СТАН ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917-1919 рр.)

Лариса Іванівна Синявська

Анотація


Розглянуто стан цукрової промисловості за часів української державності (1917-1919 рр.), висвітлено кризові тенденції в галузі та акцентовано увагу на економічній політиці урядів.

Ключові слова


цукрова промисловість; українська революція; економічна криза; державна монополія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.) : автореф. дис. …

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – «Історія України». – Дніпропетровськ, 1999.

Борисов В. І. З досвіду рішення продовольчої проблеми в Україні 1917-1920 рр. (зрівняльний аналіз політичних партій) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 – «Історія України». – К., 1993.

Лозовий В. Продовольче становище в Україні в період Гетьманату: політика влади і реакція селянства

(1918 рік) // Студії з історії української революції 1917-1921 років. – К., 2011.

Гай-Нижник П. П. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917-1919 рр. // Український історичний журнал. – 1998. – Вип. 4 (№ 420).

Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). – К., 2004.

Нечай Н. Фінансова та податкова політика за часів української державності (1917-1919 рр.) // Вісник

податкової служби України. – 2011. – № 27.

Архипов Г. К. Сахарная промышленность и крестьянское свеклосеяние. – Х., 1923.

Ксензенко Н. И. Решение аграрного вопроса в свеклосеющих районах Украины (1917-1922 гг.) // Вопросы

истории. – 1972. – № 2.

Герасимов Т. Ю. Цукрова спекуляція на Поділлі доби Української держави П. Скоропадського (квітень-

грудень 1918 р.) // Гуржіївські історичні читання. – Черкаси, 2011. – Вип. 4.

Пилипенко О. Видатні українські підприємці ХІХ – початку ХХ ст. // Київська старовина. – 2009. –

№ 3(387).

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1434, оп. 1, спр. 8 Листи та прохання цукрових заводів, управителів акцизних зборів про відтермінування сплати акцизу, призначення на посади, асигнування коштів.

ЦДАВО України, ф. 462, оп. 1, спр. 5 Отдел циркуляров.

Народня воля. – 1917. – 12 грудня.

Державний вісник. – 1918. – 13 жовтня