ДОСЛІДНИК СПІЛЬНОЇ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ МИНУВШИНИ ТАДЕУШ СРОГОШ (до ювілею вченого)

Ольга Станіславівна Морозова

Анотація


Стаття присвячена відомому польському вченому – історику Тадеушу Срогошу. Висвітлено життєвий шлях, становлення й розвиток наукової кар’єри дослідника.

Ключові слова


польсько-українська минувшина; дослідження історії України; польська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Сінкевич Є. Г. Із нагоди 50-річного ювілею дослідника медицини Тадеуша Срогоша / Є. Г. Сінкевич //

Південний архів. Історичні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2002. – Вип. 9. –

С. 136-137.

Срогош Т. Предохранительные меры против чумы на территории Южной Украины в царствование

Станислава Августа Понятовского / Т. Срогош // Заселення Півдня України: проблеми національного та

культурного розвитку. – Херсон : Айлант, 1997. – Ч. 1. – С. 206-207.

Srogosz T. Na dalekiej Ukrainie / T. Srogosz // Biuletyn Informacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w

Częstochowie. – 1998. – nr. 7. – S. 33-35.

Срогош Т. Вклад врачей-немцев в цивилизационное развитие окраинных земель Речи Посполитой во

второй половине ХVIII в. / Т. Срогош // Украина-Германия: экономическое и интеллектуальное сотрудничество (ХІХ – ХХ вв.). – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 1998. – С. 80-84.

Срогош Т. История Подолья в творчестве Антона Иосифа Ролле / Т. Срогош, А. Чернецкая-Хаберко //

Південний архів. Історичні науки: Збірник наукових праць. – Херсон : Айлант, 1999. – Вип. 2. – С. 46-53.

Срогош Т. Противоэпидемиологическая деятельность доктора Яна Ружанского на рубеже Речи Посполитой с Турцией и Россией в 1783 году / Т. Срогош // Південний архів. Історичні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДПУ, 2001. – Вип. 5. – С. 15-19.

Srogosz T., Stępień R. Zamek w Trembowli w XV – XVII wieku i jego funkcje w regionie // Zamki i przestrzeń

społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej / red. M. Antoniewicz. – Warszawa, 2002. – S. 419-427.

Srogosz T. M. V. Poljakov, V. S. Savczuk: Kłasicznyj univiersitiet. Evoljucja, suczasnyj stan, pierspiektivy. Kijev

«Gienieza», ss. 414+nlb. 2, tab.; // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. 50, 2005, nr. 2, s. 259-262.

Срогош Т. «Страшний Юзеф» – генерал Юзеф Стемпковський і його боротьба з гайдамаками в 1768-

рр./ Т. Срогош // Київська старовина. – Київ, 2005. – № 2 (362). – С. 60-74.

Srogosz T. Kształtowanie się nowożytnych lokalnych organów administracyjno-samorządowych na ukraińskich

terenach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku // Південний архів. Історичні науки: Збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2005. – Вип. 20. – С. 8-11

Srogosz T. Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stempkowskiego

(koniec lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.) / T. Srogosz // Przegląd Nauk Historycznych,

R. 5, 2006, nr 1 (9), s. 171-183.

Pokonanie hajdamaków jako podstawa znaczenia Józefa Gabriela Stempkowskiego na prowincji szlacheckiej //

Українсько-польський науковий діалог в Умані : Збірник наукових праць. – Умань – Гнєзно – Ланьцут – Ченстохова, 2009. – С. 195-204.

Срогош Т. Українська і подільська дивізія під час вторгнення російської армії до Речі Посполитої в 1783

році / Т. Срогош // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. –Запоріжжя : Вид-во ЗНУ, 2009. – С. 133-137.

Сінкевич Є., Срогош Т. Контакти Речі Посполитої з Новоросійською губернією (в контексті анексії Криму) /

Є. Сінкевич, Т. Срогош // Чорноморський літопис. Науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Вип. 4. – С. 80-86.