СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКИМИ ІСТОРИКАМИ ПОСТАТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Анна Іллівна Ткачук

Анотація


Постать Богдана Хмельницького привертала і привертає увагу українських та закордонних дослідників. Активізувалися ці процеси після набуття Україною незалежності. Науковці ретельно опрацьовують праці попередників, а також на новій методологічній базі намагаються визначитися із контроверсійними питаннями, що потребують відповіді на сучасному етапі вивчення цієї непересічної особистості.

Ключові слова


Богдан Хмельницький; польська історіографія; українська історична наука

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranowski B., Libiszowska Z. Problem narodowo-wyzwoleńczej walki ludu Ukraińskiego w XVII w. w historiografii polskiej // KH. – 1954. – R. 61. – № 2.

Ciesielski T. Od Batohu do Zwanca: Wojna na Ukrainie, Podolu i o Moldawie 1652-1653 / T. Ciesielski. – Zabrze : Inforteditions, 2007. – 335 s.

Czermak W. [Рец.]: M. Dubiecki. Dwie chwile z dziejów polskiej kolonizacyi na Niżu (1638 i 1648 r.) // Przegląd Powszechny. – 1890 // KH. – 1891. – R. 5.

Czermak W. O Stefanie Czarnieckim, sławnym wodzu polskim. – Lwów : Nakład Macierzy Polskiej, 1896.

Dubiecki M. Pole bitwy u Zółtych Wód 1648 r. // Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydziału HistorycznoFilozoficznego. – Kraków, 1880.

Górka O. «Ogniem i mieczem» a rzeczywistośó historyczna. – Warszawa. – 1986.

Grabski A. F. Zarys historii historiografii polski. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 2003. – S. 172-173.

Grzybowski K. Szkoła historyczna krakowska // Polska myśl filozoficzna i społeczna / Pod red. B. Skargi. –

Warszawa : Państwowe Wyd-wo Naukowe, 1975. – T. 2.

Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki. – Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy imienie Ossolińskich Wyd-wo, 2007.

Kubala L. Bitwa pod Beresteczkiem. – wyd. nowe. – Kraków : Druk W.L. Anczyca i spółki, 1925.

Kubala L. Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem. – Warszawa, 1909.

Kubala L. Wojna Moskiewska, rok 1654-1655. – Warszawa, 1910.

Lelewel J. Polska, dzieje i rzeczy jej. – Poznań, 1859. – T. VII.

Litwin Henryk Napływ szlachty polskiej na Ukraine. 1569-1648. – Warszawa, 2000. – 224 s.

Maternicki J. Historia i historycy. Studia i szkice historiograficzne. – Rzeszow : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.

Rawita-Gawroński F. Bohdan Chmielnicki do elekcyi Jana Kazimierza. – Lwów : Nakładem Księgarni

H. Altenberga; Warszawa : Księgarnia P.F.E. Wende i Sp., 1906. – 360 s.

Rawita-Gawroński F. Bohdan Chmielnicki. T. 2. / F. Rawita-Gawroński. – Lwow, 1909. – 487 s.

Rawita-Gawroński F. Historya ruchów Hajdamackich: W 2 t. – Lwów : Księgarnia H. Altenberga, 1901. – T. 1. –269 s.

Rawita-Gawroński F. Próba pojednania z Rusią. Poselstwo Bieniewskiego od śmierci B. Chmielnickiego do umowy

Chadziackiej. – Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1907. – 93 s.

Romek Z. Olgierd Gorka. Historyk w sluzbie mysli propanstwowej (1908-1955). – Warszawa : Wyd-wo Literackie Semper, 2007.

Smolka S. Grunwald i Beresteczko. – Kraków : Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, 1910. – 20 s.

Srogosz T. Postacie Kozaków w historiografii Ludwika Kubali // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2012. – Вип. 21. Ч. ІІ. – С. 88-91.

Stępnik A. Ukraina i stosunki Polsko-Ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795-1918. – Lublin : UMCS, 1998.

Szajnocha K. Dzieła. – Kraków, 1876. – T. X.

Szujski J. Historyi Polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście. – Warszawa : Gebethner i Wolff, 1880.

Szujski J. Polacy i Rusini w Galicji // Dzieła. – Tom dodatkowy. – Kraków : L. Ańczyk i Spółka, 1896.

Wierzbicka M., Romek Z. Olgierd Gorka // Slownik historykow polskich. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1994. – S. 156-157.

Zakrzewski W. Historya nowożytna w zarysie. – Petersburg : Nakładem Księgarni K. Grendyszyńskiego, 1899.

Гриневич Т. Ольгерд Ґурка і дискусії довкола історії Хмельниччини в польській міжвоєнній історіографії

/ Т. Гриневич // Архіви України. – 2009. – № 3-4.

Нагельський М. Переяславська угода 1654 р. // Переяславська Рада 1654 р. (історіографія та дослідження). –К. : Смолоскип, 2003.

Петкевич К. Переяславская рада 1654 года в новейшей польской историографии и публицистике // История

и современность. – 2005. – № 1. – С. 184-215.

Ради шевський Р. Література та історія в романі «Вогнем і мечем» Генрика Сенкевича // Філологічні дослідження. – 2005. – Вип. 2. – С. 132-148.

Руда О. В. Дослідження історії України в польській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Дис. канд. іст. наук. – Львів, 2005. – 238 с.

Руда О. В. Дослідження козацької проблематики в працях представників краківського історичного середовища зламу ХІХ – ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів : ЛНУ ім. Франка, 2005. – Вип. 7. – С. 163-

Руда О. В. Людвік Кубаля як дослідник історії польсько-українських відносин XVII століття // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / Pod red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka. –Rzeszów : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – T. 2.

Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХІ

століття: дис. … д-ра іст. наук. 07.00.06 / Є. Г. Сінкевич ; Чорномор. держ. ун-т імені Петра Могили. –Миколаїв, 2011. – 467 с.

Сінкевич Є. Г. Постать Богдана Хмельницького в польській історіографії кінця ХІХ – ХХ століть / Є. Г. Сінкевич // Харківський історіографічний збірник. – Х. : Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2003. –Вип. 6: Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 62-71.

Сквирська І. В. Національна ідея в історичних творах Юрія Косача // Літературознавчі студії. – 2010. –С. 362-366.

Ткачук А. І. Передумови визвольної війни під проводом Б. Хмельницького у науковому доробку Генріка Літвіна // Чорноморський літопис : наук. журн. – Миколаїв, 2011. – Вип. 4. – С. 139-142.

Франко І. Я. Поляки і русини // Франко І. Історичні праці. (1883-1890): Зібрання творів: У 50 т. – К. : Наукова думка, 1985. – Т. 46. Кн. 2.