ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРИТОНЕНКІВ (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Ольга Михайлівна Гайдай

Анотація


Розглянуто цукрову промисловість як складову частину землеробської культури, на прикладі підприємств цукрозаводчиків Харитоненків досліджено історію становлення та розвитку галузі.


Ключові слова


цукрова промисловість; землеробська культура; сировинна база; господарство; цукор

Повний текст:

PDF

Посилання


Южаков С. Формы земледельческого производства в России // Отечественные записки. С.-Петербург : Типография А. А. Краевского. – 1882. – № 7. Т. ССLIII. – Отд. ІІ. – С. 1-56.

Олянич В. В. Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Харків, 2000. – 350 с.

Буравченко Р. В. Історичні умови становлення та розвиток цукрової промисловості в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Черкаси, 2006. – 200 с.

Лазанська Т. І. Соціальне походження промислової буржуазії України в ХІХ ст. // Укр. іст. журн. – 1996. – № 2. – С. 65-73; Її ж. Торговельні доми України на межі двох століть (1892-1914 рр.) // Історія України. – 2001. – С. 31-32.

Бєліков Ю. А. Купецтво Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Дис. ... канд. іст. наук. – Харків, 2003. – 280 с.

Шудрик І. Династія Харитоненків. Історико-документальне видання / І. Шудрик, Л. Даниленко. – Суми : Вид-во «Слобожанщина», 2003. – 192 с.

Даниленко Л. А. Підприємницька та доброчинна діяльність Харитоненків: (До 180-річчя від дня народження засновника династії – Івана Герасимовича Харитоненка) / Л. А. Даниленко, І. О. Шудрик // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура. – Х., 2000. – С. 176-182

Даниленко Л. А. Спонсорська та меценатська діяльність династії цукрозаводчиків Харитоненків / Л. А. Даниленко, І. О. Шудрик // Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство: Зб. наук.-поп. ст. / Л. А. Даниленко, І. О. Шудрик. – Х. : Курсор, 2005. – № 3. – 190 с.

Козлов А. Н. Былая слава (родословная Харитоненко) // Харьковский исторический альманах / А. Н. Козлов. – Х. : Изд. дом «Райдер», 2003. – С. 70-76

Григорьев Д. Н. Востребованные временем. Династия Харитоненко / Д. Н. Григорьев. – Сумы : РИО «АС–Медиа», 2003. – 71 с.

Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. «Издательское Дело», Брокгауз-Эфрон, 1900. – Т. ХХІХ. – 468 с.

Москалюк М. М. З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині XIX – на початку XX ст. // Укр. іст. журн. – 2008. – № 2. – С. 77.

Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи / Издание А. С. Суворина. – 1899.

Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи / Издание А. С. Суворина. – 1895. – С. 280-288.

Слабошпицький М. Ф. Українські меценати: Нариси з історії української культури. – 2-ге вид., допов., – К. : Вид-во М. П. Коць; Ярославів Вал, 2006. – 416 с.:іл.

Юрченко Д. Господарський комплекс родини Харитоненків у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Волинські історичні записки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2010. – Т. 5. – 147 с.

Гомоля Н. Купеческий талант, дворянское благородство // Контракты. – 2008. – 29 января. – С. 18.

Воинова Н. Е. Становление свеклосахарного производства России (на примере Центрально-Черноземного экономического района) // Журнал «Ученые записки». Электронный научный журнал Курского национального университета. [Електронний ресурс] Режим доступу http://scientificnotes.ru/index.php?page=6&new=3

Чумак М. М. Роль купецького капіталу в технічному розвитку цукрово-рафінадних підприємств Лівобережної України (90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Михайло Чумак // Історичні і політологічні дослідження : Наук. журн. / Видання Донецького національного університету, історичний факультет. – 2008. – № 1/2 (37/38). – С. 223-229.