УКРАЇНСЬКЕ «НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» (НАЦІОТВОРЕННЯ) В ГАЛИЧИНІ ХІХ – початку ХХ ст. У ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

І. Я. Райківський

Анотація


Серед зарубіжних дослідників (німецьких, австрійських, британських та ін.) найбільший інтерес до українського національного руху в підавстрійській Галичині ХІХ – початку ХХ ст. виявляла польська і російська історіографія, а також діаспорні історики. Характерною рисою багатьох праць є багатоманітна картина історіописання, з урахуванням національних і політичних симпатій: від традиційної позитивістської до модерністських підходів. У новітній західній історіографії в руслі сучасних наукових теорій нації та націоналізму український рух постає крізь призму формування новочасної національно-політичної свідомості, що розглядається в контексті перехресної дії австрофільської, полонофільської, русофільської та власне українофільської орієнтацій.

Ключові слова


«національне відродження»; українська нація; національний рух; Галичина

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсен Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. – Друге, перероблене видання / Пер. з англ. В. Морозова. – К., 2001. – 272 с.

Аристовъ А. Карпато-русские писатели: Исследованіе по неизвестнымъ источникамъ: В 3 т. / Изданіе Галицко-русскаго общества въ Петрограде. – М., 1916. – Т. 1. – 304 с.

Бахтурина А. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в

годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.) – М., 2004. – 392 с.

Бахтурина А. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. – М., 2000. – 264 с.

Белгородскій А. Галиція – исконное достояніе Россиі. – М., 1914. – 48 с.

Василевскій Л. Современная Галиція. – С-Пб., 1900. – 233 с.

Вендлянд А.-В. Русофільство: ще один український проект? Зауваги про невтілене прагнення / Перекл. з нім. С. Онуфрів // Ї: Незалежний культурологічний часопис. – 2000. – Ч. 18. – С. 113-122.

Вілсон Е. Українці: несподівана нація / Пер. з англ. Н. Гончаренко та О. Гриценко. – К. : Видавництво “К.І.С.”, 2004. – 552 с.

Грицак Я. Дилеми українського націотворення, або Ще раз про старе вино у нових міхах // Український гуманітарний огляд. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 11-33.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. – К., 2004. – 344 с.

Грицак Я. Українське національне відродження в Галичині ХІХ – початку ХХ ст.: порівняльний аналіз соціального складу патріотичних груп // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – Krakόw, 1997. – T. V-VI. –S. 277-285.

Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки у ХІХ сторіччі. – Мюнхен, 1969. – 119 с.

Дикий А. Неизвращенная история Украины-Руси (от начала 19-го до середины 20-го века). – М., 2008. –528 с.

Дякин В. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (ХІХ – начало ХХ вв.). – СПб., 1998. –1000 с.

Дякин В. Национальный вопрос во внутренней политике царизма // Вопросы истории. – 1995. – № 9. –С. 130-134; 1996. – № 11-12. – С. 39-72.

За броварний С. Перемишль в українському національному русі на зламі ХІХ і ХХ століть // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa, 2003. – T. 15-16. – S. 118-126.

Каппелер А. Громадянська чи етнічна нація. Зауваги з теорії та історіографії // Україна. Процеси націотворення / Упор. А. Каппелер; пер. з нім. – К., 2011. – С. 13-28.

Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи

// Россия – Украина: история взаимоотношений / Отв. ред. А. Миллер, В. Репринцев, Б. Флоря. – М., 1997.

– С. 125-144.

Каппелер А. Мала історія України / Пер. з нім. – К., 2007. – 264 с.

Каппелер А. Національний рух українців у Росії та Галичині: спроба порівняння // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 104-119.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення, історія, розпад / Перекл. з німецької Х. Назаркевич, наук. ред. М. Крикун. – Львів, 2005. – ХІІ + 360 с.

Картунов О. Західні теорії нації. Плюралізм думок, дефіцит понять // Віче. – 1996. – № 6(51). – С. 80-93.

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К., 1999. – 352 с.

Клопова М. Внешняя политика России и проблемы Галиции накануне Первой мировой войны (К постановке вопроса) // Вестник Московского университета. – Серия 8: История. – М., 1999. – № 3. – С. 36-47.

Клопова М. Украинское движение на восточнославянских землях империи Габсбургов как фактор австро-российских отношений в начале ХХ в. // Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе / Отв. ред. Л. Горизонтов. – М., 2005. – С. 93-115.

Клопова М.. Украинское национальное движение: галицийский опыт // Украина и украинцы: образы,

представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии / Отв. ред.Є. Борисенок. – М., 2008. – С. 322-339.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. – К., 1994. – Т. 1. – С. 11-27; 193-202; 413-444.

Лисяк-Рудницький І. Між історією й політикою. Статті до історії та критики української суспільно-політичної думки. – [Мюнхен] : Сучасність, 1973. – 443 с.

Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура // Український історичний журнал. – 1991. – № 3. – С. 97-107.

Магочій П.-Р. Україна. Історія її земель та народів / Авторизований переклад з англ.: Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук. – Ужгород, 2012. – 794+ХХІІ с.

Маґочій П-Р. Галичина. Історичні есе. – Львів, 1994. – 322 с.

Маґочій П-Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848-1948) / Авторизований

переклад з англ. – Ужгород, 1994. – 296 с.

Миллер А. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.). – С-Пб., 2000. – 260 с.

Миллер А. Внешний фактор в формировании национальной идентичности галицких русинов // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика / Отв. ред. О. Хаванова. – М., 1997. – С. 68-75.

Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. – М., 2006. – 248 с

Миллер А. Субсидия газете «Слово». Галицийские русины в политике Петербурга // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С. 332-338.

Миронов Б. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. – С-Пб., 2000. – Т. 1. – С. 65.

Михутина И. Украинский вопрос в России (конец ХІХ – начало ХХ века). – М., 2003. – 288 с.

Мозер М. “Русини” й “руська мова” в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. // Українська мова в Галичині: історичний вимір / Відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. – Львів, 2011. – С. 8-54 (332 с.).

Мозер М. Причинки до історії української мови / За заг. ред. С. Вакуленка. – Харків, 2008. – XVІ+832 с.

Мудрий М. Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у

висвітленні сучасної історіографії // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. –

Вип. 37, част. 1. – С. 465-500.

Пашаева Н. Проблемное изучение славянского национального возрождения (Книга как источник). – М., 1988. – Ч. І. Страны Центральной Европы. – 88 с.; 1989. – Ч. ІІ. Страны Юго-Восточной Европы. – 80 с.

Пашаева Н. Русские ученые и публицисты о национальном Возрождении в Галиции // Развитие капитализма и национальные движения в славянских странах. – М., 1970. – С. 310-321.

Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине ХІХ – ХХ вв. – М., 2001. – 201 с.

Савченко В. Восточная Галиция на историческом перепутье. 1910 – начало 1920-х годов // Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе / Отв. ред. Л. Горизонтов. – М., 2005. – С. 132-189.

Смирнов А. История Южной Руси. – М., 2008. – 352 с.

«Украинская» болезнь русской нации / Сост. серии М. Смолин. – М., 2004. – 560 с.

Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. Сборник / Вступ. статья и комментарии М. Смолина. – Москва, 1998. – 432 с.

Україна. Процеси націотворення / Упор. А. Каппелер; пер. з нім. – К. : К.І.С., 2011. – 416 с.

Ульянов Н. Происхождение украинского сепаратизма. – Москва, 1996. – 288 с.

Ульянов Н. Украинский сепаратизм. – Москва, 2004. – 416 с.

Фрейдзон В. Некоторые черты формирования наций в Австрийской империи // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Исторический и историческо-культурный аспекты. – М., 1981. –С. 28-50.

Химка І.-П. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині 1772-1918 // Ковчег: Збірник

статей з церковної історії. – Львів, 1993. – Ч. 1. – С. 73-107.

Химка І.-П. Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860-1890)

/ Перекл. з англ. С. Левченка. – К., 2002. – 328 с.

Химка І.-П. Український національний рух у Галичині в світлі нових теоретичних праць про націоналізм і національні рухи // Другий Міжнародний конгрес україністів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія. – Львів, 1994. – Ч. 1. – С. 215-220.

Царинный А. Украинское движеніе. Краткій историческій очеркъ, преимущественно по личнымъ воспоминаніямъ / Съ введеніемъ князя А. Волконского. – Берлин, 1925. – 232 с.

Широкорад А. Украина – противостояние регионов. – М., 2010. – 448 с.

Шлемкевич М. Галичанство / Відп. редактор В. Горинь. – Львів, 1997. – 104 с. Відтворення з видання:

Нью-Йорк – Торонто, 1956.

Шпорлюк Р. Імперія та нації: з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі / Пер. з англ. Г. Касьянова за участі М. Климчука та М. Рябчука. – К., 2000. – 354 с.

Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави // Сучасність. – 1996. – № 12. –С. 53-65.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII – початку ХІХ століть // Україна: наука і культура. – К., 1991. – Вип. 25. – Грудень. – С. 159-167.

Яновський М. ХІХ століття у дзеркалі польської історіографії (1980-2002) // Україна модерна. – 2005. –Ч. 9. – С. 77-91.

Bachmann K. Piąta kolumna Moskwy? Ruch rusofilski w Galicji a austriacka polityka zagraniczna przed pierwszą wojną światową // Biuletyn Ukrainoznawczy. – 1999. – Nr. 5. – S. 11-19.

Binder H. Galizien in Wien: Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik. –Wien, 2005. – 741 p.

Bujak F. Galicya. – T. I. Kraj, ludność, społeczenstwo, rolnictwo. – Lwόw – Warszawa, 1908. – 562 s.

Chlebowczyk J. O prawie do bytu małych i młodych narodόw. Kwestia narodowa i procesy narodotwόrcze we Wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początkόw XX w.). – Warszawa –Krakόw, 1983. – 476 s.

Chlebowczyk J. On Small and Young Nations in Europe. Nation-Forming Processes in Ethnik Borderlands in East-Central Europe / Translated from the Polish by J.Dorosh. – Wroclaw – Warszawa – Krakόw – Gdańsk, 1980. – 216 s.

Chlebowczyk J. Procesy narodotwόrcze we Wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początkόw XX w.). – Warszawa – Krakόw, 1975. – 376 s.

Feldman W. Stronnictwa i programy polityczne w Galicyi 1846-1906. – Krakόw, 1907. – T. I. – 248 s.; T. II. –

s.

Grodziski S. Sejm Krajowy galicyjski 1861-1914. – Warszawa, 1993. – T. 1. – 219 s.; T. 2: Żródła. – 558 s.

Gruchała J. Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890-1914). –

Katowice, 1988. – 147 s.

Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century. – Edmonton;

London, 1988. – 358+XXXVI p.

Himka J.-P. Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National

Movement in Galicia, 1867–1900. – Montreal – Kingston – London – Ithaca, 1999. – XXX+236 p.

Himka J.-P. The Construction of Nationaity in Galician Rus’: Iсarian Flights in Almost All Directions // Intellectuals and the Articulation of the Nation / Ed. by R.G.Suny and M.D.Kennedy. – Ann Arbor (Mich.),

– P. 109-164.

Hornowa E. Ukraiński obόz postępowy i jego wspόłpraca z polską lewicą społeczna w Galicji 1876-1895. –

Wrocław – Warszawa – Krakόw, 1968. – 163 s.

Hroch M. Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas. – Prag, 1968. – 171 s.

Hroch M. Małe narody Europy. Perspektywa historyczna / Przekład G. Pańko. – Wrocław – Warszawa – Krakόw,

– 168 s. (Dodruk 2008 r.)

Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations / Translated by B. Fowkes. – Cambridge, 1985. – 220 p.

Jakubowska U. Szanse partnerstwa? Z dziejόw stosunkόw polsko-ukraińskich na przełomie XIX i XX wieku // Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach. Materiały z sesji naukowej pod redakcją T. Stegnera. – Gdańsk, 1993. – S. 91-103.

[Kalicki B.] Kwestya ruska. – Lwόw, 1871. – 96 s.

Kappeler A. Der schwierige Wegzur Nation: Beiträge zur neueren Geschichte der Ukraine. – Wien – Köln –Weimar: Bohlau Verl, 2003. – 214 s.

Kappeler A. Die ukrainische Nationalbewegung im Russischen Reich und in Galizien: Ein Vergleich

// Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850-1914. Herausgegeben von Heiner Timmermann. –Berlin : Duncker&Humblot, 1998. – P. 175-196.

Kappeler A. Kleine Geschichte der Ukraine. – München, 1994. – 286 s. (Каппелер А. Мала історія України / Пер. з нім. – К., 2007. – 264 с.

Kich-Masłej O. Ukraina w opinii elit Krakowa końca XIX – pierwszej połowy XX wieky. – Krakόw, 2009. –247 s.

Koko E. Dalecy i bliscy. Polacy i Ukraińcy w XIX–XX wieku (do 1914 r.) // Polska – Ukraina spotkanie kultur.

Materiały z sesji naukowej pod redakcją T. Stegnera. – Gdańsk, 1997. – 143 s.

Kozak S. U żrόdeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie. – Wrocław – Warszawa – Krakόw –

Gdańsk, 1978. – 146 s.

Kozak S. Z dziejόw Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna. Studia i szkice. – Warszawa, 2006. – 378 s.

Kozik J. Między reakcją a rewolucią. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848-

– Warszawa – Kraków: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975. – 237 s. [Zeszyty naukowe Uniwersytetu

Jagiellońskiego. – T. CCCLXXXI. Prace historyczne. – Zesz. 52].

Kozik J. Stosunki ukraińsko-polskie w Galicji w okresie rewolucji 1848-1849. Prόba charakterystyki // Z dziejόw

wspόłpracy Polakόw, Ukraińcόw i Rosjan / Redaktorzy tomu K. J. Dżedżuła, W. A. Serczyk. – Krakόw, 1975. –

S. 29-53 [Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. – T. CCCCXVI. Prace historyczne. – Zesz. 54].

Kozik J. The Ukrainian National Movement in Galicia: 1815-1849 / Edited and with an introduction by

L. D. Orton. Translated from the Polish by A. Gorski and L. D. Orton. – Edmonton, 1986. – 498 p.

Kozik J. Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1848. – Kraków, 1973. – 308 s.

Maciak D. Prόba porozumienia polsko-ukraińskiego w Galicji w latach 1888-1895. – Warszawa, 2006. – 407 s.

Moklak J. Moskwofilstwo (moskalofilstwo) i rusofilstwo. Uwagi o terminologii. W związku z artykulem Andrzeja

A. Zięby // Studia Historyczne. Kwartalnik. – Krakόw, 2000. – R. XLIII. Zesz. 4(171). – S. 701-712.

Moklak J. W walce o toźsamość Ukraińcόw. Zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w

pracach Galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866-1892. – Krakόw, 2004. – 318 s.

Mozer M Taras Ńevčenko und die moderne ukrainische Schriftsprache. Versuch einer Würdigung. – München,

– 453 s.

Mozer M. “Ruthenische” (ukrainische) Sprach- und Vorstellungswelten in den galizischen Volksschullesebüchern

der Jahre 1871 und 1872. – Wien, 2007. – 251 s.

Partacz Cz. Od Badeniego do Potockiego. Stosunki Polsko-Ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908. – Toruń,

– 280 s.

Podleski F. Rusofilizm a ukrainizm. – Lwόw, 1931. – 31 s.

Podleski F. Zagadnienie “ukraińskie” na tłe stosunkόw austrjackich. – Lwόw – Warszawa, [1935]. – 144 s.

Pritsak O., Reszetar J.S. Ukraine and the Dialectics of Nation-Building // From Kievan Rus’ to Modern Ukraine:

Formation of the Ukrainian Nation. – Cambridge (Mass.), 1984. – P. 5-36.

Radzik R. Ideologia ruskiego ruchu narodowego w Galicji Wschodniej w latach 1848-1863 // Studia Historyczne.

– 1983. – R. XXVI. – Z. 4(103). – S. 595-611.

Radzik R. Społeczne uwarunkowania formowania się ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji Wschodniej w latach 1830-1863 // Kultura і społeczeństwo. – 1981. – № 1-2. – S. 295-311.

Stepien S. Borderland City: Przemyśl and the Ruthenian National Awakening in Galicia // Galicia: a multicultured

land / Edited by C. Hann and P.-R. Magocsi. – Toronto – Buffalo – London, 2005. – P. 52-70.

Stępień S. Rola Przemyśla w ukraińskim odrodzeniu narodowym w Galicji w pierwszej połowie XIX w. // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. 8-9. Spotkania polsko-ukraińskie. Studia Ukrainica / Pod redakcja S. Kozaka. – Warszawa, 1999. – S. 127-137.

Stępień S. Spory wokόł języka i alfabetu ukraińcόw galicyjskich. Druki ukraińskie wydane alfabetem łacińskim w

Przemyślu w XIX i XX wiekach // До джерел. Збірник наукових праць на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ – Львів, 2004. – Т. І. – С. 190-212.

Stryjek T. Jak “powstał” narόd ukraiński? Konstrukcje historyka // Biuletyn Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego. 3. – Przemyśl, 1997. – S. 19-45.

Stryjek T. Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji. – Wrocław, 2000. –453 s.

Tomczyk R Radykałowie i socjaldemokraci. Miejsce i rola lewicy w ukraińskim obozie narodowym w Galicji 1890-1914. – Szczecin, 2007. – 670 s.

Tomczyk R. Galicyjska Rusko-Ukraińska Partia Radykalna w latach 1890-1914. – Szczecin, 2007. – 422 s.

Wasilewski L. Kwestja ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe. – Warszawa, 1934. – 146 s.

Wasilewski L. Ruski, rusiński czy ukraiński // Sprawy narodowościowe. – Warszawa, 1927. – № 4. – Lipiec –

sierpień – wrzesień. – S. 388-392.

Wasilewski L. Ukraina i sprawa ukraińska. – Krakόw, [1911]. – 200 s.

Wasilewski L. Ukraińska sprawa narodowa w jej rozwoju historycznym. – Warszawa – Krakόw, 1925. – 221 s.

Wendland A.V. Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Österreich und Rubland, 1848-

– Wien, 2001. – 644 s.

Wereszycki H. Pod berłem Habsburgόw. Zagadnienia narodowośćiowe. – Wyd. 2-ie. – Krakόw, 1986. – 354 s.

Wolff L. The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture. – Stanford, 2010. – 486 p.

Woryński E. Polacy a Rusini. – Krakόw, 1903. – 55 s.

Zabrowarny S. Instytucjonalny rozwój ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1864-1914 // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa, 1994. – T. 2. – S. 69-81.

Zięba A. A. Gente Rutheni, natione Poloni. Z problematyki kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej

w Galicji // Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności. – Krakόw, 1995. – T. II. –S. 61-77.