ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОЦЕСИ У СПРАВІ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ

Наталія Сергіївна Улітова

Анотація


Зроблено спробу проаналізувати особливості функціонування системи освіти в УРСР у перші повоєнні роки та з’ясувати проблеми щодо відновлення функціонування цієї галузі

Ключові слова


шкільна освіта; фінансування; учитель; заклади освіти; умови проживання

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриценко Т. Т. Забота партии о материально-бытовом обеспечении населения освобожденных районов /

Т. Т. Гриценко // Коммунистическая партия – организатор освобождения Советской Украины от фашистских захватчиков. – К., 1975. – С. 319-328.

Коваль М. В. Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой

Отечественной войны / М. В. Коваль. – К. : Наукова думка, 1977. – 264 с.

Коваль М. В. Участь профспілок у налагодженні матеріально-побутового обслуговування трудящих

Української РСР / М. В. Коваль, П. М. Чернега // УІЖ. – 1980. – № 5. – С. 51-61.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст / Б. Кравченко. – К. : «Основи», 1997. – 423 с.

Культурне будівництво в Українській РСР (червень 1941-1950): Зб. док. − К. : Наукова думка, 1989. −

с.

Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.) : [колективна

монографія] / відп. ред. В. М. Даниленко : у 3 ч. – Ч. 3. – К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – 336 с.

Про поліпшення підготовки учительських кадрів. Наказ № 535 від 31 березня 1948 р. // Збірник наказів та

розпоряджень Міністерства Української РСР. – 1948. – № 8.

Про плату за навчання у вишах, технікумах і VIII-X класах середніх шкіл. Директивний лист № 13-07 від

червня 1949 р. // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1949. – № 11.

Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР: У 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – 319 с.

Центральний державний архів вищих органів влади України, ф. 166, оп. 15, спр. 306. – Арк. 86.

Черник С. Советская общеобразовательная школа в годы Великой Отечественной войны / С. Черник. – М.,

– 240 с.