УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В ГАЛИЧИНІ ТА ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ В АВСТРО-УГОРЩИНІ (1900-1918 рр.) В ІСТОРІОГРАФІЇ

Алла Алимівна Кучеренко

Анотація


Розглянуто зміст модернізаційних процесів в Австро-Угорщині у 1900-1918 роках; встановлено склад основних політичних угруповань у Галичині, проаналізовано їх цілі і напрями; висвітлено проблеми польсько-українських відносин та їх вплив на модернізацію політичної системи імперії. Основну увагу акцентовано на відображенні визначеної проблеми в історіографії.

Ключові слова


Галичина; Австро-Угорщина; українці; поляки; консерватори

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobrzynski M. Dzieje Polski w zarysie. – Warszawa, 1931. – T. 3.

Bobrzynski M. Z moich pamietnikow. – Wroclaw; Krakow, 1957.

Bobrzynski М. Dyalog о zasadach i kompromisach. – Krakow, 1916.

Przeglad polityczny // Przeglad Polski. – 1912. – T. 184. – № 552. – Z. 12 (czerwiec)

Schicksaljahre Osterreichs 1908-1919. Das politische Tagebuch Josef Redlichs. – Graz; Koln, 1954. – Bd. 2.

Sprawozdania stenograficzne z posiedzen Sejmu Krajowego Krolestwa Galicji i Lodomerii. Posiedzenie z dnia

listopada 1905 r.

Stępień S. Stanowisko metropolity Szeptyckiego wobec zjawiska terroru politycznego // Metropolita Andrzej Szeptycki… – Zięba, 1994.

Zielinski Z. Die Ermordung des Staathalters Grafen Andreas Potocki. Materialien zur Beurteilung des ukrainischen.

Terrorismus in Galizien. – Wien : Leipzig, 1908.

Аркуша О. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині // Вісник Львівського університету. – Сер.

істор. – Львів, 2000. – Вип. 35-36.

Аркуша О. Парламентська традиція галицьких українців у другій половині XIX – на початку XX ст.

// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6.

Балухтин М. А. Австрийский парламентаризм и «краковские консерваторы» накануне Первой мировой войны // Вестник Пермского университета. – 2009. – Серия: История. – Вып. 1(8).

Веселовський Я., Лозинський М. Як судили Мирослава Січинського. – Львів, 1910.

Демкович-Добрянський М. Потоцький і Бобжинський: цісарські намісники Галичини. 1903-1913. – Рим, 1987.

Зашкильняк Л. А. Польское национальное движение и украинский вопрос на рубеже XIX – XX вв. // Актуальные проблемы славянской истории XIX и XX веков: к 60-летию проф. Моск. гос. ун-та Г. Ф. Матвеева. – М., 2003.

Каnn R. A. Geschichte des Habsburgerreiches. 1526-1918 / R. A. Kann. – Wien; Koln; Graz, 1982.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914: на підставі споминів / К. Левицький. – Львів, 1926.

Держархів Львівської обл., ф. 350, оп. 1, спр. 2776.

Там само, ф. 350, оп. 1, спр. 2839.

Там само, ф. 350, оп. 1, спр. 4246.

Там само, ф. 350, оп. 1, спр. 4401.

Михайлів М. Новий «Projekt na zniszczenie Rusi» або як польські гнобителі збираються знищити українсько-

руський народ. – Львів, 1909.

Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку XX століття (1902-

. – Львів, 2002.

Моряк-Протопопова Х. Правовий статус та повноваження Галицького намісництва (1849-1918 рр.) // Вісник

Львівського університету. – Серія юрид. – 2011. – Вип. 52.

Утвержденные Императором 14 Сентября 1852 г. Постановления об учреждении и порядке действий

окружных установлений (Bezirksamter) // Областное, административное и общинное устройство Галиции по

австрийскому законодательству. – Петроград : Государственная Тип., 1915.