ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА

Любов Вікторівна Якиминська

Анотація


Розглянуто стан дослідження ментальності українського селянства. Проаналізовано причини
превалювання селянознавчих студій у ментальних дослідженнях українців. Досліджено етапи вивчення даної верстви українського суспільства з ХІХ ст. до сучасності.


Ключові слова


менталітет; світоглядні уявлення; селянство; історіографія; етнографічні дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович В. Історія України / В. Антонович. – Прага, 1941. – Т. 3. – С. 50.

Антонович В. Польско-русские отношения ХVІІ в. в современной польской призме / В. Антонович // Твори. – К., 1932. – Т. 1. – С. 166.

Астаф’єв А. О. Феномен континуїтивності в українському історико-культурному вимірі: дис… кандидата філос. наук: 09.00.05 / Астаф’єв Анатолій Олександрович. – К., 2000. – 187 с.

Афанасьев-Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россию / Афанасьев-Чужбинский А. С. // Собрание сочинений. – СПб. : Топпе, 1893. – Т. VІІ. – 452 с.

Болтарович З. Народна медицина українців / Болтарович З. – К. : Наукова думка, 1990. – 232 с.

Борисенко В. К. Традиції та життєдіяльність етносу: На матеріалах святково-обрядової культури українців / Борисенко В. – К., 2000. – 191 с.

Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні (Історико-етнографічні дослідження)/ Борисенко В. К. – К. : Наукова думка, 1988. – 192 с.

Волков Ф. Этнографические особенности украинского народа / Волков Ф. // Украинский народ в его прошлом и настоящем: [В 2 т.]. – Т. 2. – Петроград : Тип. т-ва «Общественная Польза», 1916. – С. 57.

Гримич М. Два виміри національного характеру / Гримич М. // Наука і суспільство. –1991. – № 8. – С. 27- 31.

Грушевська К. З примітивного господарства: Кілька зауважень про засоби жіночої господарчої магії у зв’язку з найстаршими формами жіночого господарства / Грушевська К. // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1927. – Вип. 1-3. – С. 9-44.

Етнографічний вісник / [за голов. ред. А. Лободи, В. Петрова]. – К., 1927. – Кн. 5.

Кисельов М. Феномен землеробства в українському світі / Кисельов М. // Ґенеза. – 1995. – № 1. – С. 59-65.

Костомаров М. Об историческом значении русской поэзии / Костомаров М. // Слов’янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К. : Либідь, 1994. – 384 с.

Костомаров Н. И. Две русские народности / Костомаров Н. И. // Основа. – СПб., 1861. – Ч. 1-3. – С. 33-80.

Костомаров Н. И. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / Костомаров Н. И. – К. : Либідь, 1994. – 384 с.

Кульчицький О. Проблематика взаємин етнопсихології і диференціальної психології релігії / Кульчицький О. // Релігія в житті українського народу: Зб. матер. наук. конференції у Рокка ді Папа (18-20.Х.1963) / За ред. В. Янева. – Мюнхен-Рим-Париж, 1966. – С. 65-75.

Кульчицький О. Український персоналізм (філософсько-етнопсихологічна синтеза / Кульчицький О. – Мюнхен-Париж : Вид-во УВУ, 1985. – 192 с.

Курочкін О. Українці в сім’ї європейській. Звичаї, обряди, свята / Курочкін О. – К. : Вид-во «Бібліотека українця», 2004. – 426 с.

Липинський В. Листи до Братів-Хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму / Липинський В. – 2-е вид. – Нью-Йорк : Булава, 1954. – 472 с.

Максимович М. Дні і місяці українського селянина / М. Максимович. – К. : Обереги, 2003. – 190 с.

Михайлюк О. В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси / Михайлюк О. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 457 с.

Наулко В. Етнічний склад населення Української РСР / Наулко В. – К. : Наукова думка, 1965. – 188 с.

Наулко В. Культура та побут населення України / Наулко В. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.

Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине: (Историко-этнографический очерк) / Наулко В. И. – К. : Наукова думка, 1975. – 274 с.

Осадчий Т. Брачные договоры малоросов / Осадчий Т. // Этнографическое обозрение. – 1893. – № 3. – С. 122.

Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України: Агротехнічний аспект / Павлюк С. П. – К. : Наукова думка, 1991. – 222 с.

Попов В. Ю. Український господарський менталітет: сутність і трансформація: дис… кандидата філос. наук: 09.00.05 / Попов Володимир Юрійович. – К., 2000. – 192 с.

Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Присяжнюк Ю. – Черкаси, 2007. – С. 29-30.

Сумцов Н. Научное изучение колядок и щедривок / Сумцов Н. // Киевская старина. – 1885. – Т. ІІ. – С. 239

Сумцов Н. Ф. Культурные переживания / Сумцов Н. Ф. – К. : «Киевская старина», 1890. – 408 с.

Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов: избранные труды / РАН. Институт этнологии и антропологи / Сумцов Н. Ф. – М. : Восточная литература РАН, 1996. – 295 с.

Тиводар М. Етнологія. Навч. посібник / Тиводар М. – Львів : Світ, 2004. – 624 с.

Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной ИРГО. Юго-Западный отдел: Материалы и исследования, собр. П. П. Чубинским. – Т. 7. Евреи, поляки. Статистика малорусского населения; обзор малорусских говоров; жилище, пища и одежда малоросов. – СПб, 1877. –

С. 35.

Українська етнологія: Навч. посібник / [В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров та ін.]; за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – С. 90.

Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості / [Гурбик, О. Гуржій, В. Матях та ін.; відп. ред. В. А. Смолій]. НАН України;

Інститут історії України. – К., 2001. – 317 с.

Чубинский П. Очерк народных юридических обычаев и понятий в Малороссии / Чубинский П. // Записки ИРГО по отделению Этнография. – СПб.: Тип. Майкова, 1868. – Т. 2. – С. 6.

Чубинский П. Труды этнографическо-статистистической экспедиции в Западно-Русский край/ Чубинский П. – К. : «Редакції загально педагогічних газет», 2004. – 128 с.

Янів В. Проблема психологічного окциденталізму України / Янів В. // Нариси з історії української етнопсихології. – Мюнхен: Вид-во Українського Вільного Університету, 1993. – С. 135.

Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал / Янів В. – Мюнхен-Тернопіль : МП «Діалог», 1992. – 29 с.

www.history.org.ua/JournALL/journal/2002/4/13.pdf