ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Ольга Станіславівна Морозова

Анотація


Стаття присвячена одній з найтрагічніших сторінок українсько-польської минувшини – Волинській трагедії, обопільним етнічним чисткам українського і польського населення, здійсненим Українською Повстанською Армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту та радянських партизанів у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Представлено погляди українських та польських істориків на проблему

Ключові слова


Волинська трагедія; польсько-українські відносини; польська; українська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


http://uk.wikipedia.org/wikі/ (дата звернення 17.03.2013)

Olszański T. A. Konflikt polsko-ukrainski 1943-1947. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1991. – S 3.

Лисенко О. Є., Марущенко О. В. Українсько-польські стосунки періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії. Бібліографічний покажчик. – Київ-Івано-Франківськ, 2003. – 124 с.; Сорока Ю. Польсько-українське протистояння на Волині 1943 року // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 301-305; Україна-

Польща: важкі питання. Т. 9. Матеріали ІХ і Х міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». Варшава, 6-10 листопада 2001 р. / Наук. ред. М. М. Кучерепа. –Луцьк : ВМА «Терен», 2004. – С. 449-450; Гошовська В. А., Сьомін С. В., Смолянюк В. Ф. Трагедія

Волині: погляд через 60 років / За ред. Є. К. Марчука. – К., 2003. – 164 с.

Мищак I. Українська і польська історіографія про Волинську трагедію 1943 р. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/idvu/2008_18/27.pdf (дата звернення 26.03.2013)

Кучерепа М. М. Волинське українське об'єднання (1931-1939 рр.). – Луцьк, 2001 (у співавторстві); Волинь у Другій світовій війні: зб. наук. і публіцист. ст., присвяч. 60-річчю визволення Волин. обл. від фашист. загарбників / гол. ред. і упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2004; Кучерепа М. М. Волинь 1939-1941 рр.:

навч. посіб. – Луцьк, 2005 (у співавторстві); Волинь пам'ятає. Відлуння на Волині Голодомору 1932-1933

років у радянській Україні / автори-упоряд. М. М. Кучерепа, В. В. Ткачук; за заг. ред. М. М. Кучерепи. –Луцьк, 2008.

Кучерепа М. До генези конфлікту: українсько-польські відносини на Волині напередодні Другої світової

війни // Волинь і Холмщина 1938-1947рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади / голова ред. колегії Я. Ісаєвич. – Львів, 2003. – Вип. 10. – С. 62.

Гудь Б. Політика “ревіндикації” на Холмщині і Волині 1937-1938 рр. та її наслідки для українсько-польських стосунків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – № 21. – С. 263.

Ільюшин І. Волинська трагедія 1943-1944 рр.: пошук між «двома правдами» // Українська правда. – 2011. –

07. // http://www.istpravda.com.ua/digest/2011/07/13/45611/ (дата звернення – 26.03.2013)

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 c.

Сергійчук В. І. Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Центр українознавства. – К. : Українська видавнича спілка, 2003. – С. 71.

Сергійчук В. І. Поляки на Волині уроки Другої світової війни: Документи з українських архівів і польські публікації. – К. : Українська видавнича спілка, 2003. – 576 с.

Сергійчук В. І. До питання про причини українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.) / Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника. – Івано-

Франківськ : Плай, 1997. – С. 27-34.

Філяр В. Розвиток українського самостійницького руху на Волині у 1939-1944 рр. Виникнення УПА // http://www.ukrhistory.narod.ru/filar-1.htm (дата звернення 26.03.2013)

Сорока Ю. Польсько-українське протистояння на Волині у 1943 р. // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 301-

Zeszyty Historyczne. – 1989. – Z. 90. – S. 159-199.; Ґжеґож М. Антипольська акція ОУН-УПА // Ї. – 2003. –Число 28. – С. 36.

Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. –Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 1993. – 349 s.

Motyka G., Wnuk R. Pany i resuny. Wspólpraca AK-WiN I UPA w latach 1945-1947. – Warszawa, 1997; Див.: Motyka G. Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948. – Warszawa : Wolumen, 1999. –552 s.

http://www.polradio.pl/5/123/Artykul/128555 (дата звернення 26.03.2013).

Зашкільняк Л. Інтерв’ю // ttp://historians.in.ua/index.php/intervyu/34-leonid-zashkilnyak-na-zhal-istoriyamozhe-navchiti-bud-chogo-i-vibrati-z-neji-te-shcho-disno-korisne-sogodni-e-neprostoyu-spravoyu