АНДРІЙ ПАТРУС-КАРПАТСЬКИЙ: доля літератора та людини

Лариса Іванівна Капітан

Анотація


Проаналізовано індивідуальні особливості творчого і життєвого шляху одного із засновників Закарпатської філії Спілки радянських письменників України – А. Патруса-Карпатського

Ключові слова


література; радянська влада; Закарпаття; Патрус-Карпатський

Повний текст:

PDF

Посилання


Буржуазних націоналістів – на смітник історії! // Літературна газета. – 1947. – 20 листопада, № 47 (240).

В президії СРПУ: [4 червня 1946 р.] // Літературна газета. – 1946. – 6 червня, № 23 (164).

В президії СРПУ: [17 листопада 1947 р.] // Літературна газета. – 1947. – 20 листопада, № 47 (240).

Довганич О. «Мої жалі і світлі мрії»: нове про А. М. Патруса-Карпатського / О. Д. Довганич // Карпатський

край. – Ужгород, 1994. – Вип. IV. – С. 52-55.

Довганич О. Д. Трагічна доля поета: Патрус-Карпатський Андрій Михайлович / О. Д. Довганич // Реабілітовані історією. Закарпатська область: [у 2 кн.]. – Ужгород : Закарпаття, 2003-2004. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). – Кн. 2 / [обл. редкол.: Різак І. М. (голова) [та ін.]. – 2004. – С. 499-504.

Дольд Ю. З літературного життя Закарпаття / Ю. П. Дольд-Михайлик // Літературна газета. – 1946. –

березня, № 10 (151).

За ідейну чистоту, за більшовицьку партійність української радянської літератури! [Редакційна]

// Радянська Україна. – 1947. – 27 листопада, № 257 (7948).

Капітан Л. І. Науково-педагогічна інтелігенція Закарпаття повоєнного періоду: політико-адміністративний тиск як елемент національної політики в умовах «радянізації» / Л. І. Капітан // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наук. статей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Т. 23-24. – С. 143-148.

Капітан Л. І. Етнонаціональний аспект «радянізації» Закарпаття: влада та інтелігенція / Л. І. Капітан // Сумська старовина. – 2011. – № XXXIII-XXXIV. – С. 71-78.

Капітан Л. І. Літературне життя Закарпаття 1945-1950-х років: від творчої свободи до концепції «інженерів

людських душ» / Л. І. Капітан. – К., 2011. – 140 с.

Капітан Л. І. «Я завжди був чесним патріотом свого народу …»: Федір Потушняк / Л. І. Капітан // Науковий

вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. –

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 607-609. – С. 104-111.

Мусієнко О. Андрій Патрус-Карпатський / О. Г. Мусієнко // З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій / авт. кол.: Бойко Л. С. та ін. – К. : Радянський письменник, 1991. – Вип. I / Упоряд. О. Г. Мусієнко. – С. 345-347.

Нариси історії Закарпаття / Закарпатська облдержадміністрація. – Ужгород, 2003. – Т. III (1946-1991)

/ редкол. : І. М. Різак (голова), М. М. Болдижар (кер. авт. кол.) та ін. – С. 497.

Патрус-Карпатський А. Слово Великому Сталіну : лист трудящих Закарпатської України в день першої річниці визволення від ярма угорсько-німецьких загарбників / А. Патрус-Карпатський // Закарпатська правда. – 1945. – 28 жовтня, № 130 (157)].

Патрус-Карпатський А. Голос Закарпаття / А. М. Патрус-Карпатський // Літературна газета. – 1946. –

червня, № 26 (167)

Поп І. Патрус-Карпатський Андрій (Патрусъ Андрей) (29.03.1917 – 19.05.1980) / Іван Поп // Енциклопедія

історії та культури карпатських русинів [Текст] / уклад. : Павло Роберт Маґочій, Іван Поп ; заг. ред. Павла

Роберта Маґочія ; пер. з англ. мови Надії Кушко ; ред. укр. видання Валерій Падяк ; карти Павла Роберта

Маґочія ; вип. ред. Лариса Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – С. 576-577.

Рубльов О. С. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20-50-ті роки ХХ ст.) / О. С. Рубльов,

Ю. А. Чеченко ; [НАН України. Інститут історії України ; Інститут української археографії ; відп. ред. П. С. Сохань]. – К. : Наукова думка, 1994. – 350 с.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.