ОРГАНІЗАЦІЯ УГОРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ШКІЛЬНИЦТВА У ПОВОЄННОМУ ЗАКАРПАТТІ

Лариса Іванівна Капітан

Анотація


Проаналізовано підходи та шляхи розв’язання мовного питання в повоєнному Закарпатті, висвітлено особливості вирішення цієї проблеми для угорськомовного населення

Ключові слова


Закарпаття; повоєнний період; угорці; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий Жовтень і розквіт возз’єднаного Закарпаття: матеріали наук. сесії, присвяч. 50-річчю Великої Жо-втневої соціалістичної революції (Ужгород, 29 червня – 2 липня 1967 р.). – Ужгород : Карпати, 1970. – 605 с.

Культури нашої надбання. – Ужгород : Карпати, 1982. – 162 с.

Соціалістичні перетворення на Закарпатті за 25 років Радянської влади: матеріали респ. наук. конф., присвяч. 25 річчю возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною (1945-1970). – Ужгород : Карпати, 1970. – 218 с.

Шляхом Жовтня. Нарис історії Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 1973. – 288 с.

Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980 рр.) // Україна крізь віки / Володимир Баран, Віктор Даниленко. В 15 т. – Київ : Альтернатива. – Т. 13.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз (у 2 кн.) / Іван Григорович Білас. – Київ : Либідь – Військо України, 1994. – Кн. 1 – 432 с. ; Кн. 2 – 688 с.

Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях: 30-50-ті роки ХХ ст. (історико-політологічний аспект) / Б. О. Ярош. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 176 с.

Марусик Т. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності (40-50-ті рр. XX ст.) / Тамара Володимирівна Марусик. – Чернівці : Рута, 2002. – 463 с.

Сворак с. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) / Степан Сворак. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 240 с.

Яремчук В. Д. Становлення та розвиток радянської освітньої політики на західноукраїнських землях у 1939-1940 рр. / В. Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3. – с. 3-12.

Гомоннай В. В. Народна освіта Радянського Закарпаття. – Київ-Ужгород, 1988. – 218 с.

Лавер О. Хто ми, що ми. Спроба етнодемографічного дослідження // Карпатський край. – 1991. – 10 вересня.

Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 682 с.

Красножон Н. Г. Шкільна освіта національних меншин України (1944-1953) // Наукові записки ІПіЕНД. – К., 2000. – Вип. 14. – с. 131-143.

Нариси історії Закарпаття. Т. ІІІ (1946-1991). – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий від-діл управління у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : україномовний варіант українсько-угорського видання / Під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець ; [Редкол.: Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар, с. Черничко ; Відп. за вип. М. Токар]. – Ужгород : Поліграф центр «Ліра», 2010. – 270 с.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 1, оп. 1, спр. 139. – 86 арк.

Там само, ф. Р-195, оп. 14, спр. 56. – 216 арк.

Там само, ф. Р-195, оп. 14, спр. 151. – 215 арк.

Там само, ф. Р-195, оп. 14, спр. 456. – 234 арк.

Там само, ф. Р-195, оп. 14, спр. 75. – 166 арк.

Там само, ф. Р-195, оп. 14, спр. 438. – 307 арк.

Там само, ф. 1, оп. 25, спр. 660. – 356 арк.

Там само, ф. 1, оп. 1, спр. 390. – 146 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 70, спр. 733. – 345 арк.

ДАЗО, ф. 1, оп. 1, спр. 140. – 108 арк.

Там само, ф. Р-195, оп. 14, спр. 225. – 118 арк.

Там само, ф. Р-195, оп. 14, спр. 537. – 441 арк.

Там само, ф. 1, оп. 1, спр. 101. – 32 арк.

Там само, ф. Р-165, оп. 14, спр. 24. – 125 арк.

Там само, ф. Р-165, оп. 14, спр. 19. – 102 арк.

Там само, ф. Р-165, оп. 14, спр. 135. – 234 арк.