№ 7 (2013)

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ У НАГОРОДНІЙ СИСТЕМІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДОВОЄННИЙ ЧАС ТА ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ PDF
Віктор Миколайович Воронін
ЧАСОПИС «PRZEGLAD WSZECHPOLSKI» (1895-1905) ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ПОГЛЯДІВ РОМАНА ДМОВСЬКОГО НА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ PDF
Максим Вікторович Зелінський
РАДЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СТАЛІНСЬКІЙ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ PDF
Валентин Миколайович Лазуренко
ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА середини 1940-60-х років: ДЖЕРЕЛА РОСІЙСЬКИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ У ВІДОБРАЖЕННІ ПРОЦЕСУ PDF
Олександр Федорович Нікілєв

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

РІД ХАРИТОНЕНКІВ У ПРАЦЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ ДОСЛІДНИЦІ К. БЕРТОН PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В ГАЛИЧИНІ ТА ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ В АВСТРО-УГОРЩИНІ (1900-1918 рр.) В ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Алла Алимівна Кучеренко
ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЄВРЕЇВ ІЗ ГАЛИЧИНИ ДО ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.: ПРИЧИНИ ТА ЕТАПИ PDF
Юлія Володимирівна Прокоп
ХРОНОЛОГІЯ ПЕРШИХ ТАТАРСЬКИХ І ТУРЕЦЬКИХ НАБІГІВ НА ЗЕМЛІ РУСЬКОГО ВОЕВОДСТВА У XV ст PDF
І. М. Тимів
ТЮРКСЬКИЙ І СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СУБСТРАТИ У МОЛДАВАН УКРАЇНСЬКОГО БУДЖАКА: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ СПОРІДНЕНОСТІ PDF
Андрій Васильович Шабашов

ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

ВЧЕНИЙ, БУДІВНИЧИЙ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ МИКОЛА ІВАНОВИЧ БУШИН PDF
В. В. Гоцуляк
ДО ПРОБЛЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ СУЧАСНИМИ ПОЛЬСЬКИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
С. В. Конюхов
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА 1917-1929 рр. У ТВОРАХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Юрій Вадимович Котляр
СТЕРЕОТИПИ МИСЛЕННЯ ВЧЕНИХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ PDF
Ю. М. Кудінов
ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Ольга Станіславівна Морозова
УКРАЇНСЬКЕ «НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» (НАЦІОТВОРЕННЯ) В ГАЛИЧИНІ ХІХ – початку ХХ ст. У ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
І. Я. Райківський
РЕПРЕСИВНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ (1928-1933 рр.) У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Наталія Радомирівна Романець
ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ УНР ЗІ СТВОРЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
М. В. Стопчак
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКИМИ ІСТОРИКАМИ ПОСТАТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО PDF
Анна Іллівна Ткачук

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

ПОВСЯКДЕННІСТЬ ДІТЕЙ У ЗЕМСЬКИХ ШКОЛАХ ГРЕЦЬКИХ СІЛ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ПОВІТУ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
С. С. Арабаджи
МОВНО-ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА В ДОНБАСІ ПЕРШОГО ПОВОЄННОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Ольга Олександрівна Лаврут
ЛЮДИНА ІДЕЇ І ПРАКТИКИ: ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ ІВАНА РАДЕЦЬКОГО PDF
С. В. Нікітенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ У ХАРКОВІ: СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ PDF
Н. О. Свинаренко

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВ США У ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ ТА ПОВОЄННІ РОКИ PDF
Лариса Леонідівна Левченко

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ

ГЕНЕАЛОГІЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО: ПОХОДЖЕННЯ КНЯЗІВ РАДЗИВІЛЛІВ PDF
Барбара Ковальська
OPINIA O DOROBKU NAUKOWYM, DYDAKTYCZNYM I ORGANIZACYJNYM PROF. DRA HAB. EVGENA G. SINKIEVICZA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O NADANIE MU TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PDF (Polski)
Tadeusz Srogosz