НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДКРИТТЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Олег Володимирович Шманько

Анотація


Підбито підсумки дослідження трипільської археологічної культури від середини ХХ до
початку ХХІ ст. За допомогою використаних опублікованих та архівних джерел висвітлено
маловідомі аспекти даного питання, зокрема, роль краєзнавців і науковців у вивченні культури Трипілля. Проаналізовано значення даного регіону для етногенезу та етнокультурних відносин носіїв трипільської культури, висвітлені проблеми, що стоять перед дослідниками на сучасному етапі.


Ключові слова


трипільська культура; історія дослідження; Тетяна Пассек; Борис Тимощук; Чернівецька область; поселення

Повний текст:

PDF

Посилання


Археологічні пам’ятки УРСР (короткий список). – К. : Наук. думка, 1971. – С. 415-482.

Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині кам'яного віку. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 200-222.

Археологічні розвідки Трипільської експедиції на Дністрі в 1948 р. // Археологічні пам’ятники. – 1952. – Т. ІV. – С. 190-193.

Бибиков С. Н. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. К истории раннихземледельческо-скотоводческих племён на Юго-Востоке Европы / С. Н. Бибиков // Материалы и

исследования по археологи СССР (далі – МИА). – М.-Л., 1953. – С. 9-408.

Бибиков С. Н. Археологические разведки в зоне затопления Могилев-Подольской ГЭС / Бибиков С. Н., Збенович В. Г. // Археологические исследования на Украине в 1968 г. (далі – АО). – К. : Наук. думка, 1971. – С. 73-77.

Буда А. Оборонні споруди культури Трипілля-Кукутені / А. Буда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2003. – Вип. 4. – С. 205-209.

Виноградова Н. М. Памятники переходного этапа Триполья ВІ-ВП в Поднестровье / Н. М. Виноградова // Советская археология (далі – СА). – 1972 – № 1. – С. 36-56.

Винокур И. С. Горох медного века / И. С. Винокур // Природа. – 1960. – № 8. – С. 102.

Винокур І. С. Археологічні дослідження на трипільському поселенні біля с. Магала / І. С. Винокур // Археологія. – 1966. – Т. 20. – С. 157-162.

Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / Михайло Відейко. – К. : Академперіодика, 2003. – 184 с.

Вороненкова Л. Д. О рыболовстве древних поселений Поднестровья (Ш – ІІ тыс. до н. э.) / Л. Д. Вороненкова // Вопросы ихтиологии. – 1964. – Т. 4. – С. 599-602.

Давня історія України: в 3 т. – Т. 1. Первісне суспільство. – К. : Наук. думка, 1997. – 558 с.

Довідник з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області. – К. : Наук. думка, 1984. – 224 с.

Дудкін В. П. Археометричні дослідження Трипільської цивілізації / В. П. Дудкін, М. Ю. Відейко // Восточноевропейский археологический журнал. – 2000. – № 1 (2) /http:archaeology.

kiev.ua/journal/dudkin_videyko.htm.

Заєць І. І. Трипільська культура на Поділлі / І. І. Заєць. – Вінниця : Тезис, 2001. – 145 c.

Збенович В. Г. Древнейшие медные топоры в Восточной Европе / В. Г. Збенович // СА. – 1969. – № 3. – С. 135-142;

Збенович В. Г. Ранний этап трипольской культуры на территории Украины / В. Г. Збенович. – К. : Наук.

думка, 1989.

Збенович В. Г. Трипольская культура Среднего Поднестровья в свете новых исследований / В. Г. Збенович, В. А. Шумова // Первобытная археология. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 97-106.

Каталог пам’яток археології Чернівецької області, взятих під державну охорону. – Чернівці, 1992. – 62 с.

Квітковський Д. Буковина її минуле і сучасне / Д. Квітковський, Т. Бринзан, А. Жуковський. – Париж-

Філадельфія-Детройт : Зелена Буковина, 1956. – 965 с.

Кос А. И. Многослойный памятник у с. Непоротово / А. И. Кос, Л. И. Крушельницкая, Д. Ю. Павлив // АО 1974 г. – М. :Наука, 1975. – С. 299-300.

Кричевський Є. Ю. Ранній неоліт і походження трипільської культури / Є. Ю. Кричевский // Палеоліт і неоліт України. – К. : Вид-во АН УРСР, 1947. – С. 323-409.

Маркевич В. И. Позднетрипольские племена северной Молдавии / В. И. Маркевич. – Кишинёв : Штиинца, 1981. – 196 с.

Михайлина Л. Вивчення старожитностей Буковини в ХІХ – на поч. ХХ ст. / Михайлина Л., С. Пивоваров // Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи. –Київ-Чернівці, 1997. – Вип. 1. – С. 242-249.

Мовша Т. Г. Работы в зоне затопления Могилев-Подольской ГЭС / Т. Г. Мовша // АО 1979 г.. – М. : Наука, 1980. – С. 307.

Мовша Т. Г. Работы Позднетрипольского отряда / Т. Г. Мовша, Г. М. Бузян // АО 1978 г. – М., 1979. – С. 372-373.

Мовша Т. Г. Работы в Среднем Поднестровье / Т. Г. Мовша // АО 1974 г. – М., 1975. – С. 326-327.

Пассек Т. С. Периодизация трипольских поселений / Т. С. Пасек // МИА. – 1949. – № 10.

Пассек Т. С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья / Т. С. Пасек // МИА. – 1961. – № 84.

Пассек Т. С. Семинар по вопросам первобытной археологии Молдавии, Румынии и прилегающих районов Украины / Т. С. Пасек // СА. – 1959. – С. 329-331.

Пассек Т. С. Трипольские поселения на Днестре / Т. С. Пасек // Краткие сообщения института истории материальной культуры (далі – КСИИМК). – 1950. – Вып. ХШ. – С. 40-56.

Пассек Т. С. Трипольское поселение Поливанов Яр / Т. С. Пасек // КСИИМК. – Вып. 37. – С. 41-63.

Пивоваров С. В. Найдавніший мідний ніж на Буковині / С. В. Пивоваров // Доба. – 2003. – 2 вересня.

Пивоваров С. В., Чеховський І. Г. На Дністрі, на «ОYКРАИНЪ ГАЛИЧЬСКОИ» / С. В. Пивоваров, І. Г. Чеховський. – Чернівці : Місто, 2000.

Пивоваров С. В. Трипільська антропоморфна пластика з території Буковини (неопубліковані матеріали) / С. В. Пивоваров, О. В. Шманько // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії (далі – ПССІАЕ). – Чернівці : Прут, 2004. – Том 2 (18). – С. 73-80.

Пивоваров С. В., Шманько О. В. Трипільська чи Шипинська культура? / С. В. Пивоваров, О. В. Шманько // Час-2000. – 2003. – 17 липня.

Погожева А. П. Антропоморфная пластика Триполья / А. П. Погожева. – Новосибирск : Наука, 1983. – 145 с.

Попова Т. А. Древние земледельцы Среднего Поднестровья в IV – ІІІ тис. до н. э. (по материалам поселения Поливанов Яр) / Т. А. Попова // Ранние земледельцы. – Л., 1980. – С. 43-58.

Попова Т. А. Зооморфная пластика трипольского поселения Поливанов Яр / Т. А. Попова // КСИА АН СССР. – 1970. – Вып. 123. – С. 8-13.

Попова Т. А. Кремнеобрабатывающее производство трипольских племен (по материалам поселения Поливанов Яр) / Т. А. Попова // Первобытная археологии – поиски и находки. – К., 1980. – С. 145-163.

Рындина Н. В. Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы / Н. В. Рындина. – М. : Наука, 1971. – 142 с.

Рындина Н. В. К вопросу о технике обработки трипольского метала / Н. В. Рындина // МИА. –№ 84. – С. 204-209.

Смішко М. Ю. Археологічні дослідження в західних областях України за роки радянської влади/ М. Ю. Смішко // МДАПВ. – 1959. – Вип. 2. – С. 5-28.

Тимощук Б. О. Археологічні пам’ятки с. Василева Чернівецької області / Б. О. Тимощук // АП УРСР. – 1952. – Т. ІІІ – С. 395-396.

НА БЦАД, ф. 3, оп. 3, од. зб. 29 Тимощук Б. О. Звіт про наукові розвідки у 1949 р. – 5 арк.

НА БЦАД, ф. 3, оп. 3, од. зб. 27 Тимощук Б. О. Звіт про наукову командировку в с. Магала Садгірського р-ну. – 2 арк.

НА БЦАД, ф. 3, оп. 3, од. зб. 26 Тимощук Б. О. Звіт про наукову командировку в складі трипільської експедиції АН УРСР і АН СРСР. – 2 арк.

Тимощук Б. О. Зустріч з легендою / Б. О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1969. – 192 с.

Тимощук Б. О. Ранньотрипільське поселення Рогатка в Чернівцях / Б. О. Тимощук // Археологія. – 1979. – № 31. – С. 107-108.

Тимощук Б. О. Розвідка в басейні р. Пруту / Б. О. Тимощук // АП. – 1952. – Т. ІІІ. – С. 409-410.

Тимощук Б. О. Розвідки Чернівецького історико-краєзнавчого музею в 1947 р. / Б. О. Тимощук // АП УРСР. – 1952. – Т. ІV. – С. 177-178.

Тимощук Б. О. Щоденники за 1947-1950 рр. № 1-5 / Б. О. Тимощук // АНВ ЧКМ. – 170 с.

Фрунчак С. З археологічної спадщини Раймунда-Фрідріха Кайндля / С. Фрунчак, А. Фантух // МДАПВ. – 1998. – Вип. 7. – С. 90-91.

Черниш К. К. Ранньотрипільське поселення Ленківці на Середньому Дністрі / К. К. Черниш. – К., 1959. – 108 с.

Черниш К. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии / Е. К. Черниш // Энеолит СССР. Археология СССР. – М. : Наука, 1982. – С. 166-320.

Смаглий М. Трипільське поселення Коновка в Середньому Подністров’ї // М. Шмаглий, С. Рижов, В. Дудкін // Археологія. – 1985. – Вип. 52. – С. 42-52.

Шмаглий Н. М. Раскопки трипольского поселения у с. Коновка / Н. М. Шмаглий, С. Н. Рыжов, В. А. Шумова // АО 1978 г. – М. : Наука, 1979. – С. 425.

Шманько О. Дослідження трипільської культури в межиріччі Верхнього Пруту і Середнього Дністра (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) / Шманько Олег // ПССІАЕ. – Чернівці : Золоті литаври. 2006. – Том 2 (22). – С. 184- 195.

Шманько О. Розвідки в південній частині Чернівецької області // Археологічні дослідження в Україні. – К., 2010. – С. 190-192.

Шманько О. Трипільські пам’ятки села Шебутинці в Середньому Подністров’ї / Шманько О., Якубина С.

// Науковий вісник БДФА. Гуманітарні науки: Збірник наукових праць. – Чернівці : Технодрук, 2010. – Вип. 2 (3). – С. 190-197.

Шманько О. В. Р. Ф. Кайндль – дослідник трипільських старожитностей Буковини / О. Шманько // Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару

«Кайндлівські читання», 28-29 травня 2005 р. – Чернівці : Прут. – С. 355-357.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.