЛЬ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОЇ І ГОСПОДАРСЬКОЇ НОМЕНКЛАТУРИ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УРСР У ДОБУ ВІДЛИГИ PDF
Юлія Володимирівна Невмита
ВЗАЄМИНИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ АРГЕНТИНА у 1919-1939 рр PDF
Віктор Олександрович Погромський
«ШКІДНИЦЬКА ЛІНІЯ» У РЕПРЕСИВНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ЗА ДОБИ «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ» (1937-1938 рр.) PDF
Наталія Радомирівна Романець

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

ІТАЛІЙСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я у ХІІІ – ХІV ст. PDF
Оксана Валеріївна Господаренко
РОЗВИТОК ВИНОГРАДАРСТВА У НІМЦІВ КРИМУ в 1804-1941 рр. PDF
Алла Анатоліївна Задерейчук
ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕРЦОГА РІШЕЛЬЄ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я PDF
Альона Михайлівна Лещенко
ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Євгенія Пулатівна Назарова
КОНТАКТИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ З НОВОРОСІЙСЬКОЮ ГУБЕРНІЄЮ (В КОНТЕКСТІ АНЕКСІЇ КРИМУ) PDF
Євген Григорович Сінкевич, Тадеуш Срогош
ЕТНОКОНФЕСІЙНІ СТОСУНКИ У СТАНИСЛАВІВСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ ЗА ЗВІТАМИ СТАНІСЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ І ПОВІТОВИХ СТАРОСТВ (1930-1935 рр.) PDF
Лідія Богданівна Федик
ПРИЧЕТНІСТЬ КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО ЛІБЕРАЛЬНОГО ТА РЕВОЛЮЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ PDF
Юлія Валентинівна Хитровська
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ДЕНІКІНСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (СЕРПЕНЬ 1919 Р. – СІЧЕНЬ 1920 Р.) PDF
Володимир Анатолійович Шапорда

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

ПОЗИТИВІЗМ У ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ І. В. ЛУЧИЦЬКОГО PDF
Олена Миколаївна Богдашина
ПОГЛЯДИ Б. Н. ЧИЧЕРІНА НА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XІX – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Олександр Никифорович Євтушенко
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ САРМАТСЬКИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК РЕГІОНУ НИЖНЬОГО ПОБУЖЖЯ PDF
Маріанна Юріївна Ласінська
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КРИМУ (1834-1920): ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ PDF
Євгенія Валентинівна Молочко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ПРОСОПОГРАФІЇ ОЛЬВІЇ VI – V СТ. ДО Н. Е. PDF
Микола Ілліч Ніколаєв
ПЕРЕДУМОВИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПІД ПРОВОДОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ГЕНРІКА ЛІТВІНА PDF
Анна Іллівна Ткачук

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ПРОПАГАНДА НАУКОВИХ ЗНАНЬ В АСКАНІЇ-НОВА У ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД PDF
Алла Анатоліївна Задерейчук
ОРГАНІЗАЦІЯ УГОРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ШКІЛЬНИЦТВА У ПОВОЄННОМУ ЗАКАРПАТТІ PDF
Лариса Іванівна Капітан
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ НАУКОВІ СТОСУНКИ: ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ PDF
Ольга Станіславівна Морозова
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Ярослав Анатолійович Нагрибельний

РЕЦЕНЗІЇ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЦЕРКВИ І СУСПІЛЬСТВА НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Віктор Володимирович Ставнюк