ПЕРЕДУМОВИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПІД ПРОВОДОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ГЕНРІКА ЛІТВІНА

Анна Іллівна Ткачук

Анотація


Особливістю монографічного дослідження Генріка Літвіна є зосередження уваги на колонізації польською шляхтою українських земель впродовж ХVI – XVII ст. Йому вдалося виявити глибинні причини, що обумовили початок Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького.


Ключові слова


Богдан Хмельницький; польська історіографія; шляхта

Повний текст:

PDF

Посилання


Dubiecki M. Pole bitwy u Zółtych Wód 1648 r. // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydziału Historyczno-Filozoficznego. – Kraków,1880.

Kubala L. Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem. – Warszawa, 1909.

Kubala L. Bitwa pod Beresteczkiem. –Wydanie nowe. – Kraków : Druk W. L. Anczyca i spółki, 1925.

Fraś L. Obrona Zbaraźa w r. 1649. – Krakow : Dr. J. Gablankowskiego, 1932.

Tomkiewicz W. Kozaczyzna Ukrainna. – Lwow : Wyd. Książek Szkolnych, 1939.

Sieradzki J. Ruchy społeczne i ludzkości. – Warszawa : Wyd. Ludowe, 1949.

Wielhorski W. Rewolucja kozacka – Bohdan Chmielnicki. Ziemie Ukrainne Rzeczypospolitej // Zarys dziejow. – Londyn, 1959.

Serejski M. H. Przeszłosć a teraźniejszość // Studia i szkice historiograficzne. – Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1965.

Serczyk W. A. Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651. – Warszawa, 1998.

Rawita-Gawroński F. Bohdan Chmielnicki. – Lwów, 1906-1909. – T. 1-2.

Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. – Перемишль-Львів : Друк. Василіян, 1996.

Kaczmarczyk J. Bohdan Chmelnicki. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódż, 1988.

Kaczmarczyk J. Ugoda w Perejaslawiu – konieczność czy wybór // Studia Historyczne. – 1984. – Zesz. 3(106). – S. 414-415.

Сінкевич Є. Г. Постать Богдана Хмельницького в польській історіографії кінця ХІХ – ХХ століть // Біогра-фістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень : Харк. історіогр. зб. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2003. – Вип. 6. – С. 62-71.

Litwin H. Napływ szlachty polskiej na Ukraine. 1569-1648. – Warszawa, 2000. – 224 s.