ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК ОДЕСИ на початку ХХ ст.

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Ніколаєнко Харківський національний автомобільно-дорожній університету, Ukraine

Ключові слова:

польські жінки, жіночий рух, гендерна історія, Одеса

Анотація

Охарактеризовано польський жіночий рух в Одесі на початку ХХ ст. На підставі залучення архівних матеріалів проаналізовано участь жінок у громадських організаціях культурно- просвітницького і благодійницького спрямування, а також діяльність першої польської феміністичної організації в українських землях – Товариства рівноправ’я польських жінок Одеси

Біографія автора

Ольга Олександрівна Ніколаєнко, Харківський національний автомобільно-дорожній університету

кандидат історичних наук, доцент кафедри
українознавства

Посилання

Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ –

першої третини ХХ ст / О. Маланчук-Рибак. – Чернівці : КНИГИ-ХХІ, 2006. – 500 с.

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Кісь. – Львів :

Інститут народознавства НАН України, 2008. – 272 с.

http://www.womenhistory.org.ua/index.php/elektronni-resursi/16-elektronna-bibliotekaѐ

Куліш Н. Одеський Дім Польський // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць / Н. Куліш. –

Херсон, 2001. – Вип. 5. – C. 124-127.

Рымарь Н. Н. Польские общества в Одессе конца ХІХ – начала ХХ вв. / Н. Н. Рымарь // Дім князя Гагаріна :

зб. іст. публікацій. – Одеса, 2001. – Вип. 2. – С. 107-111.

Ніколаєнко О. О. Участь поляків у громадському житті Північного Причорномор‟я наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / O. O. Ніколаєнко // Історичний архів. Наукові студії: Зб. наук. праць. – Миколаїв, 2010. – Вип. 5. – С. 28-32.

Goclowski A. Historyczno-geograficzna specyfika ziem poludniowej Ukrainy a polska mniejszosz etniczna w XIX

I na poczatku XX w. (na przykladzie Odessy) / A. Goclowski // Південний архів. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2001. – Вип. 5. – C. 30-40.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. – Т. 47: Херсонская губерния. – Б. м., 1904.

Горун Д. О. Польська громада Одеси у ХІХ – початку ХХ ст.: коротка характеристика етапів розвитку

/ Д. О. Горун // Записки історичного факультету ОНУ. – Одеса, 2003. – Вип. 13. – С. 72-85.

Kalendarz Domu Polskiego w Odesie. – 1912.

Зінько С. Польські громадські організації м. Одеси кінця ХІХ – початку ХX ст. / С. Зінько // Поляки на Півдні України: історія і сучасність. – Одеса-Ополє-Ольштин, 2006. – Т. 1. – С. 231-235.

Центральний державний історичний архів України в Києві (ЦДІАУК), ф. 1153, оп. 1, спр. 89.

ЦДІАУК, ф. 278, оп. 1, спр. 153.

http://catholic-odessa.com.ua/RU/parafie/od_katedra-RU.htm

http://www.dompavlov.com/church/petrcatholicodessa.htm

Держархів Одеської обл., ф. 2, оп. 7 Канцелярія Одеського градоначальника. Стіл товариств і об‟єднань.

Nowak S. Z moich wspomnień (Lata szkolne 1884-1902). – Częstohowa : W. Swiecki i S-ka, 1994. – 313 s.

Kalendarz Domu Polskiego w Odesie. – 1915. – 90 s.

Kalendarz Domu Polskiego w Odesie. – 1916. – 70 s.

Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

Сторінки історії. – Одеса : Астропринт, 1998 – 408 с.

Gornicka-Boratynska A. Stanmy sie soba. Cztery proekty emancypacij (1863-1939). – W. : Izabelin, Swiat

Literacki, 2001.

Держархів Одеської обл., ф. 2, оп. 7, спр. 482

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ