ПОМІЩИЦЬКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.: ПОЗЕМЕЛЬНІ СУПЕРЕЧКИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ольга Миколаївна Посунько

Анотація


Здійснена спроба дати загальні характеристики процесу межування землі на Півдні України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст. і пов’язаних з цим конфліктних ситуацій. Проаналізовано способи і можливості рішення даних проблем шляхом звернення до адміністративних та судових органів краю.

Ключові слова


Південна Україна; Катеринославське намісництво; Новоросійська губернія; межування; землемір; межова експедиція; совісний суд; поміщицьке землеволодіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Абросимова С. В. Колекція спеціальних геометричних планів кінця ХVІІІ – ХІХ ст. в зібранні

Дніпропетровського історичного музею. [Текст] / С. В. Абросимова // Записки науково-дослідної

лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ –

ХІХ століття. –Запоріжжя: РА «Тандем–У», 2001. – Вип. 6. – С. 52 - 57.

Бойко А. В. Аграрні відносини Степової України останньої чверті ХVІІІ століття. [Текст] / А. В. Бойко

// Джерела з історії степової України. Т. 10. Описи Степової України останньої чверті ХVІІІ – початку

ХІХ століття / упоряд.: А. Бойко. – Запоріжжя, 2009. – С. 32 - 133.

Бойко А. В. Південна Україна останньої чверті ХVІІІ ст. [Текст] / А. В. Бойко. – Запоріжжя, 1997. – Ч. І.

Аграрні відносини.

Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО), ф. 467 Катеринославський совісний суд,

оп. 1, спр. 14 По прошению надворной советницы Кохановой об учинении разбора дела с ее братьями с

Федором и Никоном Андреевыми, завладевшими после смерти отца ее движимым и недвижимым

имением. 1792.

Там же, спр. 21 По прошению отставного вахмистра С. Ляшенкова о призыве в сей суд Ивана и Степана

Неровных и об учинении между ними разбора дела о землях. 1795.

ДАДО, ф. 1684 Катеринославська губернська архівна комісія, оп. 2, спр. 100 Екатеринославский

губернский землемер. Екатеринослав, 1788-1918.

Там же, спр. 101 Екатеринославский губернский землемер. Екатеринослав, 1797.

Там же, спр. 142 Екатеринославская палата гражданского суда. 1802-1869.

Там же, спр. 492 Екатеринославский губернский прокурор. 1804-1807.

Там же, спр. 504 Екатеринославский нижний земский суд. 1800 г.

Там же, спр. 508 Новомосковский нижний земский суд. Новомосковск, 1786-1862.

Там же, спр. 567 Новороссийская губернская канцелярия. 1766-1780.

Там же, спр. 874 Межевая экспедиция Екатеринославского наместничества. Екатеринослав, 1792-1796.

Там же, спр. 889 Верхний земский суд Екатеринославского наместничества. Екатеринослав, 1784-1797.

Дружинина Е. И. Северное Причерноморье 1775-1800. [Текст] / Е. И. Дружинина. – М. : Наука, 1959.

Жизнь А. С. Пишчевича, им самим описанная. (1764-1805). [Текст] / А. С. Пишчевич. – М., 1885. –

С. 269.

Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 42 Полонська-Василенко Н. Д., оп. 1, спр. 276 Подборка документов о развитии помещичьего хозяйства и промышленности в 1780-1800 в Новороссии.

Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губернии) в ХVІІІ – первой половине ХІХ в. (1719-1858 гг.) [Текст] / В. М. Кабузан. – М. : Наука, 1976.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (ХVІІІ – начала ХХ века). Генезис

личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. [Текст]. В 2 т. – СПб. : Издательство «Дмитрий Буланин», 1999. – Т. 2.

Полное собрание законов Российской империи (Далі – ПСЗРИ). [Текст]. – СПб. : Тип. 2-го отделения

Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. – Т. 17. 1765-1766 гг.

ПСЗРИ. – Т. 18. 1767-1769 гг.

ПСЗРИ. – Т. 19. 1770-1774 гг.

ПСЗРИ. – Т. 20. 1775-1780 гг.

ПСЗРИ. – Т. 21. 1781-1783 гг.

Положення про губернії. 1775 р. [Текст] // Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою

Південної України (друга половина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). – Запоріжжя, 1999.

Полонська-Василенко Н. Заселення Південної України в половині ХVІІІ ст. (1734-1775). [Текст]. – Мюнхен : Український вільний університет, 1960.

Посунько О. М. Діяльність органів юстиції на Катеринославщині в останній чверті ХVІІІ – першій

половині ХІХ ст. [Текст] / О. М. Посунько // Історія і особистість історика. Збірник наукових праць,

присвячених 60-річному ювілею професора Ганни Кирилівни Швидько. – Дніпропетровськ : НГУ, 2004. – С. 189-201.

Посунько О. М. Історія Південної України другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. в

матеріалах державного архіву Дніпропетровської області [Текст] / О. М. Посунько // Історія і культура

Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. –

Вип. 2. – С. 84-90.

Цветков М. А. Картографические материалы Генерального межевания. [Текст] / М. А. Цветков

// Вопросы географии. – М. : Гос. изд-во геогр. литературы, 1953. – Сб. 31. История географических

знаний и историческая география СССР. – С. 90-105.

Центральний державний історичний архів у м. Києві, ф. 1297 Крюківська воєводська канцелярія, оп. 2,

спр. 157 Дело Крюковской Воеводской Канцелярии о размежевании земель между владельцами генерал-

майором Пишчевичем с одной и майоршею Флоринскою с другой стороны. 1780 г.