СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І ХОТИНЩИНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Олександр Валерійович Руснак

Анотація


Охарактеризовано розвиток сільського господарства Північної Буковини і Хотинщини у період входження до складу королівської Румунії. Досліджено проблеми аграрного сектору, що виникли у зв’язку із бойовими діями протягом Першої світової війни. Проаналізовано заходи румунської влади щодо покращення стану основних галузей сільського господарства краю; показано їх наслідки.

Ключові слова


Північна Буковина; Хотинщина; сільське господарство; Рільничі камери

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Чернівецької області (далі – ДАЧО), ф. 12, оп. 1, спр. 467 Інформаційне повідомлення

особливого відділу сигуранци м. Вижниця про незадоволення населення комуни Вашківці роботою

комісії по проведенню аграрної реформи. – 3 арк.

ДАЧО, ф. 12, оп. 2, спр. 854 Оголошення Генерального санітарно-ветеринарного інспекторату Буковини

про заходи боротьби з епізоотичними захворюваннями. – 2 арк.

ДАЧО, ф. 15, оп. 1, спр. 3694 Оголошення зоотехнічної комісії Хотинського повіту про організацію виставки худоби у м. Тиргул-Ліпкань. – 4 арк.

ДАЧО, ф. 19, оп. 1, спр. 19 Описи сільськогосподарського інвентарю по комунах і листування з примаріями про продаж і здавання в оренду сільськогосподарських угідь. – 613 арк.

ДАЧО, ф. 12, оп. 1, спр. 5013 Справа про затвердження статуту товариства з розвитку садівництва і городництва у Чернівцях. – 32 арк.

ДАЧО, ф. 37, оп. 1, спр. 31 Статистичні відомості про кількість вуликів, меду і воску на Буковині. – 4 арк.

Anuarul statistic al Romaniei 1922. – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale, 1923. – 311 р.

Anuarul statistic al Romaniei 1923. – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale, 1924. – 274 р.

Anuarul statistic al Romaniei 1924. – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale, 1925. – 282 р.

Anuarul statistic al României 1926. – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale, 1927. – 471 р.

Anuarul statistic al României 1927. – Buсureşti : Tipografia Curţii Regale, 1928. – 471 р.

Codul General al României. Legi uzuale. 1913-1919 / [complet. C. Hamangiu]. – Vol. 8. – Bucureşti : Editura

Librăriei Alcalay & Co. – 1242 р.

Codul General al României. Legi noui de unificare. 1919-1922 / [complet. C. Hamangiu]. – Vol. 9. – Bucureşti. – 1288 р.

Codul General al României. Legi noui de unificare. 1922-1926 / [complet. C. Hamangiu]. – Vol. 11-12. – Bucureşti. – 1223 р.

Codul General al României. Legi noui de unificare. 1922-1926 / [complet. C. Hamangiu]. Continuoarela vol. 11-

– Vol. 13-14. – Bucureşti. – 1295 р.

Codul General al României. Legi noui de unificare. 1926-1929 / [complet. C. Hamangiu]. – Vol. 15-16. – Bucureşti. – 1318 р.

Legile agrare. 1917-1936 / [complet. G. Alexianu]. – Bucureşti : Editura Librăriei «Universala» Alcalay & Co. –

р.

Ботушанський В. М. Нариси з історії Північної Буковини / В. М. Ботушанський, А. М. Глуговський, І. А. Гриценко. – К. : Наукова думка, 1980. – 339 с.

Грігоровіч Г. Буковинське селянство в ярмі (уривок) // Бажаємо до України! / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – С. 1145-1163.

Квітковський Д. Буковина: її минуле і сучасне / Д. Квітковський, Т. Бриндзан, А. Жуковський. – Париж-

Філадельфія-Дітройт : Зелена Буковина, 1956. – 965 с.

Кобилянський С. Д. З історії проведення аграрної реформи на Північній Буковині під час окупації краю

буржуазно-поміщицькою Румунією / С. Д. Кобилянський // Минуле і сучасне Північної Буковини. – К. : Наукова думка, 1972. – Вип. 1. – С. 40-51.

Курило В. Північна Буковина, її минуле і сучасне / В. Курило, М. Ліщенко, О. Романець. – Ужгород : Карпати, 1969. – 247 с.

Литвинов В. К. Аграрная реформа на Буковине во время румынской оккупации 1921-1926 / В. К. Литвинов // Черновицкий государственный университет. Тезисы докладов ХІІІ отчетной научной сессии профессорско-преподавательского состава. – Черновцы, 1957. – С. 69-70.

Малинский В. Аграрная реформа 1918-1924 гг. в Бессарабии / В. Малинский. – Кишинев, 1949. – 144 с.

Піддубник Г. Буковина, її минуле і сучасне. Суспільно-політичний нарис із малюнками і мапою Буковини

/ Г. Піддубний. – Харків, 1928. – 256 с.

Популярний курс рільництва // Час. – 1929. – 11 квітня. – С. 1.

Руснак О. Реалізація положень румунської аграрної реформи в Північній Буковині та Хотинщині в міжвоєнний період / О. Руснак // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 16. – С. 168-176.

Фролов Н. П. Аграрные отношения в буржуазно-помещичьей Румынии / Н. П. Фролов. – Кишинев, 1958.

– 251 с.

Agricultorul. – 1923. – 15 Februarie, № 3, 4.

Agricultorul. – 1923. – 15 Martie, № 5, 6.

Agricultorul. – 1923. – 15 Januarie, № 1, 2.

Ambrojevici T. Monografia agricola a judeţului Hotin / T. Ambrojevici, A. Potlog. – Câmpina : Tipografia şi legǎtoria de cărţi M. S. Gheorghiu, 1929. – 49 р.

Buletinul camerei de agricultură a judeţului Cernauţi. – Cernăuţi : Institutul de Arte grafice şi Editură «Glasul

Bucovinei», 1927. – № 1, Septemvrie 31. – 51 p.

Cardaş A. Aspecte din reforma agrară basarabeană / A. Cardaş. – Chişinău, 1924. – 132 р.

Doboş F. Zece ani de viaţă agricolă în Bucovina / F. Doboş. – Cernăuţi : Glasul Bucovinei, 1929. – 36 р.

Enciclopedia României: Ţara româneascǎ. – Vol. 2. – 756 р.

Matescu N. Rolul agronomilor în legătură cu împroprietăria / N. Matescu // Reforma Socială-Economică-Politică. – 1920. – 18 Septembrie.

Mitrany D. The Land and The Peasant in Roumania. The war and agrarian reform (1917-1921) / D. Mitrany. –

London : Milford ; Oxford University press, 1930. – 627 р