ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЄВРЕЇВ ІЗ ГАЛИЧИНИ ДО ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.: ПРИЧИНИ ТА ЕТАПИ

Юлія Володимирівна Прокоп

Анотація


Досліджено проблему переселення євреїв з Галичини до Херсонської губернії у кінці XVIII – першій половині XIX ст. Проведено аналіз основних причин і процесу переселення. На основі виявлених архівних документів виділено етапи переселення, розглянуто кількісний і професійний склад євреїв-переселенців.

Ключові слова


євреї; іноземці; переселення; Галичина, Херсонська губернія; Одеса

Повний текст:

PDF

Посилання


Николаев В. Б. Подданство Российской Империи, его установление и прекращение (историко-правовой

анализ): дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Николаев Владимир Борисович. – Н. Новгород, 2008. – 205 с.

Тесленко А. М. Правовой статус иностранцев в России (вторая половина XVII – начало XX вв.): дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.01 / Тесленко Анатолий Михайлович. – Екатеринбург, 2000. – 226 с.

Herlihy P. Odessa: A history, 1794-1914 / Patricia Herlihy. – Cambridge : Harvard Ukrainian Research Institute,

– 411 pp.

Ципперштейн С. Евреи Одессы. История культуры, 1794-1881 / Стивен Ципперштейн ; науч. ред. и пер. с англ.: А. Локшин. – М. ; Иерусалим : Гешарим, 1995. – 207 с.

Щукин В. В., Павлюк А. Н. Земляки. Очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII –начало ХХ вв.) / В. В. Щукин, А. Н. Павлюк ; Науч. ред. Н. Н. Шитюк ; Государственный архив Николаевской области. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. – 352 c.

Lyall R. Travels in Russia, the Krimea, the Caucasus and Georgia : In 2 vol. / Robert Lyall. – London, 1825. –Vol. 1. – XXI, 527 p.

Хонгісман Я. Права євреїв у законодавстві Австро-Угорської імперії [Електронний Ресурс] / Хонігсман Я.

// Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2007. – № 48. Режим доступу до журн. : http://www.ji.lviv.ua/n48texts/chonigsman4.htm

Балабан М. Йосиф ІІ і реформи для євреїв у Австрії. Галичина 1772-1795 рр. [Електронний Ресурс] / Маєр

Балабан // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2007. – № 48. Режим доступу до журн. :

http://www.ji.lviv.ua/n48texts/balaban.htm

Дубнов С. М. Новейшая история еврейского народа. Том первый (1789-1848) / Дубнов С. М. – 2-е изд. – Пг. :Изд-во «Кадима», 1919. – 484 с.

Російський державний історичний архів, ф. 1374, оп. 4, спр. 27.

Николаев : [Електронний Ресурс] / Электронная еврейская Энциклопедия / Режим доступу : http://www.eleven.co.il/article/12975

Держархів Миколаївської області, ф. 243, оп. 1, спр. 31.

Держархів Херсонської області, ф. 22, оп. 1, спр. 1.

Держархів Одеської області, ф. 17, оп. 1, спр. 28.

Клиер Дж. Д. Россия собирает своих евреев (происхождение

еврейского вопроса в России: 1772-1825) / Клиер Дж. Д. – Москва : Мосты культуры / Гешарим, 2000. – 190 с.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое (далі – ППСЗ), т. XXV, № 18564-18565.

Російський державний історичний архів, ф. 1286, оп. 54, спр. 10.

Свод законов Российской Империи о состояниях, раздел 7, гл. 1, № 897-901.

Російський державний історичний архів, ф. 1286, оп. 54, спр. 39.

ППСЗ, т. XXX, № 22837.

Російський державний історичний архів, ф. 1286, оп. 54, спр. 102.

Держархів Одеської області, ф. 17, оп. 3, спр. 302.

Там само, ф. 4, оп. 107, спр. 1.

Там само, ф. 4, оп. 1, спр. 340.

Там само, ф. 4, оп. 3, спр. 560.

Скальковский А. Опыт о торговых и промышленных силах

Одессы / Скальковский А. – Одесса, 1839. – 88 с.

ППСЗ, т. XXXIX, № 30004.

Держархів Миколаївської області, ф. 280, оп. 1, спр. 21.

Держархів Одеської області, ф. 4, оп. 1, спр. 339.

Там само, ф. 4, оп. 6а, спр. 1189.

Держархів Миколаївської області, ф. 280, оп. 1, спр. 36.

Держархів Одеської області, ф. 4, оп. 107, спр. 4.

Там само, ф. 4, оп. 107, спр. 5.

Російський державний історичний архів, ф. 1286, оп. 4, спр. 912.

Держархів Одеської області, ф. 2, оп. 6, спр. 188.

Там само, ф. 2, оп. 6, спр. 190.

Там само, ф. 4, оп. 1, спр. 341.

Там само, ф. 4, оп. 107, спр. 6.

Там само, ф. 4, оп. 107, спр. 1.

Там само, ф. 4, оп. 107, спр. 3.

Держархів Херсонської області, ф. 22, оп. 1, спр. 61.

Белоусова Л. Интеграция евреев в российское сословное общество: почетные граждане города Одессы

еврейского происхождения / Лилия Белоусова // Альманах «Мория». – Одесса : Друк, 2006. – с. 6-23.

Держархів Одеської області, ф. 1, оп. 190, спр. 47.

Лернер О. М. Евреи в Новороссийском крае. – Одесса : Тип. Г. М. Левинсона, 1901. – 239 с