ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Ярослав Анатолійович Нагрибельний

Анотація


Розглянуто етапи становлення освітньої системи в Російській імперії впродовж ХІХ – почат-
ку ХХ століття. Виявлено особливості розвитку професійної освіти. Відмічено, що розгортання професійної освіти відбулося після скасування кріпацтва.


Ключові слова


професійна освіта; Російська імперія; реформи

Повний текст:

PDF

Посилання


Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. – СПб. : Типо-литограф. И. А. Ефрона, 1896. – Т. 37. – С. 362-363.

Чорний О. Діяльність навчальних закладів морського профілю на Півдні України в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст. Історіографія проблеми // Наукові записки. – Серія : Історичні науки. – Кіровоград : Кіровоградський державний університет, 2009. – Вип. 12. – С. 250.

Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века / А. Е. Иванов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – М. : [б.и.], 1991. – С. 175.

Сборник Постановлений по Министерству народного просвещения. – СПб. : Сенат. тип., 1904. – Т. 17. – С. 770-779.

Киштымов А. Киевский коммерческий институт в судьбе М. В. Довнар-Запольского / Андрей Киштымов // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Київ, 2000. – Вип. 2 : Архівознавчі читання. – С. 126.