ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ярослав Петрович Цецик

Анотація


Досліджено зміни в земельних володіннях на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. З’ясовано чинники, які вплинули на зміни у земельних відносинах у цьому регіоні України.

Ключові слова


Волинь; земельні володіння; оренда; селяни; поміщики

Повний текст:

PDF

Посилання


Теплицький В. П. Реформа 1861 року і аграрні відносини на Україні (60-90-ті роки ХІХ ст.) / В. П. Теплицький. – К. : Видавництво АН УРСР, 1959. – 308 с.

Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-

визвольний рух трудящих (1861-1939) / Р. Н. Оксенюк. – Львів : Каменяр, 1970. – 276 с.

Держархів Рівненської обл., ф. 385, оп. 1, спр. 10, арк. 57-58.

Власюк І. М. Розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії (1900-1917 рр.) / І. М. Власюк

// Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – Вип.»30. –

С. 60-71.

Олешко П. С. Еволюція землеволодіння на Волині – друга половина ХІХ – початок ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук / П. С. Олешко ; НАН України ; Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича. –

Львів, 2001. – 17 с.

Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. Изд. 3-е, перераб. и доп. / П. А. Зайончковский.

– М. : Просвещение, 1968. – 368 с.

Історія українського селянства. Нариси в 2 т. Т. 1. – К. : Наукова думка, 2006. – 631 с.

Волковинський В. М. П. А. Столипін: з життя та державної діяльності / В. М. Волковинський,

Ю. А. Левенць // Український історичний журнал. – 1991. – № 4. – С. 116-123.

Необходимость расселения хуторами // Хутор. – 1906. – № 2 – С. 159-162.

Гайдай Л. І. Класовий характер агрономічних заходів на Правобережній Україні в період столипінської

аграрної реформи / Л. І. Гайдай // Український історичний журнал. – 1978. – № 11. – С. 100-106.

Держархів Рівненської обл., ф. 16, оп. 1. спр. 1, арк. 1-1зв., 10.

Держархів Рівненської обл., ф. 16, оп. 1, спр. 4, арк. 37зв.-39.

Памятная книга Волынской губернии на 1914 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1913. –

с.

Якименко М. А. Земельна оренда на Україні в період капіталізму / М. А. Якименко // Український

історичний журнал. – 1991. – № 2 .– С. 54-63.

Держархів Рівненської обл., ф. 16, оп. 1. спр. 9, арк. 7-8.