МОВНО-ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА В ДОНБАСІ ПЕРШОГО ПОВОЄННОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Ольга Олександрівна Лаврут

Анотація


Дослідники розглянули питання мовної політики в освітній сфері у Донбасі періоду першого повоєнного десятиліття. Їх праці умовно можна поділити за проблемним та географічним полем. Перше презентує багатий фактичний матеріал вітчизняної та регіональної історії. У працях зарубіжних дослідників Донбас розглядається як потужний промисловий та культурний центр. Останні надають неоднозначні характеристики процесам, котрі відбувались на терені нашого регіону.

Ключові слова


історіографія; питання; проблема; дослідник; Донбас; регіон; політика; освіта; мова; заклади; повоєнне десятиліття

Повний текст:

PDF

Посилання


Міхненко А. М. Історія Донбасу (1861-1945 рр.): Навч. посібник. – Донецьк : Юго-Восток, 1999. – 464 с.

Саржан А. О. Социально-экономические и политические процессы в Донбассе (1945-1998 гг.). Монография. – Донецк : Сталкер, 1998. – 300 с.

Годы и люди Донетчины. – К. : Изд-во Европейского университета, 2004. – 500 с.

Донеччина зустрічає 75-річний ювілей: історія, сучасний стан економіки, основні галузі господарства / Донецька облдержадміністрація. – Донецьк: Діарінт, 2007. – 35 с.

Жеребецкий П. И. Имена, отчества, фамилии рассказывают / П. И. Жеребецкий. – Киев : МАУП. – Кн. 2. –Донецк : НордКомпьютер, 2008. – 236 с.

Сусликов В. Є. Горлівка в період Великої Вітчизняної війни та перші повоєнні роки (1941-1950 рр.) / В. Є. Сусликов, Д. М. Титаренко. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 504 с.

Вугільний Донбас у другій половині ХХ ст.: Колективна монографія / загал. ред. З. Г. Лихолобової. –Донецьк : Б.в. – 2001. – 339 с.

Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-ті роки): Видання «Україна крізь віки». В 15 т. − Т. 13. − К., 1999.– 302 с.

Куромія Г. Свобода і терор в Донбасі: Україно-російське прикордоння, 1870-1990-ті рр. / Гіроак і Куромія; Пер з англ. Г. Кьорян, В. Агеєва. – К. : Основи, 2002. – 510 с.

Ломінська Н. В. Мовна політика в галузі освіти в Україні та національна свідомість: історичний аналіз: Навчальний посібник. – Острог : Вид-во «Острозька академія». – 168 с.

Лизанчук В. Навічно кайдани кували. Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1995. – 413 с.

Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст.: історіографія: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06. [Електронний ресурс] / Н. С. Брехунець; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 19 с.

Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. [Електронний ресурс] / Н. Г. Красножон; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 17 с.

Рафальський О. О. Національні меншини України в XX столітті: історіографія: Автореф. дис. … д-ра іст. Наук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 28 с.

Сергійчук О. М. Політизація навчального процесу у вищих навчальних закладах України 1953-1964 рр. у висвітленні історичної літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія історія. – 2002. – № 63-64. – С. 36.

Політичний контроль тоталітарної держави за культурно-науковою сферою України (друга половина 40-х – початок 50-х років XX ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. [Електронний ресурс] / Н. М. Сірук; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. Ін-т народознав. – Л., 2008. – 20 с.

Удод О. А. Історія повсякденності: питання методології, історіографії та джерелознавства // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. Збірник наукових праць, присвячений пам'яті акад. НАН України Ю. Ю. Кондуфора. В 2 т. − К. : Інститут історії України НАН України, 2004. − Т. 2. − С. 286-313

Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000 рр.). – К., 2003. – 249 с.

Повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенції України в другій половині 40-х – першій половині 50-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. [Електронний ресурс] / О. А. Прохоренко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 18 с.

Бистра М. О. Відновлення діяльності закладів освіти після визволення України від німецько-фашистських загарбників (1943-1945 рр.) // Вісник Донецького університету. Серія «Б»: Гуманітарні науки. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2001. – № 2. – С. 225-235

Бистра М. О. Розвиток вищої освіти України в 1943-1945 рр. // Історична наука: проблеми розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції. Секція «Новітня історія України». – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – С. 36-40.

Кравчук І. М. Розвиток вищої освіти в Донбасі у ХХ столітті. Автореферат дис. … канд. іст. наук за спеціальністю 07.00.01 / І. М. Кравчук ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – 22 с.

Кузіна Н. Діяльність загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів / Н. Кузіна. – Донецьк : Норд-прес. – 284 с.

Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. – М. : РОССПЭН, 1999. – 229 с.

Зубкова Е. Ю. Советская жизнь. 1945-1953 / Сост. Е. Ю. Зубкова, Л. П. Кошелева, Г. А. Кузнецова, А. И. Минюк, Л. А. Роговая. – М. : РОССПЭН, 2003. – 720 с.

Зубкова Е. Ю. «На «краю» советского общества. Маргинальные группы как объект государственной политики. 1945-1960-е гг. / Авторы-составители: Е. Ю. Зубкова, Т. Ю. Жукова – М. : РОССПЭН, 2010. –815 с.

Iron and steel in the twentieth century / Ed. by B. E. Seely. – New York : Fasts on File, 1994. – 512 p.

Tylecote R. F. A history of metallurgy. – London : Institute of Materials, 1992. – 224 p.

Magocsi P. R. A History of Ukraine. – Seattle. WA : University of Washington Press. – 2010. – 894 p.

Whitefield S. Industrial power and the Soviet state. – Oxford : Clarendon Press, 1993. – 279 p.

Kuzio T. State and Nation Building in Ukraine: Forging a Political community. Routledge. Research in Societies in Transition Series. Unpublished manuscript. – 364 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.google.com.ua/books?d=bEnCsiHv_cUC&dq=editions%3AISBN0415171954&hl=ru&source=gbs_similarbooks