ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ У ХАРКОВІ: СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ

Н. О. Свинаренко

Анотація


Проаналізовано основні етапи становлення вищої економічної освіти у місті Харкові у сучасній українській історіографії: досліджено процес формування наукових досягнень вчених Харківського імператорського університету, Харківського комерційного училища Імператора Олександра ІІІ, Вищих комерційних курсів Харківського купецького товариства, Харківського інституту народного господарства, Харківського інженерно-економічного інституту, Харківського національного економічного університету у науковій історичній, економічній, публіцистичній та науково-популярній вітчизняній літературі. Доведено, що першоджерелом економічної освіти та науки на території Слобожанщини слід вважати Харківський університет, де економіку почали викладали як окрему дисципліну з 1805 року. Досліджено еволюцію становлення спеціального професійного економічного навчального закладу – Харківського комерційного училища ім. Імператора Олександра ІІІ, згодом названого Вищими комерційними курсами Харківського купецького товариства, які у 1916 році від царського уряду отримали високий статус Комерційного інституту. Виявлено у науковій літературі дещо протирічливі твердження про належність Нобелівського лауреата Саймона Кузнеця та видатного радянського реформатора, вченого-економіста Овсія Григоровича Лібермана до Харківського університету.

Ключові слова


сучасна українська історіографія; Харківський університет; вчені-економісти

Повний текст:

PDF

Посилання


Биобиблиографический словарь ученых Харьковского университета. – Т. 1. Ректоры (1805-1919, 1933-1995) / Сост. : В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинская, М. Г. Швалб, Б. П. Зайцев. – Х. : Фолио, 1995. – 238 с.

Служение Отечеству и долгу: Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805-2000) / Под ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Х. : Золотые страницы, 2004. – 689 с.

Чорний Д. М. Досвід культурного підприємництва: Микола Федорович фон-Дітмар / Харків початку ХХ ст.: історія міста, долі людей. – Х. : Фолио, 1995. – 287 с.

Константинов В. Володимир Федорович Тимофєєв / В. Константинов // Київський політехнік. – 1996. –№ 11 (2350). – С. 40-42.

Савчук В. С. Павел Германович Рубин: штрихи к портрету / В. С. Савчук // Філософія, культура, життя. –1998. – Вип. 1. – С. 7-13.

Московкин В. М. Неизвестный Саймон Кузнец: Учеба в Харькове / В. М. Московкин // Universitates. –2010. – № 1. – С. 46-64.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. – Кн. 2. – К. : Навчальна книга, 2003. – С. 225-226.

Селіванов В. М. Е. Г. Либерман / В. М. Селіванов, А. Е. Богатир // Економічна наука в Харківському університеті. – Х. : Фолио, 2005. – С. 124-130.

Михайличенко Д. Ю. Особисті матеріали О. Г. Лібермана у фондах ХІМ // Дев’яті Сумцовські читання. Збірник матеріалів наукової конференції «Музей і сучасність» 11.04.2003. – Х., 2004. – С. 70-72.

Михайличенко Д. Ю. Создание коллектива ученых-экономистов под рук. Е. Г. Либермана и его деятельность в 1947-1959 гг. // Історичні записки. Збірник наук. праць. – Луганськ, 2006. – Вип. 10. –С. 105-111.

Михайличенко Д. Ю. Всеукраинский институт труда и становление харьковской школы научного менеджмента (1921-1930) // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 60 (№5) – С. 100-106.

Аблов А. С. Ліберман // Енциклопедія історії України. Т. 6. – К. : Наукова думка, 2009. – С. 196-197.

Хорунжая Т. О судьбе Либермана и науки вообще // Панорама. – 1997. – № 44. – С. 14.

Шубенко Н. Е. Г. Либерман // 100 знаменитых харьковчан. – Х., 2005. – С. 172-174.

Карнацевич В. Либерман Е. // 100 знаменитых харьковчан. – Х., 2005. – С. 248-252.

Харківська область. 1932-2002 / Вост.-Украинский биографический институт; ред. В. Федосова. – Х. :

ВУБИ, 2002. – 270 с.

Гриньова В. М. Науковці України. Еліта держави. Науково-інформаційне видання // Київ: Логос України, 2012. – 297 с. (168-169).

Історія України / В. Ф. Верстюк, О. В. Гаран, О. І. Гурій ; Під ред. В. А. Смолія. – К. : Альтернативи, 1997. – 416 с.

Воронянський О. В. Історія України. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Х. : Парус, 2005. – 544 с.

Кадеев В. И. Харьковский университет в 1919-1920 годах / В. И. Кадеев, С. А. Наумов // Universitates. –2003. – № 1. – С. 40-48.

Павлова Т. Г. Харьковская профессорская эмиграция 20-30-х гг. ХХ в. / Т. Г. Павлова // Universitates. –2010. – № 1. – С. 30-51.

Коропецький І. С. Українські економісти ХІХ століття та західна наука. – К. : Либідь, 1993. – 192 с.

Лортикян Э. Л. Украинские экономисты первой трети ХХ ст.: очерки истории экономической науки и экономического образования. – Х. : «Харьков», 1995. – 192 с.

Горкіна Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні: остання третина ХІХ – перша третина ХХ століття. – К. : Наукова думка, 1994. – 243 с.

Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка, кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Вид. 4-те. – Львів : Світ, 2003. – 520 с.

Мирончук В. Д. Історія України. Навч. пос. – 2-ге вид. випр. / В. Д. Мирончук, Г. С. Ігошкін. – К. : МАУП, 2002. – 324 с.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірн. док. та матеріалів / За заг. ред. А. П. Коцура, Н. Т. Терес. – Київ-Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. – С. 735-749.

Білоцерківський В. Я. Історія України. Посібник для студентів. – Х., 1999. – С. 450-455.

Александров Ю. Становление профессионального торгового образования в России / Ю. Александров // Родина. – 2003. – № 5-6. – С. 78.

Губарев В. К. История Украины. Конспект лекций. – Донецк : БАО, 2007. – 384 с.

Горкіна Л. П. ХХ століття в історії української економічної думки: коротка ретроспектива / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 142с.

Лейбфрейд А. Ю. Харьков. От крепости до столицы: Заметки о старом городе / А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Х. : Фолио, 1998. – 335 с.

Шкодовский Ю. М. Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю. М. Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Х. : Фолио, 2004. – 206 с.

Нариси з історії Харківського національного економічного університету: Монографія / Під заг. ред. В. Д. Пономаренка. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 328 с.

Харківський національний економічний університет: Досвід перетворень, 2000-2010 роки: Монографія / Під заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 424 с.

Кизим М. О. Наукові школи ХНЕУ / М. Кизим, О. Тищенко. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 74 с.

Бердута В. Харьковский государственный экономический университет – дух опыта и практики / В. Бердута // Голос Украины. – 2000. – № 230. – С. 3.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.